Quy định về Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông năm 2024

Chủ đề   RSS   
 • #607915 03/01/2024

  camnhungtng
  Top 500


  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:15/12/2022
  Tổng số bài viết (268)
  Số điểm: 2087
  Cảm ơn: 9
  Được cảm ơn 22 lần


  Quy định về Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông năm 2024

  Ngày 28/12/2023, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 27/2023/TT-BGDĐT quy định về việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông. Trong đó, quy định về Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông như sau:

  1. Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa

  Theo Điều 4 Thông tư 27/2023/TT-BGDĐT, Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa được quy định như sau:

  -Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa của cơ sở giáo dục (sau đây gọi tắt là Hội đồng) do Hiệu trưởng cơ sở giáo dục hoặc Giám đốc trung tâm giáo dục thường xuyên, Giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, người đứng đầu các cơ sở giáo dục thực hiện chương trình giáo dục phổ thông, chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông (sau đây gọi tắt là người đứng đầu) thành lập, giúp người đứng đầu cơ sở giáo dục tổ chức lựa chọn sách giáo khoa. Mỗi cơ sở giáo dục thành lập 01 (một) Hội đồng. Đối với cơ sở giáo dục có nhiều cấp học, mỗi cấp học thành lập 01 (một) Hội đồng.

  - Về số lượng Hội đồng: Người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu; tổ trưởng tổ chuyên môn, nhóm chuyên môn, phòng chuyên môn (sau đây gọi chung là tổ chuyên môn), đại diện giáo viên, đại diện Ban đại diện cha mẹ học sinh của cơ sở giáo dục. Số lượng thành viên Hội đồng là số lẻ, tối thiểu là 11 (mười một) người. Đối với cơ sở giáo dục có quy mô dưới 10 (mười) lớp, số lượng thành viên Hội đồng tối thiểu là 05 (năm) người;

  - Về cơ cấu Hội đồng bao gồm: Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Thư kí và các ủy viên Hội đồng. Chủ tịch Hội đồng là người đứng đầu; trong trường hợp người đứng đầu không được tham gia Hội đồng và các trường hợp vắng mặt vì lý do bất khả kháng thì Chủ tịch Hội đồng là cấp phó của người đứng đầu. Phó Chủ tịch Hội đồng là cấp phó của người đứng đầu hoặc tổ trưởng tổ chuyên môn. Thư kí Hội đồng được chọn trong số các ủy viên Hội đồng.

  Bên cạnh đó, người đã tham gia biên soạn sách giáo khoa hoặc tham gia chỉ đạo biên soạn, xuất bản, in, phát hành sách giáo khoa (trong danh mục sách giáo khoa được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt); cha, mẹ, cha mẹ vợ hoặc chồng; vợ hoặc chồng; anh, chị, em ruột và anh, chị, em vợ hoặc chồng của người đã tham gia biên soạn sách giáo khoa hoặc tham gia chỉ đạo biên soạn, xuất bản, in, phát hành sách giáo khoa; người làm việc ở các nhà xuất bản, các tổ chức có sách giáo khoa không được tham gia Hội đồng.

  2. Nhiệm vụ của Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa

  Theo Điều 6 Thông tư 27/2023/TT-BGDĐT, nhiệm vụ của Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông được quy định như sau:

  Nhiệm vụ của Hội đồng:

  -Tổ chức thẩm định biên bản các cuộc họp của tổ chuyên môn; các phiếu nhận xét, đánh giá sách giáo khoa của giáo viên; danh mục sách giáo khoa do các tổ chuyên môn lựa chọn;

  -Tổng hợp, đề xuất với người đứng đầu danh mục sách giáo khoa do các tổ chuyên môn lựa chọn sau khi đã thẩm định đạt yêu cầu theo quy định.

  Nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng:

  - Chịu trách nhiệm về hoạt động của Hội đồng, lập kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch làm việc của Hội đồng;

  - Tổ chức thực hiện các hoạt động của Hội đồng; Phân công nhiệm vụ của Phó Chủ tịch Hội đồng, Thư ký Hội đồng và các Ủy viên Hội đồng (nội dung phân công được thể hiện bằng văn bản và được lưu trong hồ sơ làm việc của Hội đồng); Điều hành các cuộc họp của Hội đồng, chủ trì thông qua biên bản làm việc sau mỗi phiên họp của Hội đồng; kiến nghị bổ sung, thay đổi thành viên của Hội đồng (nếu cần);

  - Xử lý theo thẩm quyền các tình huống phát sinh trong quá trình lựa chọn sách giáo khoa;

  - Chịu trách nhiệm giải trình về việc lựa chọn sách giáo khoa của cơ sở giáo dục;

  - Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của Ủy viên Hội đồng;

  Nhiệm vụ và quyền hạn của Phó Chủ tịch Hội đồng:

  - Thực hiện nhiệm vụ do Chủ tịch Hội đồng phân công hoặc ủy quyền; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Hội đồng về các nhiệm vụ được giao;

  - Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của Ủy viên Hội đồng;

  Nhiệm vụ và quyền hạn của Thư ký Hội đồng:

  - Giúp Chủ tịch Hội đồng chuẩn bị nội dung, chương trình làm việc của Hội đồng;

  - Lập biên bản làm việc của Hội đồng;

  - Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của Ủy viên Hội đồng;

  Nhiệm vụ và quyền hạn của Ủy viên Hội đồng:

  - Tham gia đầy đủ các phiên họp của Hội đồng; trường hợp vắng mặt phải có văn bản báo cáo và được Chủ tịch Hội đồng đồng ý;

  - Thẩm định biên bản các cuộc họp của tổ chuyên môn, các phiếu nhận xét, đánh giá sách giáo khoa của giáo viên, danh mục sách giáo khoa do các tổ chuyên môn lựa chọn;

  - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Hội đồng phân công.

  Như vậy, Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông được quy định tại Thông tư 27/2023/TT-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 12/02/2024.

   
  467 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn camnhungtng vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (04/01/2024)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận