Quy định của pháp luật về lập kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm

Chủ đề   RSS   
 • #606728 10/11/2023

  Quy định của pháp luật về lập kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm

   Kế hoạch đầu tư công là một tập hợp các mục tiêu, định hướng, danh mục chương trình, dự án đầu tư công; cân đối nguồn vốn đầu tư công, phương án phân bổ vốn, các giải pháp huy động nguồn lực và triển khai thực hiện.

  1. Phân loại kế hoạch đầu tư công

  Căn cứ theo Điều 46 Luật Đầu tư công năm 2019 thì phân loại kế hoạch đầu tư công bao gồm:
   
  1. Phân loại kế hoạch đầu tư công theo thời hạn kế hoạch:
   
  a) Kế hoạch đầu tư công trung hạn được lập trong thời hạn 05 năm, phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm;
   
  b) Kế hoạch đầu tư công hằng năm để triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn, phù hợp với mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm và cân đối vốn đầu tư công hằng năm.
   
  2. Phân loại kế hoạch đầu tư công theo cấp quản lý:
   
  a) Kế hoạch đầu tư công của quốc gia;
   
  b) Kế hoạch đầu tư công của các Bộ, cơ quan trung ương;
   
  c) Kế hoạch đầu tư công của các cấp chính quyền địa phương.
   
  3. Phân loại kế hoạch đầu tư công theo nguồn vốn đầu tư:
   
  a) Kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương, bao gồm đầu tư theo ngành, lĩnh vực, chương trình đầu tư công, phần vốn đầu tư của Nhà nước tham gia thực hiện các dự án theo phương thức đối tác công tư theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước;
   
  b) Kế hoạch đầu tư vốn ngân sách địa phương, bao gồm đầu tư theo ngành, lĩnh vực, chương trình đầu tư công, phần vốn đầu tư của Nhà nước tham gia thực hiện các dự án theo phương thức đối tác công tư theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước;
   
  c) Kế hoạch đầu tư vốn từ nguồn thu hợp pháp của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư.

  2. Căn cứ lập kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm

  Căn cứ lập kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm được quy định tại Điều 47 Luật Đầu tư công năm 2019 như sau:
   
  1. Căn cứ lập kế hoạch đầu tư công trung hạn bao gồm:
   
  a) Tình hình và kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn trước;
   
  b) Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm của quốc gia, ngành, lĩnh vực, địa phương; kế hoạch tài chính 05 năm; kế hoạch vay, trả nợ công 05 năm; mục tiêu ưu tiên đầu tư trong kế hoạch 05 năm của quốc gia, ngành, lĩnh vực, địa phương;
   
  c) Quy hoạch có liên quan theo quy định của pháp luật về quy hoạch;
   
  d) Nhu cầu và dự báo khả năng huy động các nguồn vốn đầu tư để xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, khả năng cân đối vốn ngân sách nhà nước;
   
  đ) Dự báo tác động của tình hình thế giới và trong nước đến sự phát triển và khả năng huy động các nguồn vốn đầu tư;
   
  e) Cơ chế và chính sách thu hút các nguồn vốn đầu tư của các thành phần kinh tế để xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội.
   
  2. Căn cứ lập kế hoạch đầu tư công hằng năm bao gồm:
   
  a) Tình hình và kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia, ngành, lĩnh vực, địa phương; kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công năm trước;
   
  b) Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm;
   
  c) Kế hoạch đầu tư công trung hạn;
   
  d) Nhu cầu và khả năng cân đối các nguồn lực để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội trong năm kế hoạch.

  3. Nguyên tắc lập kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm

  1. Phù hợp với các mục tiêu phát triển tại chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm và hằng năm của quốc gia, ngành, lĩnh vực, địa phương và các quy hoạch đã được phê duyệt, kế hoạch tài chính 05 năm, kế hoạch vay, trả nợ công 05 năm.
   
  2. Phù hợp với khả năng cân đối nguồn vốn đầu tư công và thu hút các nguồn vốn đầu tư của các thành phần kinh tế khác; bảo đảm cân đối vĩ mô, ưu tiên an toàn nợ công.
   
  3. Việc phân bổ vốn đầu tư công phải tuân thủ nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư công trong từng giai đoạn đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
   
  4. Ưu tiên bố trí vốn cho các ngành, lĩnh vực, vùng lãnh thổ theo mục tiêu và định hướng phát triển của từng thời kỳ.
   
  5. Bảo đảm công khai, minh bạch và công bằng.
   
  6. Bảo đảm quản lý tập trung, thống nhất về mục tiêu, cơ chế, chính sách; thực hiện phân cấp trong quản lý đầu tư, tạo quyền chủ động cho Bộ, cơ quan trung ương và địa phương theo quy định của pháp luật nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư.
   
  7. Kế hoạch đầu tư công hằng năm phải phù hợp với kế hoạch đầu tư công trung hạn đã được phê duyệt.
   
  Trên đây là một số quy định của pháp luật về lập kế hoạch đầu tư công căn cứ theo Luật Đầu tư công năm 2019
   
  955 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận