Quy trình lựa chọn dự án sản xuất phim sử dụng ngân sách nhà nước

Chủ đề   RSS   
 • #603998 14/07/2023

  Quy trình lựa chọn dự án sản xuất phim sử dụng ngân sách nhà nước

  Hoạt động điện ảnh là một ngành kinh tế sáng tạo trong lĩnh vực văn hóa, sử dụng tài năng nghệ thuật, tiềm năng văn hóa kết hợp với công nghệ và kỹ năng kinh doanh để tạo ra tác phẩm điện ảnh và dịch vụ điện ảnh. Và trong hoạt động điện ảnh nhằm thực hiện các nhiệm vụ chính trị thì Nhà nước sẽ thực hiện các dự án sản xuất phim bằng ngân sách nhà nước.
   
  Cụ thể quy trình lựa chọn dự án sản xuất phim sử dụng ngân sách nhà nước được quy định tại Điều 8 Nghị định 131/2022/NĐ-CP.
   
  Căn cứ kế hoạch sản xuất phim đã được phê duyệt và kết quả thẩm định kịch bản của Hội đồng thẩm định kịch bản sản xuất phim sử dụng ngân sách nhà nước, chủ đầu tư và cơ quan quản lý dự án tổ chức lựa chọn dự án sản xuất phim như sau:
   
  Đối với phương thức giao nhiệm vụ, đặt hàng:
   
  - Cơ sở điện ảnh sản xuất phim có kịch bản được tuyển chọn lập Hồ sơ dự án sản xuất phim gửi cơ quan quản lý dự án trình Hội đồng lựa chọn dự án sản xuất phim sử dụng ngân sách nhà nước, gồm:
   
  + Hồ sơ theo quy định của pháp luật về giao nhiệm vụ, đặt hàng sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước.
   
  + Hồ sơ chứng minh năng lực tài chính, kế hoạch, tiến độ sản xuất.
   
  + Dự toán chi phí sản xuất phim (đối với phương thức giao nhiệm vụ) hoặc phương án giá đặt hàng sản xuất phim (đối với phương thức đặt hàng), bao gồm:
   
  > Tổng dự toán chi phí sản xuất phim;
   
  > Danh mục trang thiết bị kỹ thuật (nêu rõ mã ký hiệu, tính năng, thông số kỹ thuật) phục vụ dự án sản xuất phim (bao gồm trang thiết bị có sẵn và thuê, mướn);
   
  > Chi phí tiền công, tiền lương.
   
  + Phương án phát hành, phổ biến phim.
   
  + Văn bản cam đoan về quyền tác giả đối với kịch bản phim.
   
  + Hồ sơ đối với phim truyện và phim kết hợp nhiều loại hình gồm có:
   
  > Kịch bản, kịch bản phân cảnh và phương án sản xuất phim;
   
  > Danh sách một số chức danh sáng tạo tác phẩm điện ảnh gồm đạo diễn, biên kịch, quay phim, giám đốc sản xuất phim.
   
  + Hồ sơ đối với phim tài liệu, phim khoa học và phim hoạt hình gồm có:
   
  > Kịch bản, kịch bản phân cảnh các cụm bối cảnh quay;
   
  > Danh sách một số chức danh sáng tạo tác phẩm điện ảnh gồm đạo diễn, biên kịch, họa sĩ (đối với phim hoạt hình), quay phim, giám đốc sản xuất phim.
   
  - Hội đồng lựa chọn dự án sản xuất phim sử dụng ngân sách nhà nước do chủ đầu tư thành lập, tiếp nhận Hồ sơ và thực hiện thẩm định theo quy định của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Kết quả thẩm định của Hội đồng để tư vấn cho chủ đầu tư xem xét, quyết định lựa chọn dự án sản xuất phim sử dụng ngân sách nhà nước, quyết định lựa chọn phương thức giao nhiệm vụ, đặt hàng; trong trường hợp lựa chọn phương thức đặt hàng, việc quyết định giá tối đa, giá cụ thể theo quy định của pháp luật về giá;
   
  - Cơ quan quản lý dự án ký hợp đồng đặt hàng sản xuất phim với cơ sở điện ảnh hoặc trình chủ đầu tư quyết định giao nhiệm vụ cho cơ sở điện ảnh có dự án sản xuất phim được lựa chọn.
   
  Đối với phương thức đấu thầu thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu và hồ sơ quy định như sau:
   
  - Hồ sơ theo quy định của pháp luật về đấu thầu.
   
  - Hồ sơ chứng minh năng lực tài chính, kế hoạch, tiến độ sản xuất.
   
  - Dự toán chi phí sản xuất phim bao gồm:
   
  + Tổng dự toán chi phí sản xuất phim;
   
  + Danh mục trang thiết bị kỹ thuật (nêu rõ mã ký hiệu, tính năng, thông số kỹ thuật) phục vụ dự án sản xuất phim (bao gồm trang thiết bị có sẵn và thuê, mướn);
   
  + Chi phí tiền công, tiền lương.
   
  - Phương án phát hành, phổ biến phim và phương án phân chia lợi nhuận.
   
  + Dự kiến chi phí phát hành;
   
  + Dự kiến doanh thu phát hành.
   
  - Văn bản cam đoan về quyền tác giả đối với kịch bản phim.
   
  - Hồ sơ đối với phim truyện và phim kết hợp nhiều loại hình gồm có:
   
  + Kịch bản, kịch bản phân cảnh và phương án sản xuất phim;
   
  + Danh sách một số chức danh sáng tạo tác phẩm điện ảnh gồm đạo diễn, biên kịch, quay phim, giám đốc sản xuất phim.
   
  - Hồ sơ đối với phim tài liệu, phim khoa học và phim hoạt hình gồm có:
   
  + Kịch bản, kịch bản phân cảnh các cụm bối cảnh quay;
   
  + Danh sách một số chức danh sáng tạo tác phẩm điện ảnh gồm đạo diễn, biên kịch, họa sĩ (đối với phim hoạt hình), quay phim, giám đốc sản xuất phim.
   
  =>> Theo đó quy trình lựa chọn dự án sản xuất phim sử dụng ngân sách nhà nước được thực hiện theo quy định nêu trên.
   
   
  343 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận