Quỹ Chia sẻ tình thương có nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức như thế nào?

Chủ đề   RSS   
 • #605163 31/08/2023

  Quỹ Chia sẻ tình thương có nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức như thế nào?

  Để người dân hiểu rõ hơn về Quỹ Chia sẻ tình thương, một câu hỏi đặt ra là Quỹ Chia sẻ tình thương có nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức như thế nào? Vì vậy, bài viết sau đây sẽ cung cấp một số thông tin liên quan đến vấn đề này.

  Quỹ Chia sẻ tình thương hoạt động theo nguyên tắc nào?

  Căn cứ tại khoản 1 Điều 3 Điều lệ Quỹ Chia sẻ tình thương ban hành kèm theo Quyết định 641/QĐ-BNV năm 2015, có quy định về nguyên tắc như sau:

  - Không vì lợi nhuận;

  - Tự nguyện, tự tạo vốn, vận động tài trợ và đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, tự trang trải kinh phí cho hoạt động của Quỹ và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật bằng tài sản của Quỹ;

  - Công khai, minh bạch về thu, chi, tài chính, tài sản của Quỹ;

  - Theo Điều lệ của Quỹ đã được Bộ trưởng Bộ Nội vụ công nhận, tuân thủ pháp luật, chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các bộ, ngành liên quan về lĩnh vực Quỹ hoạt động;

  - Không phân chia tài sản của Quỹ trong quá trình Quỹ đang hoạt động.

  quy-chia-se-yeu-thuong

  Quỹ Chia sẻ tình thương có nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức như thế nào? (Hình từ Internet)

  Quỹ Chia sẻ tình thương có cơ cấu tổ chức như thế nào?

  Căn cứ tại Điều 7 Điều lệ Quỹ Chia sẻ tình thương ban hành kèm theo Quyết định 641/QĐ-BNV năm 2015, có quy định về cơ cấu tổ chức như sau:

  - Hội đồng quản lý Quỹ.

  - Ban Kiểm soát.

  - Giám đốc, Phó Giám đốc Quỹ.

  - Các bộ phận chuyên môn.

  - Văn phòng đại diện - chi nhánh.

  Quỹ Chia sẻ tình thương có những quyền hạn nào?

  Căn cứ tại khoản 1 Điều 6 Điều lệ Quỹ Chia sẻ tình thương ban hành kèm theo Quyết định 641/QĐ-BNV năm 2015, có quy định về quyền hạn như sau:

  - Xây dựng kế hoạch và triển khai các hoạt động theo tôn chỉ, mục đích của Quỹ;

  - Vận động, tổ chức vận động quyên góp, tài trợ cho Quỹ, tiếp nhận tài sản hợp pháp do cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước tài trợ theo đúng tôn chỉ, mục đích của Quỹ và theo quy định của pháp luật;

  - Thực hiện chương trình, dự án huy động, tăng cường sự tham gia của xã hội nhằm phát triển cộng đồng, xóa đói giảm nghèo; chăm sóc sức khỏe người dân;

  - Thực hiện hoặc phối hợp với cơ quan, tổ chức có liên quan thực hiện tài trợ mang lợi ích hỗ trợ phát triển cộng đồng như chăm sóc người già, người khuyết tật; xây cầu, làm giếng nước vùng sâu, vùng xa; dạy nghề trẻ mồ côi, tàn tật; học bổng học sinh nghèo học giỏi... phù hợp với tôn chỉ, mục đích của Quỹ;

  - Được tổ chức các dịch vụ và các hoạt động khác theo quy định của pháp luật để bảo tồn và tăng trưởng tài sản Quỹ;

  - Sử dụng tài sản, tài chính theo đúng tôn chỉ, mục đích của Quỹ và thực hiện chế độ kế toán, kiểm toán, thống kê theo quy định của pháp luật;

  - Thực hiện quyền khác theo quy định của pháp luật.

  Nghĩa vụ của Quỹ Chia sẻ tình thương được pháp luật quy định như thế nào?

  Căn cứ tại khoản 2 Điều 6 Điều lệ Quỹ Chia sẻ tình thương ban hành kèm theo Quyết định 641/QĐ-BNV năm 2015, có quy định về nghĩa vụ như sau

  - Hoạt động theo đúng Điều lệ Quỹ được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận và tuân thủ quy định của pháp luật;

  - Thực hiện các hoạt động tài trợ theo yêu cầu của nhà tài trợ và quy định của pháp luật;

  - Toàn bộ tiền và tài sản huy động vào Quỹ phải được sử dụng đúng mục đích, đối tượng, tiết kiệm và hiệu quả. Hàng năm Quỹ phải nộp báo cáo về tình hình tổ chức, hoạt động, tài chính về Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và công khai các khoản đóng góp của Quỹ trước ngày 31 tháng 3 năm sau;

  - Trong quá trình hoạt động, Quỹ hoạt động thuộc lĩnh vực nào phải chịu sự quản lý nhà nước của cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan đến hoạt động thuộc lĩnh vực đó. Cung cấp những thông tin cần thiết về thu chi của Quỹ với cơ quan nhà nước khi có yêu cầu. Lưu trữ và công khai hồ sơ, các chứng từ, tài liệu về tài sản, tài chính, nghị quyết, biên bản về các hoạt động của Quỹ theo quy định của pháp luật;

  - Chịu sự thanh tra, kiểm tra, giám sát của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, của tổ chức, cá nhân tài trợ và của cộng đồng theo quy định của pháp luật;

  - Khi có thay đổi: Trụ sở làm việc, nhân sự Chủ tịch, Phó Chủ tịch, thành viên Hội đồng quản lý Quỹ, Giám đốc và người phụ trách kế toán, Quỹ phải báo cáo Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và các bộ, ngành có liên quan. Khi sửa đổi Điều lệ phải được cơ quan nhà nước cho phép thành lập Quỹ công nhận;

  - Thực hiện nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

   
  57 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận