Quy định mới về việc chuyển đổi hình thức văn bản giấy sang dữ liệu điện tử

Chủ đề   RSS   
 • #604330 28/07/2023

  nguyenhoaibao12061999
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (2260)
  Số điểm: 75880
  Cảm ơn: 100
  Được cảm ơn 1950 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Quy định mới về việc chuyển đổi hình thức văn bản giấy sang dữ liệu điện tử

  Luật Giao dịch điện tử 2023 được thông qua tại Quốc hội XV kỳ họp thứ 5. Theo đó Luật Giao dịch điện tử 2023 sẽ được đưa vào áp dụng từ ngày 01/7/2024.
   
  Cụ thể, Luật Giao dịch điện tử 2023 quy định mới về hình thức chuyển đổi giữa văn bản giấy và thông điệp dữ liệu thực hiện như sau:
   
  chuyen-doi-hinh-thuc-van-ban-giay-sang-du-lieu-dien-tu
   
  Yêu cầu về chuyển hình thức giữa văn bản giấy và thông điệp dữ liệu
   
  Căn cứ Điều 12 Luật Giao dịch điện tử 2023 chuyển đổi hình thức giữa văn bản giấy và thông điệp dữ liệu được quy định như sau:
   
  - Thông điệp dữ liệu được chuyển đổi từ văn bản giấy phải đáp ứng đủ các yêu cầu sau đây:
   
  + Thông tin trong thông điệp dữ liệu được bảo đảm toàn vẹn như văn bản giấy.
   
  + Thông tin trong thông điệp dữ liệu có thể truy cập và sử dụng được để tham chiếu.
   
  + Có ký hiệu riêng xác nhận đã được chuyển đổi từ văn bản giấy sang thông điệp dữ liệu và thông tin của cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện chuyển đổi;
   
  + Trường hợp văn bản giấy là giấy phép, giấy chứng nhận, chứng chỉ, văn bản xác nhận, văn bản chấp thuận khác do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền phát hành thì việc chuyển đổi phải đáp ứng yêu cầu quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều 12 Luật Giao dịch điện tử 2023 và phải có chữ ký số của cơ quan, tổ chức thực hiện chuyển đổi, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Hệ thống thông tin phục vụ chuyển đổi phải có tính năng chuyển đổi từ văn bản giấy sang thông điệp dữ liệu.
   
  - Văn bản giấy được chuyển đổi từ thông điệp dữ liệu phải đáp ứng đủ các yêu cầu sau đây:
   
  + Thông tin trong văn bản giấy được bảo đảm toàn vẹn như thông điệp dữ liệu.
   
  + Có thông tin để xác định được hệ thống thông tin và chủ quản hệ thống thông tin tạo lập, gửi, nhận, lưu trữ thông điệp dữ liệu gốc để tra cứu.
   
  + Có ký hiệu riêng xác nhận đã được chuyển đổi từ thông điệp dữ liệu sang văn bản giấy và thông tin của cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện chuyển đổi.
   
  + Trường hợp thông điệp dữ liệu là chứng thư điện tử thì việc chuyển đổi phải đáp ứng yêu cầu quy định tại các điểm a, b và c khoản này và phải có chữ ký, con dấu (nếu có) của cơ quan, tổ chức thực hiện chuyển đổi theo quy định của pháp luật. Hệ thống thông tin phục vụ chuyển đổi phải có tính năng chuyển đổi từ thông điệp dữ liệu sang văn bản giấy.
   
  Lưu ý: Giá trị pháp lý của văn bản được chuyển đổi theo quy định của pháp luật có liên quan.
   
  Hình thức lưu trữ thông điệp dữ liệu điện tử
   
  - Trường hợp pháp luật yêu cầu văn bản, chứng từ, hồ sơ, tài liệu hoặc thông tin phải được lưu trữ thì văn bản, chứng từ, hồ sơ, tài liệu hoặc thông tin đó có thể được lưu trữ dưới dạng thông điệp dữ liệu khi đáp ứng đủ các yêu cầu sau đây:
   
  + Thông tin trong thông điệp dữ liệu đó có thể truy cập và sử dụng được để tham chiếu.
   
  + Thông tin trong thông điệp dữ liệu đó được lưu trong chính khuôn dạng được khởi tạo, gửi, nhận hoặc trong khuôn dạng cho phép thể hiện chính xác thông tin đó.
   
  + Thông điệp dữ liệu đó được lưu trữ theo một cách thức nhất định cho phép xác định nguồn gốc khởi tạo, người gửi, người nhận, thời gian gửi, nhận thông điệp dữ liệu.
   
  - Trừ trường hợp pháp luật có quy định khác, cơ quan, tổ chức, cá nhân được lựa chọn lưu trữ văn bản, chứng từ, hồ sơ, tài liệu hoặc thông tin dưới dạng văn bản giấy hoặc lưu trữ dưới dạng thông điệp dữ liệu khi thông điệp dữ liệu đáp ứng các yêu cầu quy định tại khoản 1 Điều này.
   
  - Nội dung, thời hạn lưu trữ đối với thông điệp dữ liệu được thực hiện theo quy định của pháp luật về lưu trữ và quy định khác của pháp luật có liên quan. Việc lưu trữ thông điệp dữ liệu có giá trị như lưu trữ văn bản giấy.
   
  Thời điểm, địa điểm gửi thông điệp dữ liệu điện tử
   
  Trường hợp các bên tham gia giao dịch không có thỏa thuận khác thì thời điểm, địa điểm gửi thông điệp dữ liệu được quy định như sau:
   
  - Thời điểm gửi một thông điệp dữ liệu là thời điểm thông điệp dữ liệu đó rời khỏi hệ thống thông tin dưới sự kiểm soát của người khởi tạo hoặc người đại diện của người khởi tạo. 
   
  Trường hợp hệ thống thông tin nằm ngoài sự kiểm soát của người khởi tạo hoặc người đại diện của người khởi tạo, thời điểm gửi một thông điệp dữ liệu là thời điểm thông điệp dữ liệu này nhập vào hệ thống thông tin.
   
  - Ở bất kỳ địa điểm nào thông điệp dữ liệu được gửi thì địa điểm gửi thông điệp dữ liệu vẫn được coi là trụ sở của người khởi tạo nếu người khởi tạo là cơ quan, tổ chức hoặc nơi cư trú của người khởi tạo nếu người khởi tạo là cá nhân. 
   
  Trường hợp người khởi tạo có nhiều trụ sở thì địa điểm gửi thông điệp dữ liệu là trụ sở chính hoặc trụ sở có mối liên hệ mật thiết nhất với giao dịch.
   
  Xem thêm Luật Giao dịch điện tử 2023 có hiệu lực từ ngày 01/7/2024.
   
  1056 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn nguyenhoaibao12061999 vì bài viết hữu ích
  admin (06/09/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận