Quy trình ra đề và phương thức chuyển giao đề thi học sinh giỏi cấp quốc gia

Chủ đề   RSS   
 • #606081 13/10/2023

  Quy trình ra đề và phương thức chuyển giao đề thi học sinh giỏi cấp quốc gia

  Quy trình ra đề thi học sinh giỏi cấp quốc gia hiện nay được quy định như thế nào? Có các phương thức nào để chuyển giao đề thi học sinh giỏi cấp quốc gia?

  1. Quy trình ra đề thi học sinh giỏi cấp quốc gia

  Ngày 10/10/2023, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 17/2023/TT-BGDĐT về Quy chế thi chọn nhọc sinh giỏi cấp quốc gia

  Theo đó, căn cứ tại Điều 18 Quy chế thi chọn nhọc sinh giỏi cấp quốc gia ban hành kèm theo Thông tư 17/2023/TT-BGDĐT, quy trình ra đề thi học sinh giỏi cấp quốc gia được thực hiện như sau:

  1.1. Soạn thảo đề thi:

  - Tổ trưởng Tổ ra đề thi phối hợp với Tổ thư ký loại bỏ tất cả thông tin liên quan đến người soạn thảo đề thi đề xuất. Tổ ra đề thi rà soát, phân loại câu hỏi thi trong đề thi đề xuất (gọi tắt là câu hỏi thi đề xuất) theo cấu trúc đề thi. Tổ ra đề thi tổ chức đánh giá từng câu hỏi thi đề xuất, lựa chọn các câu hỏi thi đề xuất đáp ứng yêu cầu làm nguồn tham khảo để soạn thảo đề thi và báo cáo Lãnh đạo Hội đồng bằng văn bản; trường hợp có từ hai câu hỏi thi đề xuất trở lên đã được lựa chọn trong cùng một đơn vị cấu trúc của đề thi thì lựa chọn theo phương thức bốc thăm bằng phiếu. Việc soạn thảo đề thi bảo đảm nguyên tắc biến đổi câu hỏi thi đề xuất và không sử dụng quá một câu hỏi của một người ra đề thi đề xuất. Riêng đối với các môn Ngoại ngữ, việc tham khảo và lựa chọn các câu hỏi thi đề xuất để soạn thảo đề thi từ một người ra đề thi đề xuất không được vượt quá 20% tổng số điểm bài thi.

  - Nếu nguồn đề thi đề xuất không đủ để tham khảo sử dụng trong soạn thảo đề thi Tổ trưởng Tổ ra đề thi báo cáo Chủ tịch Hội đồng ra đề thi để phân công các thành viên đề xuất ý tưởng và tổ chức cho cả Tổ ra đề thi phản biện nội bộ và điều chỉnh, biến đổi các ý tưởng được đề xuất để soạn thảo đề thi cho kỳ thi;

  - Tổ trưởng Tổ ra đề thi phải báo cáo đầy đủ với Chủ tịch Hội đồng về quan điểm, quy trình soạn thảo, nội dung cơ bản của đề thi được soạn thảo; đặc biệt, cần nêu rõ mỗi nội dung được soạn thảo từ đề thi đề xuất nào, nội dung nào được soạn thảo trên cơ sở ý tưởng đề xuất của thành viên Tổ ra đề thi.

  1.2. Phản biện đề thi:

  - Người phản biện đề thi có trách nhiệm đọc, đánh giá đề thi đã được Tổ ra đề thi soạn thảo theo các yêu cầu quy định tại Điều 15 Quy chế thi chọn nhọc sinh giỏi cấp quốc gia ban hành kèm theo Thông tư 17/2023/TT-BGDĐT và đề xuất phương án chính, sửa đề thi nếu thấy cần thiết;

  - Ý kiến đánh giá của người phản biện đề thi đối với các đề thi đã được soạn thảo là một căn cứ giúp Chủ tịch Hội đồng ra đề thi ký duyệt đề thi.

  1.3. Hoàn thiện đề thi: Trên cơ sở ý kiến của những người phản biện đề thi, tất cả các thành viên của Tổ ra đề thi cùng tinh chỉnh, hoàn thiện đề thi, ký tên và trình Chủ tịch Hội đồng ra đề thi phê duyệt.

  1.4. Trực thi: Tổ ra đề thi môn nào phải trực trong suốt thời gian thí sinh làm bài thi môn đó để xử lý các vấn đề liên quan đến đề thi (nếu có).

  1.5. Việc tổ chức ra đề thi thực hành đối với các môn Vật lý, Hóa học, Sinh học được thực hiện theo Hướng dẫn ra đề thi thực hành.

  2. Phương thức chuyển giao đề thi học sinh giỏi cấp quốc gia

  Căn cứ tại Điều 18 Quy chế thi chọn nhọc sinh giỏi cấp quốc gia ban hành kèm theo Thông tư 17/2023/TT-BGDĐT, Trưởng ban Chỉ đạo thi quyết định lựa chọn phương thức chuyển giao đề thi như sau:

  2.1. Phương thức chuyển giao đề thi trực tiếp:

  - Chủ tịch Hội đồng ra đề thi tổ chức in sao, đóng gói, niêm phong, đóng dấu chỉ độ “Tối mật” trên túi đề thi và bàn giao cho bộ phận vận chuyển đề thi để chuyển đến các Hội đồng coi thi. Đề thi được bảo quản theo quy định bảo vệ tài liệu nhà nước độ Tối mật;

  - Toàn bộ quá trình bàn giao và vận chuyển đề thi phải có sự chứng kiến, bảo vệ của công an; phải lập biên bản giao nhận, ghi rõ tình trạng đóng gói, niêm phong túi đề thi.

  2.2. Phương thức chuyển giao để thi qua hệ thống của Ban Cơ yếu Chính phủ được thực hiện theo Hướng dẫn của Bộ GDĐT.

  Thông tư 17/2023/TT-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 25/11/2023 và thay thế cho Thông tư 56/2011/TT-BGDĐT, Thông tư 41/2012/TT-BGDĐT, Thông tư 37/2013/TT-BGDĐTThông tư 02/2023/TT-BGDĐT.

   
  120 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận