Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia phải công khai báo cáo tài chính trong thời gian nào theo quy định?

Chủ đề   RSS   
 • #608636 06/02/2024

  phanthanhthao0301

  Sơ sinh

  Vietnam --> Gia Lai
  Tham gia:10/11/2023
  Tổng số bài viết (47)
  Số điểm: 235
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia phải công khai báo cáo tài chính trong thời gian nào theo quy định?

  Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia phải công khai báo cáo tài chính trong thời gian nào theo quy định? Kế hoạch tài chính hàng năm của Quỹ phải bao gồm những nội dung nào?

  Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia phải công khai báo cáo tài chính trong thời gian nào theo quy định?

  Căn cứ tại Điều 42 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia được ban hành kèm theo Quyết định 04/2021/QĐ-TTg năm 2021 quy định về kiểm toán và công khai báo cáo tài chính như sau:

  Theo đó, trong thời hạn 120 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính, Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia phải công khai báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật về kế toán.

  Lưu ý: Báo cáo tài chính hàng năm của Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán độc lập thuộc danh sách doanh nghiệp được Bộ Tài chính công bố được chấp thuận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán.

  Đồng thời, được kiểm toán bởi cơ quan Kiểm toán nhà nước theo kế hoạch (nếu có).

  Sau khi có ý kiến thẩm định của Kiểm soát viên, Giám đốc trình Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia phê duyệt báo cáo tài chính, gửi Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Tài chính.

  Kế hoạch tài chính hàng năm của Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia phải bao gồm những nội dung nào?

  Theo quy định tại khoản 1 Điều 33 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia được ban hành kèm theo Quyết định 04/2021/QĐ-TTg năm 2021 quy định về lập kế hoạch tài chính hàng năm của Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia:

  Theo đó, hằng năm vào thời điểm xây dựng dự toán thu chi ngân sách nhà nước, căn cứ tình hình thực hiện nhiệm vụ năm trước, kế hoạch, nhiệm vụ, mục đích hoạt động của Quỹ năm kế hoạch, Giám đốc Quỹ lập kế hoạch hoạt động, kế hoạch tài chính của Quỹ bao gồm các nội dung sau đây:

  - Kế hoạch thực hiện các hoạt động hỗ trợ tài chính từ nguồn vốn điều lệ của Quỹ;

  - Kế hoạch thực hiện các hoạt động hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thực hiện các chương trình, nhiệm vụ khoa học và công nghệ do Thủ tướng Chính phủ, Bộ Khoa học và Công nghệ giao cho Quỹ từ ngân sách nhà nước dành cho sự nghiệp phát triển khoa học và công nghệ;

  - Kế hoạch thực hiện các hoạt động hỗ trợ tài chính từ nguồn vốn khác;

  - Kế hoạch chi thường xuyên của bộ máy quản lý Quỹ;

  - Dự kiến kế hoạch huy động từ các nguồn khác.

  Lưu ý: Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia phê duyệt kế hoạch hoạt động, kế hoạch tài chính năm của Quỹ để thực hiện và trình Bộ Khoa học và Công nghệ phục vụ công tác quản lý, giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động của Quỹ.

  Nguồn thu của Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia là gì?

  Theo quy định tại Điều 37 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia được ban hành kèm theo Quyết định 04/2021/QĐ-TTg năm 2021 thì:

  Nguồn thu của Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia là khoản phải thu phát sinh trong kỳ, bao gồm:

  - Thu từ hoạt động nghiệp vụ

  + Thu từ hoạt động cho vay bao gồm: thu lãi từ cho vay trực tiếp, cho vay gián tiếp và thu khác từ hoạt động cho vay;

  + Thu từ hoạt động bảo lãnh để vay vốn;

  + Thu từ hoạt động quản lý các nguồn tài trợ, đóng góp tự nguyện, hợp pháp của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài;

  + Các khoản thu khác từ hoạt động nghiệp vụ.

  - Thu từ lãi tiền gửi.

  - Thu từ cho thuê, thanh lý, nhượng bán tài sản; thu tiền bảo hiểm được bồi thường (phần còn lại sau khi đã bù đắp tổn thất xảy ra); thu phạt, bồi thường vi phạm hợp đồng kinh tế; thu từ chênh lệch tỷ giá (nếu có).

  - Thu từ hoạt động khác theo quy định của pháp luật.

  Tóm lại, trong thời hạn 120 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính, Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia phải công khai báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật về kế toán.

   
  61 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận