Quy trình thủ tục xin cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất

Chủ đề   RSS   
 • #610980 26/04/2024

  haohao2912
  Top 500
  Female
  Lớp 1

  Khánh Hoà, Việt Nam
  Tham gia:11/07/2018
  Tổng số bài viết (307)
  Số điểm: 2783
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 33 lần


  Quy trình thủ tục xin cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất

  Nghị định 02/2023/NĐ-CP hướng dẫn Luật tài nguyên nước 2012, trong đó quy định về quy trình thủ tục xin cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất được thực hiện như sau:

  1. Hồ sơ cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất

  Căn cứ tại Điều 31 Nghị định 02/2023/NĐ-CP quy định Hồ sơ cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất bao gồm các hồ sơ như sau:

  - Đơn đề nghị cấp giấy phép (Mẫu số 03 ban hành kèm theo Nghị định 02/2023/NĐ-CP);

  - Sơ đồ khu vực và vị trí công trình khai thác nước dưới đất;

  - Báo cáo kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng nước dưới đất kèm theo phương án khai thác đối với công trình có quy mô từ 200 m3/ngày đêm trở lên hoặc báo cáo kết quả thi công giếng khai thác đối với công trình có quy mô nhỏ hơn 200 m3/ngày đêm trong trường hợp chưa có công trình khai thác; báo cáo hiện trạng khai thác đối với trường hợp công trình khai thác nước dưới đất đang hoạt động;

  - Kết quả phân tích chất lượng nguồn nước không quá 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ.

  2. Trình tự, thủ tục cấp giấy phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước

  Căn cứ tại Điều 35 Nghị định 02/2023/NĐ-CP quy định về Trình tự, thủ tục cấp giấy phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước thực hiện như sau:

  Bước 1: Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ:

  - Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép nộp 01 bộ hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc bản điện tử qua hệ thống cổng dịch vụ công trực tuyến và nộp phí thẩm định hồ sơ theo quy định;

  - Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm xem xét, kiểm tra hồ sơ. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

  Trường hợp hồ sơ sau khi đã bổ sung mà vẫn không đáp ứng yêu cầu theo quy định thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ trả lại hồ sơ và thông báo rõ lý do cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép.

  Bước 2: Thẩm định đề án, báo cáo thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước trong hồ sơ đề nghị cấp phép (sau đây gọi chung là đề án, báo cáo):

  - Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định tại khoản 1 Điều này, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm thẩm định đề án, báo cáo; nếu cần thiết thì kiểm tra thực tế hiện trường, lập hội đồng thẩm định đề án, báo cáo. Trường hợp đủ điều kiện cấp phép, cơ quan tiếp nhận hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép; trường hợp không đủ điều kiện để cấp phép thì trả lại hồ sơ cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép và thông báo lý do không cấp phép;

  - Trường hợp phải bổ sung, chỉnh sửa để hoàn thiện đề án, báo cáo thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ gửi văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép nêu rõ những nội dung cần bổ sung, hoàn thiện đề án, báo cáo. Thời gian bổ sung, hoàn thiện đề án, báo cáo không tính vào thời gian thẩm định đề án, báo cáo. Thời gian thẩm định sau khi đề án, báo cáo được bổ sung hoàn chỉnh là 18 ngày làm việc;

  - Trường hợp phải lập lại đề án, báo cáo, cơ quan tiếp nhận hồ sơ gửi văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép nêu rõ những nội dung đề án, báo cáo chưa đạt yêu cầu, phải làm lại và trả lại hồ sơ đề nghị cấp phép.

  Bước 3: Trả kết quả giải quyết hồ sơ cấp phép

  Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được giấy phép của cơ quan có thẩm quyền, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép để nhận giấy phép.

  Cơ quan có thẩm quyền: thực hiện theo quy định tại Điều 28 Nghị định 02/2023/NĐ-CP.

  Theo đó, quy trình thủ tục xin cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất được thực hiện theo quy định nêu trên.

   
  83 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận