Quy trình thực hiện và ban hành kế hoạch kiểm toán năm

Chủ đề   RSS   
 • #598633 13/02/2023

  nguyenhoaibao12061999
  Top 50
  Đại học

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (1193)
  Số điểm: 42325
  Cảm ơn: 82
  Được cảm ơn 1210 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Quy trình thực hiện và ban hành kế hoạch kiểm toán năm

  Ngày 09/02/2023 Kiểm toán Nhà Nước ban hành Quyết định 02/2023/QĐ-KTNN Ban hành Quy định lập, thẩm định và ban hành kế hoạch kiểm toán năm, kế hoạch kiểm toán trung hạn của Kiểm toán nhà nước.
   
  Theo đó, Tổng Kiểm toán Nhà nước có quy định trình tự, thẩm định và ban hành kế hoạch kiểm toán năm được thực hiện như sau:
   
  quy-trinh-thuc-hien-va-ban-hanh-ke-hoach-kiem-toan-nam
   
  (1) Trình tự các bước lập, thẩm định và ban hành kế hoạch kiểm toán năm
   
  - Định hướng, hướng dẫn xây dựng kế hoạch kiểm toán năm.
   
  - Tổ chức xây dựng, thẩm định, lấy ý kiến tham gia và hoàn thiện dự kiến kế hoạch kiểm toán năm.
   
  - Ban hành kế hoạch kiểm toán năm.
   
  (2) Định hướng, hướng dẫn xây dựng kế hoạch kiểm toán năm
   
  Trước ngày 15/6 hàng năm, Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành văn bản hướng dẫn xây dựng kế hoạch kiểm toán năm sau theo nhũng nội dung chủ yếu sau: 
   
  - Đánh giá tình hình xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch kiểm toán năm hiện tại.
   
  - Phân tích đặc điểm, tỉnh hình kinh tế - xã hội, tài chính ngân sách và các chủ trương, chính sách quản lý, điều hành kinh tế - xã hội nổi bật trong năm kế hoạch.
   
  - Xác định mục tiêu kiểm toán tổng quát.
   
  - Định hướng xây dựng kế hoạch năm kế hoạch.
   
  - Định hướng về phương án tổ chức kiểm toán của Kiểm toán nhà nước và các giải pháp tổ chức thực hiện.
   
  Định hướng xây dựng kế hoạch kiểm toán năm được thực hiện thông qua việc xem xét, phân tích các thông tin, văn bản sau:
   
  - Các thông tin, văn bản được quy định tại Điều 4 Quy định ban hành kèm theo Quyết định 02/2023/QĐ-KTNN.
   
  - Các yêu cầu kiểm toán của Quốc hội, UBTVQH, Chủ tịch nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và đề nghị của Hội đồng dân tộc, các ủy ban của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội, Thường trực HĐND, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và cơ quan, tổ chức thuộc phạm vi kiểm toán của Kiểm toán nhà nước.
   
  - Thông tin từ các cơ quan truyền thông, dư luận xã hội, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức đào tạo, nghiên cứu trong và ngoài nước.
   
  - Thông tin về kết quả kiểm toán qua các năm; ý kiến chỉ đạo của Tổng Kiểm toán nhà nước và ý kiến của tổ chức, cá nhân thuộc Kiểm toán nhà nước liên quan đến công tác kế hoạch kiểm toán năm.
   
  (3) Thẩm định và tổng hợp lấy ý kiến kế hoạch kiểm toán năm
   
  Vụ Tổng hợp tổ chức thẩm định, tổng hợp, lập, gửi lấy ý kiến và hoàn thiện dự kiến kế hoạch kiểm toán năm của Kiểm toán nhà nước.
   
  Tổ chức thẩm định, kiểm tra dự kiến kế hoạch kiểm toán năm của các đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước theo các nguyên tắc, căn cứ, tiêu chí lập kế hoạch kiểm toán năm quy định tại Điều 3, 4, 5 Quy định này và định hướng, hướng dẫn xây dựng kế hoạch kiểm toán năm của Kiểm toán nhà nước.
   
  Tổng hợp kết quả thẩm định, kiểm tra đối với dự kiến kế hoạch kiểm toán năm của các đơn vị báo cáo Lãnh đạo Kiểm toán nhà nước xem xét, cho ý kiến chỉ đạo.
   
  Tổng hợp dự kiến kế hoạch kiểm toán năm của các đơn vị và ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Kiểm toán nhà nước đối với từng đơn vị, trình Tống Kiểm toán nhà nước xem xét quyết định. 
   
  Trường hợp cần thiết, Tổng Kiểm toán nhà nước tổ chức cuộc họp với các đơn vị liên quan về dự kiến kế hoạch kiểm toán năm của Kiểm toán nhà nước.
   
  Hoàn thiện kế hoạch kiểm toán năm của Kiểm toán nhà nước theo ý kiến chỉ đạo của Tổng Kiểm toán nhà nước; tổ chức xây dựng Báo cáo thuyết minh dự kiến kế hoạch kiểm toán năm của Kiểm toán nhà nước trình Tổng Kiểm toán nhà nước xem xét, quyết định. Thời gian hoàn thành trước ngày 30/8 hàng năm.
   
  Gửi dự kiến kế hoạch kiểm toán năm của Kiểm toán nhà nước để lấy ý kiến tham gia của các cơ quan hữu quan, báo cáo ủy ban Thường vụ Quốc hội và gửi các Đại biểu Quốc hội.
   
  Tổng hợp ý kiến tham gia của các cơ quan hữu quan, ý kiến chỉ đạo của ủy ban Thường vụ Quốc hội và ý kiến của các Đại biểu Quốc hội báo cáo Lãnh đạo Kiểm toán nhà nước việc hoàn thiện dự kiến kế hoạch kiểm toán năm của Kiểm toán nhà nước.
   
  Hoàn thiện dự kiến kế hoạch kiểm toán năm của Kiểm toán nhà nước trình Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành. Thời gian hoàn thành trước ngày 15/12 hàng năm.
   
  (4) Ban hành kế hoạch kiểm toán năm
   
  - Kế hoạch kiểm toán năm của Kiểm toán nhà nước được Tổng Kiểm toán nhà nước ký ban hành trước ngày 31/12 năm trước.
   
  - Kế hoạch kiểm toán năm của Kiểm toán nhà nước sau khi Tổng Kiểm toán nhà nước ký ban hành được công khai theo quy định.
   
  Chi tiết Quyết định 02/2023/QĐ-KTNN có hiệu lực từ ngày 25/3/2023 và thay thế Quyết định 03/2017/QĐ-KTNN.
   
  94 | Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn nguyenhoaibao12061999 vì bài viết hữu ích
  admin (25/04/2023) ThanhLongLS (13/02/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #598939   22/02/2023

  Quy trình thực hiện và ban hành kế hoạch kiểm toán năm

  Cám ơn bài viết hữu ích của tác giả. Mặc dù Quyết định 02/2023/QĐ-KTNN  Ban hành Quy định lập, thẩm định và ban hành kế hoạch kiểm toán năm, kế hoạch kiểm toán trung hạn của Kiểm toán nhà nước hiện tại chưa có hiệu lực. Tuy nhiên nhờ bài viết mà mình biết thêm được thông tin về quyết định và quy định về trình tự thực hiện và ban hành kế hoạch kiểm toán năm.

   
  Báo quản trị |