Quỹ Chăm sóc và Phát huy vai trò người cao tuổi Việt Nam có phải công khai tình hình tài sản không?

Chủ đề   RSS   
 • #609151 08/03/2024

  phanthanhthao0301

  Sơ sinh

  Vietnam --> Gia Lai
  Tham gia:10/11/2023
  Tổng số bài viết (65)
  Số điểm: 325
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Quỹ Chăm sóc và Phát huy vai trò người cao tuổi Việt Nam có phải công khai tình hình tài sản không?

  Quỹ Chăm sóc và Phát huy vai trò người cao tuổi Việt Nam có phải công khai tình hình tài sản, tài chính không? Đối tượng nào phải chịu trách nhiệm quản lý tài sản của Quỹ?

  Đối tượng nào phải chịu trách nhiệm quản lý tài sản của Quỹ Chăm sóc và Phát huy vai trò người cao tuổi Việt Nam?

  Căn cứ tại khoản 3 Điều 12 Điều lệ Quỹ Chăm sóc và Phát huy vai trò người cao tuổi Việt Nam được công nhận kèm theo Quyết định 385/QĐ-BNV năm 2021 thì:

  Giám đốc Quỹ Chăm sóc và Phát huy vai trò người cao tuổi Việt Nam có các nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

  - Điều hành và quản lý các hoạt động của Quỹ, chấp hành các định mức chi tiêu của Quỹ theo đúng nghị quyết của Hội đồng quản lý, Điều lệ Quỹ và các quy định của pháp luật;

  - Ban hành các văn bản thuộc trách nhiệm điều hành của Giám đốc và chịu trách nhiệm về các quyết định của mình;

  - Báo cáo định kỳ về tình hình hoạt động của Quỹ với Hội đồng quản lý Quỹ và cơ quan có thẩm quyền;

  - Chịu trách nhiệm quản lý tài sản của Quỹ theo Điều lệ Quỹ và các quy định của pháp luật về quản lý tài chính, tài sản;

  - Đề nghị Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ bổ nhiệm Phó Giám đốc và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc;

  - Các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của Điều lệ Quỹ và quyết định của Hội đồng quản lý Quỹ.

  Như vậy, Giám đốc Quỹ Chăm sóc và Phát huy vai trò người cao tuổi Việt Nam là đối tượng phải chịu trách nhiệm quản lý tài sản của Quỹ theo Điều lệ Quỹ và các quy định của pháp luật về quản lý tài chính, tài sản.

  Quỹ Chăm sóc và Phát huy vai trò người cao tuổi Việt Nam có phải công khai tình hình tài sản, tài chính không?

  Đối chiếu với quy định tại khoản 4 Điều 22 Điều lệ Quỹ Chăm sóc và Phát huy vai trò người cao tuổi Việt Nam được công nhận kèm theo Quyết định 385/QĐ-BNV năm 2021 về quản lý tài chính, tài sản của Quỹ Chăm sóc và Phát huy vai trò người cao tuổi Việt Nam:

  Theo đó, Hội đồng quản lý Quỹ và Giám đốc Quỹ có trách nhiệm công khai tình hình tài sản, tài chính của Quỹ Chăm sóc và Phát huy vai trò người cao tuổi Việt Nam hàng quý, năm theo các nội dung sau:

  - Danh sách, số tiền, hiện vật đóng góp, tài trợ, ủng hộ của các tổ chức, cá nhân cho Quỹ;

  - Danh sách, số tiền, hiện vật tổ chức, cá nhân được nhận từ Quỹ; công khai kết quả sử dụng và quyết toán thu, chi từng khoản đóng góp;

  - Báo cáo tình hình tài sản, tài chính và quyết toán quý, năm của Quỹ theo từng nội dung thu, chi theo Luật Kế toán và các văn bản hướng dẫn thi hành.

  Lưu ý số 1: Hội đồng quản lý Quỹ Chăm sóc và Phát huy vai trò người cao tuổi Việt Nam ban hành các quy định về quản lý và sử dụng tài sản, tài chính, nguồn thu, các định mức chi tiêu của Quỹ; phê duyệt tỷ lệ chi cho hoạt động quản lý Quỹ, kế hoạch tài chính và xét duyệt quyết toán tài chính hàng năm của Quỹ.

  Ban Kiểm soát Quỹ Chăm sóc và Phát huy vai trò người cao tuổi Việt Nam có trách nhiệm kiểm tra, giám sát hoạt động của Quỹ và báo cáo, kiến nghị với Hội đồng quản lý Quỹ về tình hình tài sản, tài chính của Quỹ.

  Giám đốc Quỹ Chăm sóc và Phát huy vai trò người cao tuổi Việt Nam chấp hành các quy định về quản lý và sử dụng tài sản, tài chính, nguồn thu, các định mức chi tiêu của Quỹ theo đúng nghị quyết của Hội đồng quản lý Quỹ trên cơ sở nhiệm vụ hoạt động đã được Hội đồng quản lý Quỹ thông qua.

  Giám đốc Quỹ không được sử dụng tài sản, tài chính của Quỹ vào các hoạt động khác ngoài tôn chỉ, mục đích của Quỹ.

  Lưu ý số 2: Quỹ Chăm sóc và Phát huy vai trò người cao tuổi Việt Nam phải thực hiện công khai báo cáo tài chính và công khai quyết toán Quỹ và kết luận của kiểm toán (nếu có) hàng năm theo quy định hiện hành.

  Tôn chỉ, mục đích của Quỹ Chăm sóc và Phát huy vai trò người cao tuổi Việt Nam là gì?

  Theo quy định tại Điều 2 Điều lệ Quỹ Chăm sóc và Phát huy vai trò người cao tuổi Việt Nam được công nhận kèm theo Quyết định 385/QĐ-BNV năm 2021 thì:

  Tôn chỉ, mục đích của Quỹ Chăm sóc và Phát huy vai trò người cao tuổi Việt Nam như sau:

  Quỹ Chăm sóc và Phát huy vai trò người cao tuổi Việt Nam là quỹ xã hội, từ thiện nhằm mục đích vận động các nguồn lực trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật để hỗ trợ, giúp đỡ, chăm sóc, cải thiện đời sống và phát huy vai trò của người cao tuổi là công dân Việt Nam, góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội của nước ta.

  Tóm lại, Hội đồng quản lý Quỹ và Giám đốc Quỹ có trách nhiệm công khai tình hình tài sản, tài chính của Quỹ Chăm sóc và Phát huy vai trò người cao tuổi Việt Nam hàng quý, năm.

   
  50 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận