Quy định mã số của hợp tác xã thành lập từ tháng 07/2024

Chủ đề   RSS   
 • #606446 28/10/2023

  Quy định mã số của hợp tác xã thành lập từ tháng 07/2024

  Theo Luật Hợp tác xã mới thì hồ sơ đăng ký thành lập hợp tác xã cụ thể bao gồm những loại hồ sơ nào? Quy định về mã số hợp tác xã được cụ thể như thế nào trong luật mới này.

  1.Hồ sơ đăng ký thành lập hợp tác xã

  Căn cứ  Điều 42 Luật Hợp tác xã 2023 quy định đăng ký thành lập hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã như sau:

  Trước khi hoạt động, người được ủy quyền đăng ký thành lập hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thực hiện thủ tục đăng ký thành lập tại cơ quan đăng ký kinh doanh nơi đặt trụ sở chính.

  Theo đó, hồ sơ đăng ký thành lập bao gồm:

  -Giấy đề nghị đăng ký thành lập;

  -Điều lệ;

  -Nghị quyết hội nghị thành lập;

  -Danh sách thành viên chính thức, thành viên liên kết góp vốn;

  -Danh sách, số định danh cá nhân của người đại diện theo pháp luật là người Việt Nam; danh sách, bản sao giấy tờ pháp lý của người đại diện theo pháp luật là người nước ngoài;

  -Bản sao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 30 của Luật này;

  -Bản sao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thành lập hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trong trường hợp hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được tham gia thành lập bởi cá nhân là nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật về đầu tư.

  Ngoài ra, người được ủy quyền đăng ký thành lập hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã phải kê khai đầy đủ, trung thực và chính xác các nội dung quy định tại khoản 2 Điều 42 Luật Hợp tác xã 2023 và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung đã kê khai.

  Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã; trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo bằng văn bản nội dung cần sửa đổi, bổ sung cho người được ủy quyền đăng ký thành lập hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; trường hợp từ chối thì phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

  Theo đó để thành lập hợp tác xã cần các hồ sơ như trên.

  2.Nội dung giấy đề nghị đăng ký thành lập hợp tác xã

  Căn cứ  Điều 43 Luật Hợp tác xã 2023 nội dung giấy đề nghị đăng ký thành lập hợp tác xã bao gồm nội dung chủ yếu sau đây:

  -Tên hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã;

  -Địa chỉ trụ sở chính, số điện thoại của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã;

  -Ngành, nghề kinh doanh;

  -Vốn điều lệ;

  -Số lượng thành viên chính thức, thành viên liên kết góp vốn, trong đó nêu rõ thông tin thành viên chính thức, thành viên liên kết góp vốn là cá nhân là nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài;

  -Họ, tên, chữ ký, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số định danh cá nhân hoặc số giấy tờ pháp lý đối với người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã;

  -Thông tin đăng ký thuế.

  3.Mã số hợp tác xã

  Căn cứ Điều 46 Luật Hợp tác xã 2023 quy định mã số hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã như sau

  -Mã số hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được tạo bởi hệ thống thông tin điện tử của cơ quan đăng ký kinh doanh, cấp cho hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã khi thành lập.

  -Mỗi hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã có một mã số duy nhất và không được sử dụng lại để cấp cho tổ chức khác.

  -Mã số hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được dùng để thực hiện nghĩa vụ về thuế, thủ tục hành chính và quyền, nghĩa vụ khác.

  Như vậy, mỗi hợp tác xã sẽ có một mã số duy nhất và mã này được tạo bởi hệ thống thông tin điện tử của cơ quan đăng ký kinh doanh

   
  49 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận