Quy trình, biểu mẫu bầu cử ban chấp hành công đoàn cơ sở?

Chủ đề   RSS   
 • #589653 14/08/2022

  huynhthanhch

  Mầm

  Vietnam
  Tham gia:22/07/2022
  Tổng số bài viết (28)
  Số điểm: 785
  Cảm ơn: 4
  Được cảm ơn 31 lần


  Quy trình, biểu mẫu bầu cử ban chấp hành công đoàn cơ sở?

  Cho mình xin quy trình, biểu mẫu trong công tác bầu cử ban chấp hành công đoàn cơ sở với ạ. Mình xin cảm ơn

   
  1130 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn huynhthanhch vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (15/08/2022)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #589655   14/08/2022

  Bầu cử ban chấp hành công đoàn cơ sở

  Chào bạn, mình xin giải đáp thắc mắc của bạn như sau:

  Theo quy định tại Hướng dẫn 28/HD-TLĐ năm 2021 về Quy trình giới thiệu nhân sự và bầu cử ban chấp hành, chức danh chủ tịch công đoàn cơ sở tại đại hội do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam ban hành thì:

  Công tác bầu cử tại đại hội có thể lựa chọn một trong hai trường hợp dưới đây để tổ chức thực hiện:

  1. Trường hợp thực hiện công tác nhân sự và bầu cử ban chấp hành trước sau đó thực hiện công tác nhân sự và bầu cử chức danh chủ tịch CĐCS

  1.1. Quy trình giới thiệu nhân sự tại đại hội

  1.1.1. Đoàn chủ tịch đại hội thông qua đề án nhân sự ban chấp hành và chức danh chủ tịch công đoàn cơ sở.

  1.1.2. Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua cơ cấu, số lượng ủy viên ban chấp hành CĐCS nhiệm kỳ mới và biểu quyết thông qua Đề án nhân sự trình Đại hội.

  1.1.3. Giới thiệu nhân sự và biểu quyết thông qua danh sách bầu cử bầu ban chấp hành.

  - Đoàn chủ tịch đại hội điều hành giới thiệu nhân sự bầu ban chấp hành gồm:

  + Báo cáo quá trình chuẩn bị nhân sự bầu ban chấp hành của Ban chấp hành đương nhiệm; giới thiệu nhân sự bầu cử ban chấp hành.

  + Thực hiện ứng cử, đề cử ủy viên ban chấp hành. Người ứng cử và đề cử tại đại hội phải đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại Mục 8.1, 8.2 Hướng dẫn số 03/HD-TLĐ và Hướng dẫn này.

  Trường hợp người tự ứng cử và đề cử (nếu không phải là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam) tại đại hội đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định nhưng nằm ngoài danh sách do đoàn viên giới thiệu theo quy trình tại Mục II.3. của Hướng dẫn này, thì việc để lại hay đưa ra khỏi danh sách bầu cử do đoàn chủ tịch đại hội quyết định.

  - Biểu quyết thông qua danh sách bầu cử ban chấp hành.

  1.1.4. Giới thiệu nhân sự và biểu quyết thông qua danh sách bầu cử chủ tịch công đoàn cơ sở tại đại hội.

  - Sau khi có kết quả bầu cử ban chấp hành, nếu nhân sự được đoàn viên giới thiệu ở quy trình giới thiệu nhân sự trước đại hội không trúng cử ban chấp hành thì đoàn chủ tịch đại hội xin ý kiến đại hội đề cử nhân sự mới hoặc giao ban chấp hành khoá mới bầu theo quy định của Hướng dẫn số 03/HD-TLĐ .

  - Trường hợp nhân sự được đoàn viên giới thiệu ở quy trình giới thiệu nhân sự trước đại hội trúng cử ban chấp hành thì đoàn chủ tịch đại hội điều hành giới thiệu nhân sự bầu chức danh chủ tịch CĐCS tại đại hội gồm:

  + Báo cáo quá trình chuẩn bị nhân sự bầu chức danh chủ tịch tại đại hội của ban chấp hành khoá đương nhiệm.

  + Đoàn chủ tịch đại hội giới thiệu nhân sự do ban chấp hành khoá đương nhiệm chuẩn bị trước đại hội vừa trúng cử ban chấp hành để bầu chức danh chủ tịch công đoàn cơ sở.

  + Thực hiện ứng cử, đề cử chức danh chủ tịch. Người ứng cử và đề cử tại đại hội phải đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại Mục 8.1, 8.2 Hướng dẫn số 03/HD-TLĐ và Hướng dẫn này.

  Trường hợp người tự ứng cử và đề cử tại đại hội đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định nhưng nằm ngoài danh sách do đoàn viên giới thiệu theo quy trình tại Mục II.3. của Hướng dẫn này, thì việc để lại hay đưa ra khỏi danh sách bầu cử do đoàn chủ tịch xin ý kiến đại hội quyết định.

  + Biểu quyết thông qua danh sách bầu cử chức danh chủ tịch.

  1.2. Công tác bầu cử: Thực hiện theo quy định tại Hướng dẫn số 03/HD-TLĐ ngày 20/02/2020 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn, hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

  Người trúng cử chức danh chủ tịch CĐCS tại đại hội là triệu tập viên hội nghị ban chấp hành lần thứ nhất và đương nhiên là ủy viên ban thường vụ (nếu có).

  Việc bầu ban thường vụ, chức danh phó chủ tịch, Ủy ban kiểm tra và các chức danh của Ủy ban kiểm tra (nếu có) thực hiện tại hội nghị lần thứ nhất ban chấp hành CĐCS theo quy định tại Hướng dẫn số 03/HD-TLĐ .

  2. Trường hợp thực hiện đồng thời công tác nhân sự và bầu cử ban chấp hành, chức danh chủ tịch CĐCS

  2.1. Quy trình giới thiệu nhân sự tại đại hội

  2.1.1. Đoàn chủ tịch đại hội thông qua đề án nhân sự ban chấp hành và chức danh chủ tịch công đoàn cơ sở.

  2.1.2. Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua cơ cấu, số lượng ủy viên ban chấp hành CĐCS nhiệm kỳ mới và biểu quyết thông qua Đề án nhân sự trình Đại hội.

  2.1.3. Đoàn chủ tịch đại hội điều hành giới thiệu nhân sự bầu ban chấp hành, chức danh chủ tịch CĐCS tại đại hội gồm:

  - Báo cáo quá trình chuẩn bị nhân sự bầu ban chấp hành, chức danh chủ tịch CĐCS tại đại hội của Ban chấp hành đương nhiệm; giới thiệu nhân sự bầu cử ban chấp hành và chức danh chủ tịch CĐCS khoá mới. Người được giới thiệu bầu Chủ tịch CĐCS tại đại hội là người nằm trong số lượng, cơ cấu nhân sự ban chấp hành.

  - Thực hiện ứng cử, đề cử ủy viên ban chấp hành và chức danh chủ tịch CĐCS tại đại hội. Người ứng cử và đề cử tại đại hội phải đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại Mục 8.1, 8.2 Hướng dẫn số 03/HD-TLĐ và Hướng dẫn này.

  Trường hợp người tự ứng cử và đề cử tại đại hội đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định nhưng nằm ngoài danh sách do đoàn viên giới thiệu theo quy trình tại Mục II.3. của Hướng dẫn này, thì việc để lại hay đưa ra khỏi danh sách bầu cử do đoàn chủ tịch xin ý kiến đại hội quyết định.

  2.1.4. Biểu quyết thông qua danh sách bầu cử

  Việc biểu quyết thông qua danh sách bầu cử thực hiện như sau:

  Biểu quyết thông qua danh sách bầu cử chức danh chủ tịch CĐCS trước; sau đó thực hiện việc biểu quyết thông qua danh sách bầu cử ban chấp hành (danh sách nhân sự bầu ban chấp hành không bao gồm nhân sự bầu chức danh chủ tịch CĐCS) và xác định số lượng cần bầu của phiếu bầu cử ban chấp hành.

  Ví dụ: Đại hội quyết định số lượng ủy viên ban chấp hành là 15 người, nếu đại hội quyết định danh sách nhân sự bầu chức danh chủ tịch CĐCS là 02 người thì số lượng ủy viên ban chấp hành cần bầu là 13 người. Trường hợp chốt danh sách bầu cử chức danh chủ tịch CĐCS là 01 người thì số lượng ủy viên ban chấp hành cần bầu là 14 người.

  2.2. Bầu ban bầu cử

  Đoàn Chủ tịch đại hội dự kiến số lượng, danh sách ban bầu cử và xin ý kiến biểu quyết (một lần cả số lượng và danh sách ban bầu cử). Nhiệm vụ, quyền hạn của ban bầu cử thực hiện theo mục 8.5, Hướng dẫn số 03/HD-TLĐ.

  2.3. Thể lệ bầu cử

  2.3.1. Bầu cử ban chấp hành

  Thể thức phiếu bầu, phiếu bầu hợp lệ, không hợp lệ, tính kết quả bầu cử ban chấp hành thực hiện theo quy định tại mục 8.6, Hướng dẫn số 03/HD-TLĐ. Trong đó:

  - Phiếu bầu cử ban chấp hành có số dư, thực hiện theo mẫu phiếu 3a, phụ lục kèm theo Hướng dẫn số 03/HD-TLĐ .

  - Phiếu bầu cử ban chấp hành không có số dư, thực hiện theo mẫu phiếu 3c, phụ lục kèm theo Hướng dẫn số 03/HD-TLĐ .

  2.3.2. Bầu cử chức danh chủ tịch CĐCS tại đại hội

  a. Thể thức của phiếu bầu cử chức danh chủ tịch CĐCS tại đại hội:

  Phiếu bầu chủ tịch CĐCS tại đại hội là phiếu bầu ban chấp hành và chức danh chủ tịch CĐCS (có mẫu phiếu kèm theo). Phiếu bầu phải ghi đầy đủ họ tên, chức vụ, đơn vị công tác của người có tên trong danh sách bầu cử do đại hội thông qua, xếp theo thứ tự bảng chữ cái Tiếng Việt; đóng dấu của ban chấp hành CĐCS ở góc trái phía trên.

  b. Phiếu bầu hợp lệ:

  - Là phiếu bầu do ban bầu cử phát ra theo thể thức nêu tại mục III.3.2.1.

  - Phiếu bầu đủ số lượng, đúng nguyên tắc thể lệ bầu đã được đại hội biểu quyết thông qua.

  c. Phiếu không hợp lệ gồm những trường hợp sau:

  - Phiếu bầu cử không đúng thể thức được nêu trong nguyên tắc, thể lệ bầu cử của ban bầu cử và không do ban bầu cử phát ra.

  - Phiếu không đóng dấu của ban chấp hành theo quy định.

  - Phiếu để trắng (không đánh dấu vào bất cứ ô nào trong phiếu bầu).

  - Phiếu bầu đánh dấu vào ô bầu chủ tịch CĐCS quá 01 người đối với phiếu bầu có số dư (phiếu bầu thừa số lượng).

  - Phiếu bầu ghi tên người ngoài danh sách bầu cử đã được đại hội thông qua.

  - Phiếu bầu có đánh dấu riêng, hoặc dùng từ hai màu mực trở lên.

  - Phiếu bầu bị rách rời, nhàu nát.

  d. Một số trường hợp đặc biệt cần lưu ý khi kiểm phiếu bầu chức danh chủ tịch CĐCS:

  Ngoài quy định tại điểm d, Mục 8.6, Hướng dẫn 03/HD-TLĐ, một số trường hợp cụ thể về cách tính kết quả phiếu bầu được thực hiện như sau:

  - Trường hợp danh sách phiếu bầu không có số dư:

  + Phiếu bầu đánh dấu đủ các ô được tính là phiếu bầu hợp lệ bầu ủy viên ban chấp hành và chức danh chủ tịch CĐCS.

  + Phiếu chỉ đánh dấu vào ô bầu chức danh chủ tịch CĐCS mà không đánh dấu vào ô ủy viên ban chấp hành được tính là phiếu bầu hợp lệ bầu cho chức danh chủ tịch CĐCS và đương nhiên được tính kết quả ủy viên ban chấp hành.

  + Phiếu bầu chỉ đánh dấu vào ô bầu chức danh ủy viên ban chấp hành mà không đánh dấu vào ô bầu chức danh chủ tịch thì được tính là phiếu bầu hợp lệ bầu ủy viên ban chấp hành, không được tính kết quả bầu chức danh chủ tịch.

  - Trường hợp danh sách phiếu bầu có số dư: Chỉ thực hiện kiểm phiếu đối với phiếu bầu hợp lệ (phiếu có đánh dấu ô bầu chức danh chủ tịch CĐCS không quá 01 người). Cách tính kết quả bầu cử đối với từng người trong danh sách thực hiện như đối với trường hợp bầu không có số dư đã nêu trên.

  đ. Kết quả bầu cử chức danh chủ tịch CĐCS

  - Người trúng cử ủy viên ban chấp hành và chức danh chủ tịch CĐCS phải có số phiếu bầu đạt quá một phần hai (1/2) so với tổng số phiếu ban bầu cử thu về. Trường hợp số người có số phiếu quá 1/2 nhiều hơn số lượng cần bầu thì người trúng cử được lấy theo thứ tự từ người có số phiếu cao, đến người có số phiếu thấp hơn cho đến khi đủ số lượng.

  - Người trúng cử chức danh chủ tịch CĐCS tại đại hội đương nhiên là ủy viên ban thường vụ (nếu có).

  - Trường hợp người có số phiếu bầu chức danh chủ tịch CĐCS không quá một phần hai (1/2) mà có kết quả bầu ủy viên ban chấp hành quá 1/2 thì trúng cử ủy viên ban chấp hành, không trúng cử chức danh chủ tịch CĐCS.

  - Trường hợp nhiều người có kết quả bầu chức danh chủ tịch CĐCS quá 1/2 phiếu bầu ngang nhau thì thực hiện bầu cử chức danh chủ tịch CĐCS lần thứ 2, người trúng cử là người có số phiếu tán thành cao hơn mà không cần phải quá 1/2 số phiếu tán thành.

  - Trường hợp bầu lần thứ 2 vẫn có kết quả ngang nhau thì xin ý kiến đại hội có tiếp tục hoặc không tiếp tục bầu lần thứ 3. Nếu đại hội quyết định không bầu lần thứ 3, thì đoàn chủ tịch đại hội giao hội nghị lần thứ nhất ban chấp hành CĐCS tiếp tục bầu chức đanh chủ tịch đối với những người có tên trong danh sách bầu chủ tịch CĐCS lần thứ 2 tại đại hội. Kết quả trúng cử chức danh chủ tịch CĐCS là người có số phiếu bầu cao hơn mà không cần phải có số phiếu bầu tán thành quá 1/2.

  2.4. Việc bầu ban thường vụ, chức danh phó chủ tịch, Ủy ban kiểm tra và các chức danh của Ủy ban kiểm tra (nếu có) thực hiện tại hội nghị lần thứ nhất ban chấp hành CĐCS theo quy định tại Hướng dẫn số 03/HD-TLĐ .”

  Các biểu mẫu dùng trong công tác bầu cử nói trên được quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Hướng dẫn số 28/HD-TLĐ. Bạn có thể nhấn vào link để tải về sử dụng.

  Hy vọng thông tin của mình hữu ích với bạn.

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn vantrinh4120@gmail.com vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (15/08/2022)