Quy trình giải thể công ty cổ phần

Chủ đề   RSS   
 • #517493 30/04/2019

  Quy trình giải thể công ty cổ phần

  Về việc giải thể công ty thì chủ yếu có các bước thủ tục sau phải thực hiện:
  B1. Nội bộ công ty thông qua quyết định giải thể, quyết định này tham khảo theo quy định tại điều 202, 204 Luật Doanh nghiệp 2014, trong đó phải có các nội dung chủ yếu sau đây:
  - Tên doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính;
  - Lý do giải thể;
  - Thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ của công ty; thời hạn thanh toán nợ, thanh lý hợp đồng không được vượt quá 06 tháng, kể từ ngày thông qua quyết định giải thể;
  - Phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động;
  - Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.
   
  Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày thông qua, quyết định giải thể và biên bản họp phải được gửi đến Cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế, người lao động trong công ty, đăng quyết định giải thể công ty trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và phải được niêm yết công khai tại trụ sở doanh nghiệp.
   
  B2A. Công ty làm hồ sơ quyết toán thuế với cơ quan thuế (ở đây là thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN). Sau khi quyết toán xong (cơ quan thuế đã kiểm tra ở DN xong) thì công ty đề nghị cơ quan thuế xác nhận đã hoàn thành nghĩa vụ thuế với nhà nước.
   
  B2B. Xử lý tài sản của công ty cũng như thanh toán các khoản nợ nghĩa vụ của công ty, đòi các khoản nợ phải đòi ; trả lương, trợ cấp cho NLĐ bị thôi việc...
   
  B2C. Báo giảm, chốt sổ BHXH cho NLĐ.
   
  B2D. Đối với DN có sử dụng con dấu do cơ quan công an cấp, doanh nghiệp có trách nhiệm trả con dấu, Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu con dấu cho cơ quan công an để được cấp giấy chứng nhận đã thu hồi con dấu.
   
  B3. Sau khi hoàn thành hết các công việc ở bước 2 doanh nghiệp gửi thông báo về việc giải thể đến Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở KHĐT nơi đặt trụ sở DN. Kèm theo thông báo phải có quyết định và biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về việc giải thể công ty (giống như bước 1).
   
  Hồ sơ giải thể bao gồm giấy tờ sau đây:
  - Thông báo về giải thể công ty,
  - Báo cáo về các vấn đề xử lý tài sản của công ty, các khoản nợ phải thu, phải đòi, giải quyết chế độ cho NLĐ, các khoản nợ thuế, BHXH ...
  - Con dấu và giấy chứng nhận mẫu dấu (nếu có) hoặc giấy chứng nhận đã thu hồi con dấu.
  Sau khi nhận được hồ sơ giải thể, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông tin về việc doanh nghiệp đăng ký giải thể cho cơ quan thuế. Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông tin của Phòng Đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế gửi ý kiến về việc giải thể DN đến Phòng đăng ký kinh doanh.
  Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ giải thể, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ ra Thông báo về việc giải thể của DN (nếu không có ý kiến khác từ thuế).
   
  B4. Sau khi đã có quyết định giải thể của Sở KHĐT thì DN làm hồ sơ chấm dứt hiệu lực MST đến cơ quan thuế. Bộ hồ sơ làm theo quy định sau:
  Thông tư 95/2016/TT-BTC hướng dẫn về đăng ký thuế do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành:
  Điều 17. Hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế
  ...
  4. Đối với Doanh nghiệp
  Hồ sơ của doanh nghiệp để làm thủ tục hoàn thành nghĩa vụ thuế với cơ quan thuế trước khi doanh nghiệp làm thủ tục giải thể tại cơ quan đăng ký kinh doanh như sau:
  a) Trường hợp doanh nghiệp tự giải thể, hồ sơ gồm:
  - Quyết định giải thể;
  - Biên bản họp;
  - Văn bản xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế đối với hoạt động xuất nhập khẩu của Tổng cục Hải quan nếu doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu.
  b) Đối với đơn vị trực thuộc, hồ sơ gồm:
  - Văn bản đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế mẫu số 24/ĐK-TCT ban hành kèm theo Thông tư này;
  - Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Thông báo mã số thuế (bản gốc); hoặc công văn giải trình mất Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Thông báo mã số thuế;
  - Bản sao không yêu cầu chứng thực Quyết định chấm dứt hoạt động đơn vị trực thuộc, hoặc Thông báo chấm dứt hoạt động của đơn vị chủ quản, hoặc Quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động đối với đơn vị trực thuộc của cơ quan có thẩm quyền;
  - Văn bản xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế đối với hoạt động xuất nhập khẩu của Tổng cục Hải quan nếu tổ chức có hoạt động xuất nhập khẩu.
   
  Điều 18. Xử lý hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế và trả kết quả
   ...
   
  835 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận