Quy định về điều kiện và thủ tục phát hành trái phiếu của công ty cổ phần

Chủ đề   RSS   
 • #547702 31/05/2020

  chaugiang9897
  Top 200
  Female
  Lớp 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:06/12/2019
  Tổng số bài viết (386)
  Số điểm: 2516
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 54 lần


  Quy định về điều kiện và thủ tục phát hành trái phiếu của công ty cổ phần

  Về điều kiện phát hành trái phiếu:

  Tại Điều 127 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định công ty cổ phần có quyền phát hành trái phiếu, trái phiếu chuyển đổi và các loại trái phiếu khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

  Theo quy định tại Điều 10 Nghị định 163/2018/NĐ-CP về điều kiện phát hành trái phiếu như sau:

  Điều 10. Điều kiện phát hành trái phiếu

  1. Đối với trái phiếu không chuyển đổi hoặc trái phiếu không kèm theo chứng quyền:

  a) Doanh nghiệp phát hành là công ty cổ phần hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam;

  b) Có thời gian hoạt động tối thiểu từ 01 năm kể từ ngày được cấp lần đầu Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép có giá trị tương đương theo quy định của pháp luật. Đối với doanh nghiệp được tổ chức lại hoặc chuyển đổi, thời gian hoạt động được tính là thời gian hoạt động của doanh nghiệp bị chia (trong trường hợp chia doanh nghiệp), thời gian hoạt động của doanh nghiệp bị tách (trong trường hợp tách doanh nghiệp), thời gian hoạt động dài nhất trong số các doanh nghiệp bị hợp nhất (trong trường hợp hợp nhất doanh nghiệp), thời gian hoạt động của doanh nghiệp nhận sáp nhập (trong trường hợp sáp nhập công ty), thời gian hoạt động của doanh nghiệp trước và sau khi chuyển đổi (trong trường hợp chuyển đổi công ty);

  c) Có báo cáo tài chính năm trước liền kề của năm phát hành được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán đủ điều kiện theo quy định tại khoản 7 Điều 4 Nghị định này;

  d) Đảm bảo tuân thủ giới hạn về số lượng nhà đầu tư khi phát hành, giao dịch trái phiếu theo quy định tại khoản 2 Điều 4 và khoản 8 Điều 6 Nghị định này;

  đ) Có phương án phát hành trái phiếu được cấp có thẩm quyền phê duyệt và chấp thuận theo quy định tại Điều 14 Nghị định này;

  e) Thanh toán đầy đủ cả gốc và lãi của trái phiếu đã phát hành trong 03 năm liên tiếp trước đợt phát hành trái phiếu (nếu có);

  g) Đáp ứng các tỷ lệ an toàn tài chính, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

  2. Đối với phát hành trái phiếu chuyển đổi hoặc trái phiếu kèm chứng quyền:

  a) Doanh nghiệp phát hành là công ty cổ phần;

  b) Đáp ứng các điều kiện phát hành quy định tại điểm b, điểm c, điểm d, điểm đ, điểm e, điểm g khoản 1 Điều này;

  c) Đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật trong trường hợp thực hiện chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu hoặc thực hiện quyền mua của chứng quyền;

  d) Các đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi phải cách nhau ít nhất sáu tháng;

  đ) Trái phiếu chuyển đổi, chứng quyền phát hành kèm theo trái phiếu không được chuyển nhượng trong tối thiểu 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành, trừ trường hợp chuyển nhượng cho hoặc chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc theo quyết định của Tòa án hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.[…]”

  Bên cạnh các điều kiện trên thì doanh nghiệp phát hành là công ty đại chúng phải đáp ứng điều kiện chào bán chứng khoán riêng lẻ của công ty đại chúng theo quy định của Luật chứng khoán.

  Ngoài ra, đối với trường hợp phát hành trái phiếu thành nhiều đợt phát hành thì phải đảm bảo điều kiện được quy định tại Điều 11 Nghị định 163/2018/NĐ-CP.

  Về hồ sơ thực hiện:

  Trước khi phát hành trái phiếu doanh nghiệp cần thực hiện phương án phát hành để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, chấp thuận và làm căn cứ để công bố thông tin theo quy định tại Khoản 1 Điều 14 Nghị định 163/2018/NĐ-CP.

  Theo đó, doanh nghiệp sẽ chuẩn bị hồ sơ theo quy định tại Điều 13 Nghị định 163/2018/NĐ-CP, cụ thể bao gồm:

  -  Phương án phát hành trái phiếu theo quy định tại khoản 1 Điều 14 Nghị định 163/2018/NĐ-CP;

  -  Bản công bố thông tin về đợt phát hành trái phiếu theo Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 163/2018/NĐ-CP;

  -  Hợp đồng ký kết giữa doanh nghiệp phát hành với các tổ chức cung cấp dịch vụ liên quan đến đợt phát hành trái phiếu (nếu có);

  - Báo cáo tài chính năm trước liền kề của năm phát hành được kiểm toán;

  - Kết quả xếp hạng tín nhiệm của tổ chức xếp hạng tín nhiệm đối với doanh nghiệp phát hành trái phiếu và loại trái phiếu phát hành (nếu có).

  Trường hợp phát hành trái phiếu thành nhiều đợt ngoài các tài liệu quy định trên thì còn bao gồm tài liệu khác như sau:

  - Dự án hoặc kế hoạch sử dụng vốn làm nhiều đợt;

  - Cập nhật về tình hình tài chính của doanh nghiệp phát hành, tình hình sử dụng số tiền thu được từ các đợt phát hành trước nếu đợt phát hành sau cách đợt phát hành trước từ 06 tháng trở lên.

  Đối với Báo cáo tài chính năm trước liền kề của năm phát hành trong hồ sơ phát hành trái phiếu phải được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán đủ điều kiện (theo quy định Điều 13 Nghị định 163/2018/NĐ-CP).

   
  1152 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận