Quy định pháp luật về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Cục Hàng không Việt Nam

Chủ đề   RSS   
 • #602964 01/06/2023

  Quy định pháp luật về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Cục Hàng không Việt Nam

  Quy định pháp luật về Cục Hàng không Việt Nam? Cục Hàng không Việt Nam có tư cách pháp nhân không? Cục Hàng không Việt Nam có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn như thế nào? 
   
  1. Cục Hàng không Việt Nam
   
  Căn cứ khoản 1 Quyết định 651/QĐ-BGTVT năm 2023 quy định về vị trí và chức năng của Cục Hàng không Việt Nam:
   
  - Cục Hàng không Việt Nam là tổ chức trực thuộc Bộ Giao thông vận tải, thực hiện chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải (sau đây gọi tắt là Bộ trưởng) quản lý nhà nước về hàng không dân dụng trong phạm vi cả nước; trực tiếp thực thi nhiệm vụ, quyền hạn của Nhà chức trách hàng không theo quy định của pháp luật và Điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.
   
  - Cục Hàng không Việt Nam có tư cách pháp nhân, có con dấu hình Quốc huy; có tài khoản riêng tại Kho bạc Nhà nước, có trụ sở tại thành phố Hà Nội.
   
  - Cục Hàng không Việt Nam có tên giao dịch quốc tế là “Civil Aviation Authority of Vietnam”.
   
  2. Nhiệm vụ và quyền hạn
   
  Theo quy định tại Điều 2 Quyết định 651/QĐ-BGTVT năm 2023 quy định về nhiệm vụ và quyền hạn của Cục Hàng không Việt Nam:
   
  - Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Nhà chức trách hàng không theo quy định tại Nghị định số 66/2015/NĐ-CP ngày 12/8/2015 của Chính phủ quy định về Nhà chức trách hàng không.
   
  - Xây dựng để Bộ trưởng trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch trung hạn và hàng năm; các chương trình, dự án quốc gia, đề án phát triển, cơ chế, chính sách về hàng không dân dụng.
   
  - Xây dựng tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và định mức kinh tế - kỹ thuật chuyên ngành hàng không dân dụng trình Bộ trưởng ban hành theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền thẩm định, công bố; tổ chức xây dựng và công bố tiêu chuẩn cơ sở chuyên ngành hàng không dân dụng.
   
  - Tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, chương trình, quy hoạch, kế hoạch, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật chuyên ngành hàng không dân dụng sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt, ban hành.
   
  - Kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến ngành hàng không dân dụng, đề xuất phương án xử lý những quy phạm pháp luật mâu thuẫn, chồng chéo, trái pháp luật hoặc không còn phù hợp và kiểm soát thủ tục hành chính lĩnh vực hàng không dân dụng theo quy định của pháp luật; theo dõi tình hình thi hành pháp luật, thực hiện pháp luật trong lĩnh vực hàng không dân dụng, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp theo quy định của pháp luật và phân công, phân cấp, ủy quyền của Bộ trưởng.
   
  - Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về hàng không dân dụng; ban hành các tài liệu, sổ tay hướng dẫn về bảo đảm an ninh, an toàn hàng không, khai thác cảng hàng không, sân bay, bảo đảm hoạt động bay, vận chuyển hàng không.
   
  - Quản lý cảng hàng không, sân bay và tài sản kết cấu hạ tầng hàng không
   
  - Quản lý vận chuyển hàng không và hàng không chung
   
  - Quản lý tàu bay và khai thác tàu bay
   
  - Quản lý hoạt động bay
   
  - An toàn hàng không
   
  - An ninh hàng không
   
  - Thực hiện nhiệm vụ của cơ quan tham mưu, giúp việc cho Bộ Giao thông vận tải để Bộ thực hiện chức năng là cơ quan thường trực của Ủy ban An ninh hàng không dân dụng quốc gia (sau đây gọi tắt là Ủy ban); đảm nhiệm vai trò là Văn phòng Ủy ban
   
  - Bảo vệ môi trường
   
  - Phát triển nguồn nhân lực ngành hàng không
   
  - Quản lý dự án đầu tư trong lĩnh vực hàng không
   
  - Giá, phí, lệ phí
   
  - Hợp tác quốc tế
   
  - Tham gia Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn của Bộ Giao thông vận tải.
   
  - Tổ chức thực hiện công tác nghiên cứu khoa học, phát triển, ứng dụng và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực hàng không dân dụng; xây dựng, triển khai chương trình, dự án ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu, dịch vụ thông tin phục vụ công tác quản lý và khai thác trong lĩnh vực hàng không dân dụng.
   
  - Thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị, thực hiện phòng, chống tham nhũng, xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.
   
  - Xây dựng, tổ chức thực hiện chương trình cải cách hành chính của Cục theo mục tiêu, nội dung chương trình cải cách hành chính của Nhà nước và của Bộ Giao thông vận tải.
   
  - Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, công chức, viên chức, người lao động; thực hiện chế độ tiền lương, các chế độ, chính sách đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật đối với công chức, viên chức, người lao động của Cục theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ trưởng;
   
  - Về tài chính, tài sản công.
   
  - Là cơ quan kiểm tra, giám sát và chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động của các Cảng vụ hàng không tại các cảng hàng không, sân bay trên cả nước.
   
  - Thực hiện công tác thống kê, báo cáo, lưu trữ hồ sơ, tài liệu theo quy định.
   
  - Được trực tiếp quan hệ với các cơ quan nhà nước có liên quan để thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo quy định của pháp luật.
   
  - Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Bộ trưởng giao và theo quy định của pháp luật.
   
   
  523 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận