Quy trình DNNN 100% vốn nhà nước chuyển nhượng vốn góp cho công ty cổ phần?

Chủ đề   RSS   
 • #595932 27/12/2022

  Quy trình DNNN 100% vốn nhà nước chuyển nhượng vốn góp cho công ty cổ phần?

  Căn cứ khoản 1 Điều 1 Nghị định 32/2018/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 140/2020/NĐ-CP quy định:

  Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp như sau:

  1. Bổ sung khoản 7, khoản 8, khoản 9 vào Điều 4 như sau:

  8. Đấu giá công khai là phương thức chuyển nhượng vốn đầu tư của nhà nước hoặc của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, bao gồm, đấu giá thông thường hoặc đấu giá theo lô. 

  - Đấu giá thông thường là cuộc đấu giá trong đó không hạn chế số lượng cổ phần, phần vốn góp đặt mua đối với nhà đầu tư tại cuộc đấu giá chuyển nhượng vốn.

  - Đấu giá theo lô là cuộc đấu giá một lô cổ phần/phần vốn và nhà đầu tư tham gia đấu giá phải đặt mua trọn toàn bộ lô cổ phần/phần vốn bán đấu giá. Chủ sở hữu vốn quyết định chia tổng số cổ phần/phần vốn phải chuyển nhượng thành một hoặc nhiều lô để bán đấu giá theo lô.

  …”

  Căn cứ khoản 16 Điều 2 Nghị định 32/2018/NĐ-CP quy định:

  Điều 2. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp (sau đây gọi tắt là Nghị định số 91/2015/NĐ-CP) và Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP (sau đây gọi tắt là Nghị định số 32/2018/NĐ-CP) như sau:

  16. Sửa đổi, bổ sung khoản 13 Điều 1 Nghị định số 32/2018/NĐ-CP như sau:

  d) Sửa đổi, bổ sung điểm 3 như sau:

  - Sửa đổi gạch đầu dòng thứ hai, tiết b như sau:

  “- Doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ ký hợp đồng thuê Trung tâm dịch vụ, doanh nghiệp đấu giá tài sản theo quy định của pháp luật về đấu giá tài sản hoặc Sở giao dịch chứng khoán hoặc công ty chứng khoán (sau đây gọi chung là tổ chức đấu giá) tổ chức thực hiện chuyển nhượng vốn. Cuộc đấu giá được tổ chức tại trụ sở của tổ chức đấu giá, doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ có vốn chuyển nhượng hoặc địa điểm khác theo thỏa thuận của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và tổ chức đấu giá.”

  …”

  Như vậy, Doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ có thể tổ chức đấu giá thông qua Sở giao dịch chứng khoán hoặc Tổ chức chứng khoán để thực hiện chuyển nhượng vốn trong trường hợp này.

   

   
  275 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn dtphuonglaw98 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (28/12/2022)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #596741   31/12/2022

  Cảm ơn thông tin bài viết bạn đã cung cấp rất hữu ích. Như đã biết doanh nghiệp 100% vốn nhà nước tức là doanh nghiệp sử dụng nguồn ngân sách nhà nước để hoạt động. Do đó, nếu muốn chuyển nhượng vốn góp tất nhiên sẽ có quy định chặt chẽ hơn so với các doanh nghiệp bình thường để tránh xảy ra việc tham nhũng trong quá trình giải quyết chuyển nhượng làm thất thu ngân sách nhà nước.

   
  Báo quản trị |