Quy định quản lý hệ thống thông tin báo cáo của Bộ VHTTDL

Chủ đề   RSS   
 • #595511 15/12/2022

  xuanuyenle
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam
  Tham gia:02/08/2022
  Tổng số bài viết (2131)
  Số điểm: 74632
  Cảm ơn: 59
  Được cảm ơn 1596 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Quy định quản lý hệ thống thông tin báo cáo của Bộ VHTTDL

  Ngày 14/12/2022, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư 14/2022/TT-BVHTTDL quy định về chế độ báo cáo và quản lý, sử dụng, khai thác Hệ thống thông tin và báo cáo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

  Theo đó, so với quy định hiện hành tại Thông tư 14/2019/TT-BVHTTDL, thì Thông tư 14/2022/TT-BVHTTDL nêu cụ thể các chế độ báo cáo định kỳ như sau:

  - Báo cáo công tác văn hóa, thể thao và du lịch (hoặc Báo cáo công tác) tháng, quý, 6 tháng, năm và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng liền kề, quý liền kề, 6 tháng cuối năm, năm liền kề.

  - Báo cáo kết quả thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm.

  - Báo cáo về công tác gia đình năm.

  - Báo cáo về hoạt động của tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan năm.

  -  Báo cáo định kỳ khác quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

  Ngoài ra, so với quy định cũ, Thông tư 14/2022/TT-BVHTTDL đã bổ sung Chương III về quản lý, sử dụng, khai thác hệ thống thông tin báo cáo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

  Trong đó, đề cập đến Hệ thống báo cáo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Cụ thể, chức năng của Hệ thống này đáp ứng yêu cầu quy định tại Nghị định số 09/2019/NĐ-CP, được vận hành, khai thác, duy trì hoạt động tại địa chỉ: https://baocao.bvhttdl.gov.vn, gồm các nhóm chức năng chính như sau:

  -  Quản lý báo cáo của các cơ quan, đơn vị, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này.

  -  Quản lý báo cáo của các cơ quan, tổ chức gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này.

  - Các phân hệ phần mềm báo cáo định kỳ, chuyên đề, đột xuất khác do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì xây dựng.

  Theo đó, mỗi cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng Hệ thống được cấp 01 tài khoản quản trị riêng để truy cập, sử dụng, phù hợp với vai trò của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc sử dụng Hệ thống.

  Đối với tài khoản người dùng:

  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; các cơ quan, tổ chức có liên quan được cấp 3 loại tài khoản người dùng, gồm:

  - Loại tài khoản dành cho Lãnh đạo cơ quan, đơn vị, tổ chức, dùng để phê duyệt các biểu báo cáo cho các Phòng chuyên môn thuộc cơ quan, đơn vị, tổ chức;

  - Loại tài khoản dành cho Lãnh đạo cấp phòng thuộc cơ quan, đơn vị, tổ chức dùng để kiểm tra các biếu báo cáo do cấp dưới (chuyên viên) tổng hợp thực hiện trước khi trình Lãnh đạo cơ quan, đơn vị, tổ chức phê duyệt trên Hệ thống;

  - Loại tài khoản dành cho chuyên viên tổng hợp, cập nhật số liệu báo cáo.

  Xem chi tiết tại Thông tư 14/2022/TT-BVHTTDL có hiệu lực ngày 01/02/2023 và thay thế Thông tư 14/2019/TT-BVHTTDL.

   
  76 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận