Quy định triệu tập Đại hội đồng cổ đông?

Chủ đề   RSS   
 • #524595 31/07/2019

  phungpham1973
  Top 150
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:30/01/2019
  Tổng số bài viết (549)
  Số điểm: 14940
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 139 lần


  Quy định triệu tập Đại hội đồng cổ đông?

  Em muốn hỏi 1 số vấn đề về hoạt động của công ty cổ phần mong anh chị giải đáp giúp ạ. 1 Công ty cổ phần được thành lập từ năm 2017, lúc đăng ký thành lập có xác định giám đốc là người đại diện theo PL của công ty. Tuy nhiên kể từ khi thành lập đến nay cty này không tiến hành họp bầu HĐQT và bầu chủ tịch HĐQT theo quy định. Cứ thế cử 1 người đứng tên là chủ tịch HĐQT của công ty và ký các giấy tờ trong quá trình quản lý. Nay công ty này có tranh chấp, một số cổ đông muốn thay đổi người đại diện theo PL của công ty. Theo đó việc thay đổi này dẫn đến việc phải sửa đổi điều lệ nên thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ. Tuy nhiên vấn đề đặt ra ở đây là ai có quyền triệu tập họp ĐHCĐ trong khi công ty không có HĐQT và chủ tịch HĐQT trên cũng không hợp pháp. Trong trường hợp này Cổ đông sở hữu trên 10% cổ phần có quyền triệu tập họp ĐHĐCĐ hay không ( khoản 2 , khoản 3 Điều 114 LDN 2014 không quy định cổ đông có quyền triệu tập họp trong trường hợp này.) Bên cạnh đó công ty này cũng không tiến hành họp ĐHĐCĐ thường niên theo quy định. Vậy trong trường hợp này có tiến hành họp ĐHĐCĐ thường niên để thay đổi người đại diện được không. Nếu được thì ai là người triệu tập và chủ trì cuộc họp này. Mong anh chị giải đáp giúp em ạ.

   
  3014 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn phungpham1973 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (01/08/2019)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #524613   31/07/2019

  linhtrang123456
  linhtrang123456
  Top 50
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/12/2017
  Tổng số bài viết (1922)
  Số điểm: 13429
  Cảm ơn: 11
  Được cảm ơn 301 lần


  Về thẩm quyền triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường được quy định tại Điều 136 Luật Doanh nghiệp 2014

  "Điều 136. Thẩm quyền triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông

  ...

  3. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp bất thường Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây:

  a) Hội đồng quản trị xét thấy cần thiết vì lợi ích của công ty;

  b) Số thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát còn lại ít hơn số thành viên theo quy định của pháp luật;

  c) Theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 114 của Luật này;

  d) Theo yêu cầu của Ban kiểm soát;

  đ) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

  4. Trường hợp Điều lệ công ty không quy định khác, thì Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày số thành viên Hội đồng quản trị còn lại theo quy định tại điểm b hoặc nhận được yêu cầu quy định tại điểm c và điểm d khoản 3 Điều này.

  Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định thì Chủ tịch Hội đồng quản trị và các thành viên Hội đồng quản trị phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và phải bồi thường thiệt hại phát sinh cho công ty.

  5. Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 4 Điều này thì trong thời hạn 30 ngày tiếp theo, Ban kiểm soát thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật này.

  Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định thì Ban kiểm soát phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và bồi thường thiệt hại phát sinh cho công ty.

  6. Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 5 Điều này thì cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo quy định tại khoản 2 Điều 114 của Luật này có quyền đại diện công ty triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật này." 

  Theo đó, nếu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát không triệu tập đại hội đồng cổ đông thì lúc này cổ đông hoặc nhóm cổ đông năm trên 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty quy định được quyền triệu tập Đại hội đồng cổ đông anh/chị nhé.

  Ngoài ra, họp ĐHĐCĐ thường niên thì được ấn định ngày cụ thể theo quy chế công ty, ĐHĐCĐ sẽ tổ chức họp thường niên vào ngày đó mà không cần ai triệu tập anh/chị nhé.

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn linhtrang123456 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (01/08/2019)