Quy trình bầu cử thành viên Ban Thanh tra nhân dân của công đoàn?

Chủ đề   RSS   
 • #516168 31/03/2019

  minhpham1995
  Top 50
  Male
  Lớp 9

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:21/10/2017
  Tổng số bài viết (1404)
  Số điểm: 11737
  Cảm ơn: 9
  Được cảm ơn 208 lần


  Quy trình bầu cử thành viên Ban Thanh tra nhân dân của công đoàn?

  Quy trình bầu cử thành viên Ban Thanh tra nhân dân được quy định tại khoản 3 Mục I của Hướng dẫn 1271/HD-TLĐ năm 2017 về công đoàn với việc tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân theo quy định tại Nghị định 159/2016/NĐ-CP do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành. Cụ thể:

  "3. Bầu thành viên Ban TTND

  3.1. Chuẩn bị nhân sự bầu thành viên Ban TTND:

  - Căn cứ vào tiêu chuẩn, điều kiện, số lượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và địa bàn hoạt động của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, BCH công đoàn cơ sở trao đổi thống nhất với người đứng đầu cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp về dự kiến số lượng và cơ cấu người đề cử bầu thành viên Ban TTND

  - Chủ động gặp gỡ, vận động người trong dự kiến đề cử. Người được vận động tự nguyện tham gia thì đưa vào danh sách dự kiến do BCH công đoàn cơ sở đề cử bầu thành viên Ban TTND.

  3.2. Bầu cử thành viên Ban TTND:

  Đoàn Chủ tịch Hội nghị CBCCVC hoặc Hội nghị NLĐ

  - Lấy ý kiến Hội nghị và biểu quyết số lượng thành viên Ban TTND; mời BCH công đoàn cơ sở giới thiệu danh sách đề cử bầu vào Ban TTND đã dự kiến; mời đại biểu dự Hội nghị ứng cử, đề cử; chốt và thông qua danh sách bầu cử. Danh sách đề cử bầu thành viên Ban TTND phải có số dư ít nhất từ 10 đến 20% so với số thành viên được bầu.

  - Giới thiệu Ban kiểm phiếu dự kiến và lấy biểu quyết của Hội nghị.

  - Ban kiểm phiếu thực hiện nhiệm vụ theo quy định.

  - Hội nghị bầu thành viên Ban TTND phải đảm bảo có mặt trên 50% số đại biểu được triệu tập; việc bầu thành viên Ban TTND được Hội nghị tiến hành bằng hình thức bỏ phiếu kín; người được trúng cử làm thành viên Ban TTND phải có trên 50% số đại biểu tham dự Hội nghị tín nhiệm và được lựa chọn theo thứ tự số phiếu tín nhiệm từ cao xuống thấp.

  - Mời thành viên Ban TTND ra mắt.

  3.3. BCH công đoàn cơ sở tổ chức họp Ban TTND lần thứ nhất:

  - Chậm nhất là 5 ngày kể từ ngày bầu xong thành viên Ban TTND phải tổ chức cuộc họp với Ban TTND để bầu Trưởng ban, Phó trưởng ban (nếu có); ra quyết định công nhận Ban TTND và thông báo cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp biết.

  - Hướng dẫn bàn giao giữa Ban TTND cũ và mới;

  - Hướng dẫn Ban TTND mới xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động.

  3.4. Miễn nhiệm, bãi nhiệm, kiện toàn thành viên Ban TTND:

  -Trong nhiệm kỳ, nếu có thành viên Ban TTND vì lý do sức khỏe, vì hoàn cảnh gia đình, hay lý do chính đáng khác mà có đơn xin thôi tham gia Ban TTND; hoặc thành viên Ban TTND được bổ nhiệm vào chức danh người đứng đầu, hay cấp phó của người đứng đầu, hoặc chuyển công tác sang cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp khác thì BCH công đoàn cơ sở ra thông báo cho thôi nhiệm vụ và công khai cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động biết; báo cáo với Hội nghị CBCC hoặc Hội nghị NLĐ gần nhất để quyết định miễn nhiệm thành viên đó với hình thức biểu quyết.

  - Trong nhiệm kỳ, nếu thành viên Ban TTND không hoàn thành nhiệm vụ được phân công, hoặc không còn được tín nhiệm thì BCH công đoàn cơ sở đề nghị Hội nghị CBCC hoặc Hội nghị NLĐ gần nhất quyết định bãi nhiệm thành viên đó với hình thức bỏ phiếu kín.

  - Trong nhiệm kỳ nếu thành viên Ban TTND thiếu từ 1/3 trở lên thì tiến hành kiện toàn, bầu bổ sung số thành viên khuyết tại Hội nghị CBCCVC, hoặc Hội nghị NLĐ gần nhất (trường hợp đặc biệt có thể tổ chức Hội nghị bất thường để bầu bổ sung Ban TTND)".

  Trong đó hình thức thực hiện sẽ là bỏ phiếu kín.

   
  32996 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận