Quy định pháp luật về Bảo vệ môi trường đối với cụm công nghiệp

Chủ đề   RSS   
 • #602745 23/05/2023

  yvy2k

  Sơ sinh


  Tham gia:01/10/2020
  Tổng số bài viết (48)
  Số điểm: 300
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1 lần


  Quy định pháp luật về Bảo vệ môi trường đối với cụm công nghiệp

  Bảo vệ môi trường đối với cụm công nghiệp được pháp luật quy định như thế nào? Quy định về hạ tầng bảo vệ môi trường đối với cụm công nghiệp theo pháp luật môi trường? Trách nhiệm bảo vệ môi trường đối với cụm công nghiệp của Chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng, Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh?
   
  1. Hạ tầng bảo vệ môi trường đối với cụm công nghiệp
   
  Theo quy định tại khoản 1 Điều 52 Luật Bảo vệ môi trường 2020 quy định về Hạ tầng bảo vệ môi trường đối với cụm công nghiệp :
   
  - Hệ thống thu gom, thoát nước mưa; hệ thống thu gom, thoát nước và xử lý nước thải tập trung bảo đảm nước thải sau xử lý đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường;
   
  - Công trình, thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường đối với nước thải theo quy định của pháp luật;
   
  - Hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục đối với hệ thống xử lý nước thải tập trung theo quy định của Luật này;
   
  - Diện tích cây xanh bảo đảm tỷ lệ theo quy định của pháp luật về xây dựng.
   
  =>> Cụm công nghiệp phải có hạ tầng bảo vệ môi trường như quy định nêu trên.
   
  2. Cụm công nghiệp đang hoạt động phải đáp ứng các yêu cầu nào?
   
  Căn cứ khoản 2 Điều 52 Luật Bảo vệ môi trường 2020 quy định các yêu cầu mà cụm công nghiệp đang hoạt động phải đáp ứng:
   
  - Hoàn thành công trình hạ tầng bảo vệ môi trường quy định tại khoản 1 Điều 51 của Luật này trong thời hạn 24 tháng kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành;
   
  - Các trường hợp đã được miễn trừ đấu nối vào hệ thống thu gom, thoát nước và xử lý nước thải tập trung phải bảo đảm nước thải sau xử lý đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường trước khi xả ra môi trường; có phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường đối với nước thải và có hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục theo quy định của pháp luật.
   
  =>> Cụm công nghiệp đang hoạt động phải đáp ứng các yêu cầu theo quy định nêu trên.
   
  3. Chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp có trách nhiệm nào?
   
  Căn cứ khoản 3 Điều  52 Luật Bảo vệ môi trường 2020 quy định về Trách nhiệm của Chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp:
   
  - Đáp ứng yêu cầu quy định tại khoản 1 Điều 52 Luật Bảo vệ môi trường 2020;
   
  - Đầu tư xây dựng và quản lý, vận hành công trình hạ tầng bảo vệ môi trường cụm công nghiệp theo quy định tại khoản 1 Điều này;
   
  - Không tiếp nhận thêm hoặc nâng công suất dự án đầu tư có phát sinh nước thải trong cụm công nghiệp khi chưa có hệ thống thu gom, thoát nước và xử lý nước thải tập trung;
   
  - Thu gom, đấu nối nước thải của các cơ sở trong cụm công nghiệp vào hệ thống thu gom, thoát nước và xử lý nước thải tập trung;
   
  - Yêu cầu cơ sở đang xả nước thải sau xử lý vào hệ thống thu gom, thoát nước mưa phải chấm dứt việc xả nước thải sau xử lý vào hệ thống thu gom, thoát nước mưa trong thời hạn 24 tháng kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành;
   
  - Bố trí ít nhất một nhân sự phụ trách về bảo vệ môi trường được đào tạo chuyên ngành môi trường hoặc lĩnh vực chuyên môn phù hợp với công việc được đảm nhiệm;
   
  - Phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường tổ chức thực hiện hoạt động bảo vệ môi trường; phối hợp kiểm tra, thanh tra về bảo vệ môi trường đối với các cơ sở trong cụm công nghiệp theo quy định của pháp luật;
   
  - Tổ chức kiểm tra việc thực hiện cam kết về bảo vệ môi trường đối với chủ dự án đầu tư, cơ sở khi đăng ký đầu tư vào cụm công nghiệp;
   
  - Phát hiện kịp thời vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường của tổ chức, cá nhân và kiến nghị xử lý theo quy định của pháp luật;
   
  - Ban hành quy chế về bảo vệ môi trường cụm công nghiệp phù hợp với yêu cầu về bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật;
   
  - Lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường của cụm công nghiệp gửi cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường cấp tỉnh, cơ quan cấp giấy phép môi trường và Ủy ban nhân dân cấp huyện theo quy định của pháp luật;
   
  - Trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật.
   
  =>> Trách nhiệm của Chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 52 Luật Bảo vệ môi trường 2020 nêu trên.
   
  4. Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm về bảo vệ môi trường cụm công nghiệp sau đây
   
  Căn cứ khoản 5 Điều 52 Luật Bảo vệ môi trường 2020 quy định Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp huyện:
   
  - Đầu tư xây dựng, quản lý và vận hành công trình hạ tầng bảo vệ môi trường cụm công nghiệp trong trường hợp không có chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp;
   
  - Lập danh mục các cụm công nghiệp không có hệ thống thu gom, thoát nước và xử lý nước thải tập trung trên địa bàn và báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;
   
  - Trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật.
   
  =>> Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện theo quy định tại khoản 5 Điều 52 Luật Bảo vệ môi trường 2020 nêu trên.
   
  5. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm về bảo vệ môi trường cụm công nghiệp sau đây
   
  Theo quy định tại khoản 6 Điều 52 Luật Bảo vệ môi trường 2020
   
  - Chỉ đạo cơ quan chuyên môn, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường cụm công nghiệp;
   
  - Ban hành quy định khuyến khích, tổ chức thực hiện xã hội hóa đầu tư xây dựng, kinh doanh và vận hành công trình hạ tầng bảo vệ môi trường đối với cụm công nghiệp;
   
  - Ban hành lộ trình di dời dân cư sinh sống (nếu có) ra khỏi cụm công nghiệp.
   
  =>> Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện theo quy định tại khoản 6 Điều 52 Luật Bảo vệ môi trường 2020 nêu trên.
   
  Như vậy, bảo vệ môi trường cụm công nghiệp phải có hạ tầng bảo vệ môi trường theo quy định, cụm công nghiệp đang hoạt động phải đáp ứng các yêu cầu nhất định tại Điều khoản 1, khoản 2 Điều 52 Luật Bảo vệ môi trường 2020. Việc khuyến khích xã hội hóa, ưu đãi, hỗ trợ tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng bảo vệ môi trường cụm công nghiệp được thực hiện theo quy định của Chính phủ và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trên địa bàn theo khoản 4 Điều 52 Luật Bảo vệ môi trường 2020.
   
  297 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận