Quy định mới về Thẻ thẩm định viên về giá, Quyền và nghĩa vụ của thẩm định viên về giá

Chủ đề   RSS   
 • #604251 25/07/2023

  Quy định mới về Thẻ thẩm định viên về giá, Quyền và nghĩa vụ của thẩm định viên về giá

  Đây là quy định mới về thẻ thẩm định viên về giá, Quyền và nghĩa vụ của thẩm định viên về giá có hiệu lực từ ngày 01/7/2024 tại Luật Giá 2023 do Quốc hội thông qua ngày 20/6/2023.

  Thẻ thẩm định viên về giá

  Theo quy định tại Điều 44 Luật giá 2023, thẻ thẩm định viên về giá được quy định như sau:

  - Thẻ thẩm định viên về giá là chứng nhận chuyên môn trong lĩnh vực thẩm định giá tài sản hoặc thẩm định giá doanh nghiệp, được cấp cho người đạt yêu cầu tại kỳ thi cấp thẻ thẩm định viên về giá.

  - Người tham dự kỳ thi cấp thẻ thẩm định viên về giá phải có đủ các điều kiện sau đây:

  + Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;

  + Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên;

  + Có chứng chỉ đào tạo nghiệp vụ thẩm định giá phù hợp với lĩnh vực chuyên môn dự thi do cơ quan, tổ chức có chức năng đào tạo về thẩm định giá cấp, trừ trường hợp có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên về chuyên ngành giá hoặc thẩm định giá.

  - Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về thi, cấp, quản lý, thu hồi thẻ thẩm định viên về giá.

  Quyền và nghĩa vụ của thẩm định viên về giá

  Theo quy định tại Điều 46 Luật giá 2023, quyền và nghĩa vụ của thẩm định viên về giá được quy định như sau:

  - Quyền của thẩm định viên về giá:

  + Hành nghề thẩm định giá theo quy định của Luật này; ký chứng thư thẩm định giá, báo cáo thẩm định giá theo lĩnh vực chuyên môn; được phép hành nghề mà không phải trang bị thêm các chứng chỉ, điều kiện chuyên môn khác với quy định của Luật này;

  + Đưa ra quan điểm độc lập về chuyên môn nghiệp vụ;

  + Yêu cầu khách hàng phối hợp trong việc cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan đến tài sản thẩm định giá và tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện thẩm định giá; không chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin về tài sản thẩm định giá do khách hàng cung cấp;

  + Từ chối thực hiện thẩm định giá trong trường hợp không đúng lĩnh vực chuyên môn được phép hành nghề hoặc xét thấy hồ sơ, tài liệu để thực hiện thẩm định giá không đủ hoặc không bảo đảm tin cậy;

  + Tham gia tổ chức nghề nghiệp về thẩm định giá trong nước và ngoài nước theo quy định của pháp luật;

  + Quyền khác theo quy định của pháp luật.

  - Nghĩa vụ của thẩm định viên về giá:

  + Tuân thủ quy định về hoạt động thẩm định giá theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan;

  + Bảo đảm tính độc lập về chuyên môn nghiệp vụ, tính trung thực, khách quan, chính xác trong quá trình thẩm định giá tài sản; chịu trách nhiệm về chuyên môn trong quá trình thực hiện và bảo đảm báo cáo thẩm định giá tuân thủ các Chuẩn mực thẩm định giá Việt Nam;

  + Giải trình hoặc bảo vệ các nội dung tại báo cáo thẩm định giá do mình thực hiện với khách hàng thẩm định giá hoặc bên thứ ba được sử dụng báo cáo thẩm định giá theo hợp đồng thẩm định giá khi có yêu cầu; giải trình báo cáo thẩm định giá do mình thực hiện với cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi có yêu cầu theo quy định của pháp luật;

  + Tham gia các chương trình cập nhật kiến thức về thẩm định giá theo quy định;

  + Lập hồ sơ về thẩm định giá theo quy định của pháp luật;

  + Nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

  Xem chi tiết Luật Giá 2023 có hiệu lực từ ngày 01/7/2023.

   
  303 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận