Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo thí điểm chính sách đặc thù phát triển TP.HCM

Chủ đề   RSS   
 • #604188 22/07/2023

  nguyenhoaibao12061999
  Top 50
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (2007)
  Số điểm: 65496
  Cảm ơn: 98
  Được cảm ơn 1711 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo thí điểm chính sách đặc thù phát triển TP.HCM

  Ngày 20/7/2023 Ban Chỉ đạo đã có Quyết định 48/QĐ-BCĐNQ98 năm 2023 ban hành quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo triển khai Nghị quyết 98/2023/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh.
   
  Theo đó, nguyên tắc làm việc, chế độ làm của Ban Chỉ đạo thực hiện thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh được quy định như sau:
   
  quy-che-lam-viec-cua-ban-chi-dao-thi-diem-chinh-sach-dac-thu-phat-trien-tphcm
   
  (1) Nguyên tắc làm việc của Ban Chỉ đạo thực hiện thí điểm
   
  - Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban và các Thành viên Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.
   
  - Ban Chỉ đạo làm việc theo nguyên tắc tập trung, dân chủ, thảo luận công khai, đảm bảo sự chỉ đạo thống nhất, đề cao trách nhiệm của Trưởng Ban.
   
  - Trưởng Ban là người quyết định cuối cùng đối với các vấn đề của Ban Chỉ đạo.
   
  - Phó Trưởng Ban được quyết định một số vấn đề cụ thể theo phân công, ủy quyền của Trưởng Ban.
   
  - Các Thành viên Ban Chỉ đạo chịu trách nhiệm triển khai công việc được phân công và chủ động chỉ đạo cơ quan chức năng triển khai các nhiệm vụ thuộc ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước được giao để thực hiện Nghị quyết.
   
  - Trưởng Ban chủ trì cuộc họp định kỳ theo kế hoạch và triệu tập cuộc họp đột xuất khi cần thiết. Trưởng Ban có thể ủy quyền cho Phó Trưởng Ban chủ trì các cuộc họp để thảo luận, quyết định một số vấn đề cụ thể thuộc nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo.
   
  (2) Chế độ làm việc, thông tin và báo cáo của Ban Chỉ đạo thực hiện thí điểm
   
  - Cuộc họp định kỳ: Ban Chỉ đạo họp định kỳ 2 lần/năm và họp bất thường khi cần thiết theo quyết định của Trưởng Ban. Ngoài việc họp trực tiếp, cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo có thể lấy ý kiến bằng văn bản của Thành viên Ban Chỉ đạo, tổng hợp, báo cáo Trưởng Ban xem xét, quyết định.
   
  - Nội dung cuộc họp định kỳ tập trung đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ, hoạt động đề ra tại Nghị quyết; báo cáo, kiến nghị cấp có thẩm quyền giải quyết những vấn đề vượt thẩm quyền của Ban Chỉ đạo.
   
  - Căn cứ tình hình thực tế và yêu cầu nhiệm vụ từng thời điểm, cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo có thể đề xuất mời các các tổ chức, chuyên gia, nhà khoa học, các tổ chức quốc tế, đối tác phát triển tham dự cuộc họp Ban Chỉ đạo.
   
  - Thành viên Ban Chỉ đạo có trách nhiệm báo cáo Trưởng Ban tình hình triển khai nhiệm vụ, hoạt động được phân công tại Kế hoạch triển khai Nghị quyết hoặc báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Trưởng Ban, đồng thời chủ động báo cáo những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. 
   
  - Báo cáo của các Thành viên Ban Chỉ đạo được gửi tới Trưởng ban, đồng thời gửi tới cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo để theo dõi, tổng hợp chung phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Trưởng Ban.
   
  (3) Trách nhiệm của Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện thí điểm
   
  - Quyết định và chịu trách nhiệm trước Chính phủ về toàn bộ hoạt động của Ban Chỉ đạo theo nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo tại Quyết định 850/QĐ-TTg năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Ban Chỉ đạo triển khai Nghị quyết 98/2023/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh.
   
  - Chỉ đạo, điều hành thống nhất, toàn diện các hoạt động của Ban Chỉ đạo; trực tiếp chủ trì các cuộc họp Ban Chỉ đạo; phân công, ủy quyền cho Phó Trưởng Ban chủ trì họp thảo luận, quyết định một số vấn đề cụ thể thuộc nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo khi cần thiết.
   
  - Chỉ đạo, đôn đốc việc triển khai thực hiện kế hoạch công tác của Ban Chỉ đạo, Kế hoạch triển khai Nghị quyết, tình hình thực hiện Nghị quyết; tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết.
   
  - Phân công, ủy quyền cho Phó Trưởng Ban hoặc Thành viên Ban Chỉ đạo giải quyết các công việc thuộc thẩm quyền của Trưởng Ban khi cần thiết.
   
  (4) Trách nhiệm của Thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện thí điểm
   
  - Thành viên Ban Chỉ đạo chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban về việc thực hiện các nhiệm vụ được phân công.
   
  - Căn cứ chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của Bộ, ngành và nhiệm vụ được giao, chủ động phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương, cơ quan liên quan thực hiện các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của cơ quan mình.
   
  - Sử dụng bộ máy, cơ sở vật chất, con dấu của cơ quan mình trong thực hiện nhiệm vụ được giao.
   
  Xem thêm Quyết định 48/QĐ-BCĐNQ98 năm 2023 có hiệu lực từ ngày ký.
   
  102 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận