Quy định pháp luật về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Cục Quản lý khám, chữa bệnh thuộc Bộ Y tế

Chủ đề   RSS   
 • #602965 01/06/2023

  Quy định pháp luật về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Cục Quản lý khám, chữa bệnh thuộc Bộ Y tế

  Cục Quản lý khám, chữa bệnh là Cục gì? Cục Quản lý Khám, chữa bệnh có tư cách pháp nhân không? Cục Quản lý khám, chữa bệnh có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn như thế nào? 
   
  1. Cục Quản lý Khám, chữa bệnh
   
  Căn cứ Điều 1 Quyết định 2318/QĐ-BYT năm 2023 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý khám, chữa bệnh thuộc Bộ Y tế:
   
  - Cục Quản lý Khám, chữa bệnh là cục chuyên ngành thuộc Bộ Y tế, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Y tế quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật về các lĩnh vực: khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng; giám định y khoa, giám định pháp y, giám định pháp y tâm thần; phát triển, nâng cao năng lực và chất lượng của hệ thống khám, chữa bệnh trong phạm vi cả nước.
   
  - Cục Quản lý Khám, chữa bệnh có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, có trụ sở tại thành phố Hà Nội.
   
  2. Nhiệm vụ và quyền hạn
   
  Theo quy định tại Điều 2 Quyết định 2318/QĐ-BYT năm 2023 quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh:
   
  - Chủ trì hoặc phối hợp xây dựng, sửa đổi, bổ sung luật, pháp lệnh và các văn bản quy phạm pháp luật, các quy định chuyên môn, các tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, danh mục kỹ thuật, quy định phân tuyến chuyên môn kỹ thuật, quy chế chuyên môn, định mức kinh tế kỹ thuật của các kỹ thuật chuyên môn, hướng dẫn công tác dược lâm sàng trong bệnh viện, quản lý hành nghề về các lĩnh vực: cấp cứu ngoại viện, khám bệnh, chữa bệnh, an toàn truyền máu, điều dưỡng, phục hồi chức năng, kiểm soát nhiễm khuẩn, dinh dưỡng lâm sàng, hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người, giám định y khoa, giám định pháp y, giám định pháp y tâm thần theo quy định của pháp luật (sau đây viết tắt là: các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Cục), trình các cấp có thẩm quyền ban hành.
   
  - Chủ trì xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, các chương trình, dự án, đề án về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Cục, trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt.
   
  - Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng, chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện các tiêu chuẩn, tiêu chí chất lượng và đánh giá, thừa nhận, công nhận chất lượng đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật.
   
  - Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xây dựng, sửa đổi, bổ sung tiêu chuẩn sức khỏe và hướng dẫn tổ chức thực hiện việc khám sức khỏe theo quy định của pháp luật.
   
  - Chủ trì xây dựng và ban hành các văn bản hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Cục theo phân cấp của Bộ trưởng Bộ Y tế.
   
  - Chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát việc thực hiện luật, pháp lệnh và các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, quy định chuyên môn, hướng dẫn chẩn đoán, điều trị, quy trình kỹ thuật, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, văn bản hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ, chương trình, dự án, đề án về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Cục.
   
  - Chủ trì thẩm định, trình cấp có thẩm quyền cho phép cơ sở khám bệnh, chữa bệnh áp dụng phương pháp mới, kỹ thuật mới theo quy định của pháp luật.
   
  - Chủ trì tổ chức hội đồng chuyên môn để xác định sai sót chuyên môn kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh; chỉ đạo, hướng dẫn triển khai các giải pháp nhằm bảo đảm an toàn người bệnh và phòng ngừa sự cố y khoa, sự cố ngoài y khoa trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc lĩnh vực được phân công.
   
  - Chủ trì hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện pháp luật Phòng chống tác hại thuốc lá thuộc lĩnh vực quản lý được phân công.
   
  - Quản lý hành nghề khám bệnh, chữa bệnh
   
  - Thẩm định nội dung chuyên môn và cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo hoạt động khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật.
   
  - Về hoạt động dược bệnh viện.
   
  - Làm đầu mối, phối hợp chỉ đạo: công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ trung, cao cấp; công tác y tế phục vụ cho các hội nghị, sự kiện quan trọng của Nhà nước.
   
  - Làm đầu mối, phối hợp chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực hiện khám chữa bệnh cho người cao tuổi; Chỉ đạo, tổ chức ứng cứu, tiếp nhận và điều trị nạn nhân trong các vụ dịch bệnh, thiên tai, thảm họa, tai nạn giao thông, bạo lực giới và bạo lực gia đình; công tác khám, điều trị, phục hồi chức năng đối với người khuyết tật.
   
  - Chủ trì chỉ đạo và giám sát việc thực hiện các giải pháp chuyên môn giảm quá tải bệnh viện; xây dựng và phát triển mạng lưới bệnh viện vệ tinh, khám, chữa bệnh từ xa và mạng lưới chỉ đạo tuyến; tổ chức thực hiện hoạt động chuyển giao kỹ thuật công nghệ, chỉ đạo chuyên môn tuyến dưới về lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh và chế độ luân phiên có thời hạn đối với người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh.
   
  - Phối hợp chỉ đạo và tổ chức thực hiện việc đào tạo liên tục, cập nhật kiến thức y khoa cho người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, chuyên môn nghiệp vụ về quản lý chất lượng dịch vụ khám bệnh chữa bệnh, quản lý chất lượng xét nghiệm và quản lý các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước khác của Cục.
   
  - Chủ trì xây dựng nội dung chuyên môn và tham gia quản lý hệ thống thông tin về quản lý hoạt động khám bệnh, chữa bệnh, cơ sở dữ liệu về khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng, quản lý hành nghề khám bệnh, chữa bệnh và các hoạt động trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Cục.
   
  - Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật của các dịch vụ chuyên môn kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh và trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Cục, làm cơ sở xây dựng giá dịch vụ y tế theo quy định của pháp luật.
   
  - Chỉ đạo, hướng dẫn việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo trong hoạt động của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Cục.
   
  - Thực hiện công tác pháp chế, công tác cải cách hành chính trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Cục.
   
  - Tổ chức thực hiện công tác kiểm tra và tham gia công tác thanh tra chuyên ngành trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Cục theo quy định của pháp luật.
   
  - Tham gia xây dựng quy định và phối hợp thẩm định về tiêu chuẩn phân hạng; điều kiện, tiêu chuẩn, thành lập, sáp nhập, tổ chức lại, giải thể các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; tham gia xây dựng, chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện cơ chế, chính sách về bảo hiểm y tế, xã hội hóa dịch vụ y tế, hợp tác công tư và các chính sách khác trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Cục.
   
  - Phối hợp hướng dẫn các hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, hội nhập quốc tế và hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Cục.
   
  - Quản lý tổ chức, công chức, viên chức, người lao động, tài sản, kinh phí được giao theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ trưởng Bộ Y tế.
   
  - Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Lãnh đạo Bộ giao.
   
  347 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận