Quy trình công tác chuẩn bị bầu Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố

Chủ đề   RSS   
 • #604780 16/08/2023

  nguyenhoaibao12061999
  Top 50
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (2007)
  Số điểm: 65496
  Cảm ơn: 98
  Được cảm ơn 1711 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Quy trình công tác chuẩn bị bầu Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố

  Chính phủ vừa ban hành Nghị định 59/2023/NĐ-CP ngày 14/8/2023 quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở 2022.
   
  Theo đó, công tác chuẩn bị bầu Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố có hiệu lực từ ngày 15/8/2023 được thực hiện như sau:
   
  bau-truong-thon-to-truong-to-dan-pho
   
  Xây dựng kế hoạch bầu Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố chậm nhất 20 ngày
   
  (1) Chủ tịch UBND cấp xã có trách nhiệm:
   
  - Ban hành quyết định tổ chức bầu Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố; chủ trì, phối hợp với Ban Thường trực UBMTTQVN cấp xã xây dựng kế hoạch.
   
  Hướng dẫn nghiệp vụ và tổ chức triển khai kế hoạch chậm nhất 20 ngày trước ngày tổ chức cuộc họp của cộng đồng dân cư để bầu Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố.
   
  - Ban hành quyết định thành lập Tổ bầu cử chậm nhất 10 ngày trước ngày tổ chức cuộc họp của cộng đồng dân cư để bầu Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố sau khi thống nhất với UBMTTQVN cấp xã.
   
  Tổ bầu cử gồm: 
   
  + Đại diện Ban công tác Mặt trận ở thôn, tổ dân phố làm Tổ trưởng.
   
  + Thành viên là đại diện các tổ chức đoàn thể, chính trị - xã hội và đại diện hộ gia đình ở thôn, tổ dân phố (không phải là người ứng cử Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố).
   
  Các quyết định phải được thông báo đến Nhân dân ở thôn, tổ dân phố, niêm yết tại nhà văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng của thôn, tổ dân phố và thông báo trên hệ thống truyền thanh hoặc bằng hình thức khác phù hợp với điều kiện của địa phương chậm nhất 07 ngày trước ngày bầu cử.
   
  (2) Trưởng ban công tác Mặt trận ở thôn, tổ dân phố tổ chức cuộc họp Ban công tác Mặt trận ở thôn, tổ dân phố:
   
  - Dự kiến danh sách người ứng cử Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố.
   
  - Báo cáo cấp ủy chi bộ thôn, tổ dân phố để thống nhất giới thiệu ít nhất 01 người ra ứng cử Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố.
   
  - Tổ chức cuộc họp Ban công tác Mặt trận ở thôn, tổ dân phố sau khi có ý kiến của chi ủy chi bộ thôn, tổ dân phố để quyết định danh sách chính thức những người ứng cử (ít nhất 01 người). 
   
  - Nội dung cuộc họp phải được lập thành biên bản theo mẫu số 05 Nghị định 59/2023/NĐ-CP và gửi tới UBND cấp xã chậm nhất 15 ngày trước ngày tổ chức cuộc họp của cộng đồng dân cư.
   
  Trong 05 ngày kể từ khi nhận kết quả biểu quyết thì UBND sẽ xem xét công nhận
   
  - Trong thời hạn 05 làm việc ngày kể từ ngày nhận được quyết định đã được cộng đồng dân cư biểu quyết thông qua.
   
  - UBND cấp xã xem xét, quyết định công nhận người trúng cử Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố hoặc quyết định bầu lại.
   
  - Trường hợp không ban hành quyết định công nhận hoặc quyết định bầu lại thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
   
  - Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố chính thức hoạt động khi có quyết định công nhận của UBND cấp xã.
   
  02 trường hợp cho thôi làm Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố
   
  - Việc cho thôi làm Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố được quyết định tại cuộc họp của cộng đồng dân cư đối với các trường hợp:
   
  + Người xin thôi làm Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố vì lí do sức khỏe, do hoàn cảnh gia đình hoặc vì lý do khác theo nguyện vọng cá nhân có đơn gửi Chủ tịch UBND cấp xã nêu rõ lí do xin thôi.
   
  + Trưởng ban công tác Mặt trận ở thôn, tổ dân phố đề nghị Chủ tịch UBND cấp xã xem xét cho thôi trong trường hợp Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố không còn được nhân dân tín nhiệm, không hoàn thành nhiệm vụ, vi phạm quyền làm chủ của nhân dân, tham nhũng, lãng phí, không phục tùng sự chỉ đạo điều hành của UBND cấp xã, các quy định của cấp trên, vi phạm pháp luật nhưng chưa đến mức độ bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc khi có ít nhất 50% tổng số hộ gia đình hoặc đại diện hộ gia đình trong thôn, tổ dân phố kiến nghị.
   
  - Trình tự tổ chức cuộc họp của cộng đồng dân cư để cho thôi làm Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố thực hiện theo quy định tại khoản 5 Điều 3 Nghị định này.
   
  - Công nhận kết quả cho thôi làm Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố
   
  Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định đã được cộng đồng dân cư biểu quyết thông qua, UBND cấp xã xem xét, ra quyết định công nhận kết quả cho thôi làm Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố. 
   
  Trường hợp không ban hành quyết định công nhận kết quả cho thôi làm Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
   
  Chi tiết Nghị định 59/2023/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 14/8/2023.
   
  355 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận