Quy định về Báo cáo tài chính tổng hợp

Chủ đề   RSS   
 • #594966 30/11/2022

  haohao2912
  Top 500
  Female
  Lớp 1

  Khánh Hoà, Việt Nam
  Tham gia:11/07/2018
  Tổng số bài viết (307)
  Số điểm: 2783
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 33 lần


  Quy định về Báo cáo tài chính tổng hợp

  Vấn đề: “Công ty A có 100% vốn của Công ty B, vậy cuối năm Công ty B có phải làm báo cáo tài chính hợp nhất không?”

   

  Căn cứ tại Điều 195 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định:

  Điều 195. Công ty mẹ, công ty con

  1. Một công ty được coi là công ty mẹ của công ty khác nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

  a) Sở hữu trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần phổ thông của công ty đó;

  b) Có quyền trực tiếp hoặc gián tiếp quyết định bổ nhiệm đa số hoặc tất cả thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của công ty đó;

  c) Có quyền quyết định việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của công ty đó.”

  Theo đó, Công ty B được xem là công ty mẹ của Công ty A.

  Căn cứ tại Điều 197 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định:

  Điều 197. Báo cáo tài chính của công ty mẹ, công ty con

  1. Vào thời điểm kết thúc năm tài chính, ngoài báo cáo và tài liệu theo quy định của pháp luật, công ty mẹ còn phải lập các báo cáo sau đây:

  a) Báo cáo tài chính hợp nhất của công ty mẹ theo quy định của pháp luật về kế toán;

  b) Báo cáo tổng hợp kết quả kinh doanh hằng năm của công ty mẹ và công ty con;

  c) Báo cáo tổng hợp công tác quản lý, điều hành của công ty mẹ và công ty con.”

  Mặt khác, căn cứ tại khoản 2 Điều 5 Thông tư 202/2014/TT-BTC quy định:

  Điều 5. Trách nhiệm lập Báo cáo tài chính hợp nhất

  2. Công ty mẹ không phải lập Báo cáo tài chính hợp nhất khi thoả mãn tất cả những điều kiện sau:

  a) Công ty mẹ không phải là đơn vị có lợi ích công chúng;

  b) Công ty mẹ không phải là thuộc sở hữu Nhà nước hoặc do Nhà nước nắm giữ cổ phần chi phối;

  c) Công ty mẹ đồng thời là công ty con bị sở hữu bởi một công ty khác và việc không lập Báo cáo tài chính hợp nhất đạt được sự đồng thuận của các cổ đông, kể cả cổ đông không có quyền biểu quyết;

  d) Công cụ vốn hoặc công cụ nợ của công ty mẹ đó không được giao dịch trên thị trường (kể cả thị trường trong nước, ngoài nước, thị trường phi tập trung (OTC), thị trường địa phương và thị trường khu vực);

  đ) Công ty mẹ không lập hồ sơ hoặc không trong quá trình nộp hồ sơ lên cơ quan có thẩm quyền để xin phép phát hành các loại công cụ tài chính ra công chúng;

  e) Công ty sở hữu công ty mẹ đó lập Báo cáo tài chính hợp nhất cho mục đích công bố thông tin ra công chúng phù hợp với quy định của Chuẩn mực kế toán Việt Nam.”

  Theo đó, Công ty mẹ có trách nhiệm lập báo cáo tài chính. Tuy nhiên, nếu thỏa mãm đầy đủ các điều kiện tại khoản 2 Điều 5 Thông tư 202/2014/TT-BTC thì Công ty mẹ không cần thực hiện báo cáo tài chính hợp nhất.

   

   
  707 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #596065   28/12/2022

  Quy định về Báo cáo tài chính tổng hợp

  Cảm ơn bài viết hữu ích của bạn. Qua đây mình xin đưa thêm một vài thông tin có liên quan như sau. Báo cáo tài chính tổng hợp là báo cáo nhằm cung cấp thông tin về tình hình tài chính, kết quả hoạt động, các luồng tiền từ hoạt động và các thông tin thuyết minh báo cáo tài chính của đơn vị cấp trên như của một đơn vị kế toán độc lập.

   
  Báo quản trị |  
 • #596336   30/12/2022

  lvkhngoc
  lvkhngoc
  Top 200
  Lớp 2

  Vietnam
  Tham gia:10/07/2022
  Tổng số bài viết (410)
  Số điểm: 3559
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 73 lần


  Quy định về Báo cáo tài chính tổng hợp

  Cám ơn thông tin chia sẻ từ bài viết của tác giả. Vào cuối năm là thời điểm các doanh nghiệp thực hiện các báo cáo tổng kết trong năm. Qua thông tin bạn cung cấp thì cuối năm tài chính, công ty mẹ phải thực hiện báo cáo tài chính hợp nhất; Báo cáo tổng hợp kết quả kinh doanh hằng năm của công ty mẹ và công ty con; Báo cáo tổng hợp công tác quản lý, điều hành của công ty mẹ và công ty con trừ trường hợp thuộc khoản 2 Điều 5 Thông tư số 202/2014/TT-BTC.

   
  Báo quản trị |  
 • #596744   31/12/2022

  Báo cáo tài chính là báo cáo về tình hình tài chính, tình hình kinh doanh và các luồng tiền của doanh nghiệp nhằm giúp người sử dụng chúng đưa ra được các quyết định kinh tế đúng đắn. Doanh nghiệp cần nắm rõ quy định của pháp luật về lập nội dung của báo cáo tài chính và thời hạn phải nộp báo cáo này để tránh việc thực hiện sai bị xử phạt vi phạm hành chính. 

   
  Báo quản trị |  
 • #596790   01/01/2023

  minhcong99
  minhcong99
  Top 200
  Lớp 2

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:16/03/2022
  Tổng số bài viết (438)
  Số điểm: 3985
  Cảm ơn: 7
  Được cảm ơn 36 lần


  Quy định về Báo cáo tài chính tổng hợp

  Cảm ơn bạn đã chia sẽ thông tin hữu ích trên. Báo cáo tài chính trong doanh nghiệp được coi là một bảng thông tin tóm tắt về tình hình hoạt động của công ty trong khoảng thời gian nhất định. Lập báo cáo tài chính, đọc và phân tích báo cáo tài chính là một nghiệp vụ không thể thiếu.

   

   
  Báo quản trị |