Quy định về lập quy hoạch xây dựng

Chủ đề   RSS   
 • #585341 15/06/2022

  Special29
  Top 150
  Female
  Lớp 3

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:27/12/2019
  Tổng số bài viết (606)
  Số điểm: 4473
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 92 lần


  Quy định về lập quy hoạch xây dựng

  Theo Điều 13 Luật xây dựng 2014 (sửa đổi bởi Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch 2018) quy định:
   
  Điều 13. Quy hoạch xây dựng
   
  1. Quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch xây dựng khu chức năng là quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành.
   
  2. Quy hoạch đô thị là quy hoạch thuộc hệ thống quy hoạch quốc gia, bao gồm các loại quy hoạch được quy định tại Luật Quy hoạch đô thị. Việc tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và thực hiện quy hoạch đô thị theo quy định của pháp luật về quy hoạch đô thị.
   
  3. Quy hoạch nông thôn là quy hoạch thuộc hệ thống quy hoạch quốc gia, bao gồm các loại quy hoạch được quy định tại khoản 2 Điều 29 của Luật này.
   
  4. Căn cứ lập quy hoạch xây dựng bao gồm:
   
  a) Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh; chiến lược phát triển ngành, lĩnh vực trong cùng giai đoạn phát triển;
   
  b) Quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh;
   
  c) Quy hoạch thời kỳ trước;
   
  d) Quy chuẩn kỹ thuật về quy hoạch xây dựng và quy chuẩn khác có liên quan;
   
  đ) Bản đồ, tài liệu, số liệu về hiện trạng kinh tế - xã hội, điều kiện tự nhiên của địa phương.
   
   
  68 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #586940   30/06/2022

  Quy định về lập quy hoạch xây dựng

  Sự phát triển của đất nước có thể nhìn thấy rõ thông qua các cơ sở hạ tầng được nhà nước đầu tư xây dựng. Hoạt động xây dựng ở các quốc gia trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng phải được thực hiện dựa trên quy hoạch xây dựng, một yếu tố nền tảng để giải quyết hài hòa tất cả mặt của trong tình hình của một nước, từ lợi ích quốc gia đến phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng, môi trường và đời sống của nhân dân.

   
  Báo quản trị |