Quy chế, nhiệm vụ cơ cấu tổ chức của Báo Công Thương được quy định như thế nào?

Chủ đề   RSS   
 • #604289 26/07/2023

  yvy2k

  Sơ sinh


  Tham gia:01/10/2020
  Tổng số bài viết (67)
  Số điểm: 413
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1 lần


  Quy chế, nhiệm vụ cơ cấu tổ chức của Báo Công Thương được quy định như thế nào?

  Báo Công Thương là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Công Thương, cơ quan ngôn luận của Bộ Công Thương, phục vụ công tác quản lý nhà nước của Bộ và thực hiện hoạt động báo chí theo quy định của Luật Báo chí 2016.
   
  1. Quy chế của Báo Công Thương
   
  Căn cứ Điều 1 Quyết định 1904/QĐ-BCT năm 2023 về Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Báo Công Thương do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành:
   
  - Báo Công Thương chịu sự lãnh đạo, quản lý trực tiếp của Bộ trưởng Bộ Công Thương, chịu sự lãnh đạo về chính trị tư tưởng của Ban Tuyên giáo Trung ương và chịu sự quản lý nhà nước về báo chí của Bộ Thông tin và Truyền thông.
   
  - Báo Công Thương là đơn vị sự nghiệp báo chí có thu và được áp dụng cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.
   
  - Báo Công Thương (sau đây gọi tắt là Báo) có tư cách pháp nhân, được mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước và Ngân hàng, có con dấu để hoạt động và giao dịch theo quy định của pháp luật.
   
  - Báo Công Thương có tên giao dịch quốc tế bằng Tiếng Anh: Newspaper of Industry and Trade
   
  - Tên viết tắt: NOIT
   
  - Trụ sở chính tại thành phố Hà Nội.
   
  2. Nhiệm vụ của Báo Công Thương
   
  Căn cứ Điều 2 Quyết định 1904/QĐ-BCT năm 2023 về Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Báo Công Thương do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành:
   
  Báo Công Thương có nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan báo chí; tôn chỉ, mục đích được quy định trong Giấy phép hoạt động báo chí cấp cho Báo và có nhiệm vụ chủ yếu sau:
   
  - Thực hiện tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chính sách của Bộ Công Thương, các lĩnh vực hoạt động của ngành Công Thương và các vấn đề kinh tế, xã hội khác theo quy định pháp luật và của Bộ Công Thương; đấu tranh phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật và các hiện tượng tiêu cực trong xã hội.
   
  - Xây dựng kế hoạch phát triển Báo (bao gồm Báo Công Thương in, Báo Công Thương điện tử), các chuyên trang, chuyên đề, mạng xã hội, nền tảng số... thông tin hoạt động về lĩnh vực của ngành Công Thương. Thực hiện nghiệp vụ công tác báo chí theo quy định của các cơ quan quản lý nhà nước về báo chí.
   
  - Tổ chức sự kiện, hội nghị, hội thảo, tọa đàm; tham gia các hoạt động hỗ trợ phát triển công nghiệp và thương mại theo quy định của pháp luật.
   
  - Tổ chức hoạt động dịch vụ và hợp tác truyền thông với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài nước theo đúng quy định của pháp luật.
   
  - Xây dựng và thực hiện chương trình cải cách hành chính, chuyển đổi số của Báo theo mục tiêu và nội dung chương trình của Bộ Công Thương.
   
  - Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế theo quy định của Bộ Công Thương.
   
  - Thực hiện đăng ký kinh doanh, các nghĩa vụ thuế, chế độ kế toán, thống kê, quản lý tài chính, tài sản và các nguồn thu từ hoạt động báo chí theo quy định của pháp luật.
   
  - Chủ trì triển khai thực hiện các kế hoạch, đề án, chương trình, quy chế phối hợp liên quan đến nhiệm vụ truyền thông về các lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Công Thương; xây dựng, triển khai các nhiệm vụ được phân công thuộc chương trình, đề án, nhiệm vụ, dự án của Bộ Công Thương và các Bộ ngành khác quản lý.
   
  - Thực hiện các nhiệm vụ khác được Bộ trưởng giao.
   
  3. Cơ cấu tổ chức của Báo Công Thương
   
  Căn cứ Điều 16 Quyết định 1904/QĐ-BCT năm 2023 về Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Báo Công Thương do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành:
   
  - Các phòng, ban chuyên môn:
   
  + Văn phòng Báo;
   
  + Ban Báo Điện tử;
   
  + Ban Thời sự - Kinh tế;
   
  + Ban Bạn đọc;
   
  + Ban Thư ký tòa soạn;
   
  + Ban Thông tin kinh tế;
   
  + Ban Truyền thông - Sự kiện;
   
  + Ban Tài chính - Kế toán;
   
  + Trung tâm đa phương tiện và nội dung số Công Thương
   
  - Đại diện Báo Công Thương tại các địa phương:
   
  + Văn phòng đại diện Báo Công Thương tại phía Nam;
   
  + Văn phòng đại diện Báo Công Thương tại miền Trung;
   
  + Báo Công Thương được cử phóng viên thường trú hoạt động độc lập tại một số tỉnh, thành phố, địa phương theo quy định của pháp luật, phù hợp với hoạt động của Báo.
   
  Như vậy, Báo Công Thương có nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức quy định tại Điều 2 và Điều 16 Quyết định 1904/QĐ-BCT năm 2023. Báo Công Thương có tổ chức cơ sở Đảng Cộng sản Việt Nam 2011, Công đoàn, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Liên Chi hội Nhà báo được tổ chức và hoạt động theo Điều lệ của Đảng Cộng sản Việt Nam 2011, theo Luật Công đoàn 2012, Điều lệ của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh 2017Điều lệ Hội Nhà báo Việt Nam 2023.
   
  60 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận