Quy định pháp luật về bảo vệ môi trường không khí, kế hoạch quản lý chất lượng môi trường không khí

Chủ đề   RSS   
 • #602689 19/05/2023

  yvy2k

  Sơ sinh


  Tham gia:01/10/2020
  Tổng số bài viết (46)
  Số điểm: 290
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1 lần


  Quy định pháp luật về bảo vệ môi trường không khí, kế hoạch quản lý chất lượng môi trường không khí

  Bảo vệ môi trường không khí là một trong những nội dung rất được quan tâm hiện nay. Pháp luật về môi trường đã xây dựng những quy định về hoạt động này. 
   
  Tổ chức, cá nhân có trách nhiệm gì trong hoạt động bảo vệ môi trường không khí? Kế hoạch quản lý chất lượng môi trường không khí là gì? Ý nghĩa của Kế hoạch quản lý chất lượng môi trường không khí là gì? Ai có trách nhiệm thực hiện quản lý chất lượng môi trường không khí?
   
  1. Quy định chung về bảo vệ môi trường không khí
   
   
  - Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có phát thải bụi, khí thải tác động xấu đến môi trường phải có trách nhiệm giảm thiểu và xử lý theo quy định của pháp luật.
   
  - Chất lượng môi trường không khí phải được quan trắc, giám sát thường xuyên, liên tục và công bố theo quy định của pháp luật.
   
  - Tình trạng ô nhiễm môi trường không khí phải được thông báo và cảnh báo kịp thời nhằm giảm thiểu tác động đến sức khỏe cộng đồng.
   
  - Các nguồn phát thải bụi, khí thải phải được quan trắc, đánh giá và kiểm soát theo quy định của pháp luật.
   
  =>> Bảo vệ môi trường không khí phải tuân thủ các quy định chung nêu trên.
   
  2. Kế hoạch quản lý chất lượng môi trường không khí
   
   
  - Kế hoạch quản lý chất lượng môi trường không khí gồm Kế hoạch quốc gia về quản lý chất lượng môi trường không khí và kế hoạch quản lý chất lượng môi trường không khí cấp tỉnh. Kế hoạch quốc gia về quản lý chất lượng môi trường không khí phải phù hợp với Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia. Kế hoạch quản lý chất lượng môi trường không khí cấp tỉnh phải phù hợp với Kế hoạch quốc gia về quản lý chất lượng môi trường không khí, quy hoạch tỉnh, là căn cứ để tổ chức thực hiện và quản lý chất lượng môi trường không khí.
   
  - Thời hạn của Kế hoạch quốc gia về quản lý chất lượng môi trường không khí là 05 năm. Thời hạn của kế hoạch quản lý chất lượng môi trường không khí cấp tỉnh được xác định trên cơ sở phạm vi, mức độ ô nhiễm không khí, giải pháp quản lý, cải thiện và điều kiện, nguồn lực thực hiện của địa phương.
   
  - Nội dung chính của Kế hoạch quốc gia về quản lý chất lượng môi trường không khí bao gồm:
   
  + Đánh giá công tác quản lý, kiểm soát ô nhiễm không khí cấp quốc gia; nhận định các nguyên nhân chính gây ô nhiễm môi trường không khí;
   
  + Mục tiêu tổng thể và mục tiêu cụ thể;
   
  + Nhiệm vụ và giải pháp quản lý chất lượng môi trường không khí;
   
  + Chương trình, dự án ưu tiên để thực hiện nhiệm vụ và giải pháp; xây dựng quy chế phối hợp, biện pháp quản lý chất lượng môi trường không khí liên vùng, liên tỉnh;
   
  + Tổ chức thực hiện.
   
  - Nội dung chính của kế hoạch quản lý chất lượng môi trường không khí cấp tỉnh bao gồm:
   
  + Đánh giá chất lượng môi trường không khí ở địa phương;
   
  + Đánh giá công tác quản lý chất lượng môi trường không khí; quan trắc môi trường không khí; xác định và đánh giá các nguồn phát thải khí thải chính; kiểm kê phát thải; mô hình hóa chất lượng môi trường không khí;
   
  + Phân tích, nhận định nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường không khí;
   
  + Đánh giá ảnh hưởng của ô nhiễm không khí đến sức khỏe cộng đồng;
   
  + Mục tiêu và phạm vi quản lý chất lượng môi trường không khí;
   
  + Nhiệm vụ và giải pháp quản lý chất lượng môi trường không khí;
   
  + Tổ chức thực hiện.
   
  - Chính phủ quy định chi tiết nội dung, trình tự, thủ tục ban hành kế hoạch quản lý chất lượng môi trường không khí.
   
  =>> Kế hoạch quản lý chất lượng môi trường không khí là căn cứ để tổ chức thực hiện và quản lý chất lượng môi trường không khí.
   
  3. Trách nhiệm thực hiện quản lý chất lượng môi trường không khí
   
   
  - Thủ tướng Chính phủ ban hành và chỉ đạo thực hiện Kế hoạch quốc gia về quản lý chất lượng môi trường không khí; chỉ đạo thực hiện biện pháp khẩn cấp trong trường hợp chất lượng môi trường không khí bị ô nhiễm nghiêm trọng trên phạm vi liên tỉnh, liên vùng và xuyên biên giới.
   
  - Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm sau đây:
   
  + Xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch quốc gia về quản lý chất lượng môi trường không khí và tổ chức thực hiện;
   
  + Hướng dẫn xây dựng kế hoạch quản lý chất lượng môi trường không khí cấp tỉnh, phương pháp đánh giá chất lượng môi trường không khí.
   
  - Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm sau đây:
   
  + Ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch quản lý chất lượng môi trường không khí cấp tỉnh;
   
  + Đánh giá, theo dõi và công khai thông tin về chất lượng môi trường không khí; cảnh báo cho cộng đồng dân cư và triển khai biện pháp xử lý trong trường hợp chất lượng môi trường không khí bị ô nhiễm gây tác động đến sức khỏe cộng đồng;
   
  + Tổ chức thực hiện biện pháp khẩn cấp trong trường hợp chất lượng môi trường không khí bị ô nhiễm nghiêm trọng trên địa bàn.
   
  - Chính phủ quy định chi tiết.
   
  =>> Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm thực hiện quản lý chất lượng môi trường không khí theo quy định pháp luật.
   
  Như vậy, Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có phát thải bụi, khí thải tác động xấu đến môi trường phải có trách nhiệm giảm thiểu và xử lý theo quy định của pháp luật. Kế hoạch quản lý chất lượng môi trường không khí gồm Kế hoạch quốc gia về quản lý chất lượng môi trường không khí và kế hoạch quản lý chất lượng môi trường không khí cấp tỉnh. Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm thực hiện quản lý chất lượng môi trường không khí.
   
  323 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận