Qua việc Tổng giám đốc TVSI bị miễn nhiệm: Quyết định miễn nhiệm là gì?

Chủ đề   RSS   
 • #609001 01/03/2024

  phucpham2205
  Top 150
  Lớp 7

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:31/01/2024
  Tổng số bài viết (503)
  Số điểm: 8769
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 183 lần
  SMod

  Qua việc Tổng giám đốc TVSI bị miễn nhiệm: Quyết định miễn nhiệm là gì?

  Ngày 28/02, Tổng giám đốc và Phó giám đốc Công ty chứng khoán Tân Việt - một trong những đơn vị môi giới trái phiếu của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát vừa bị cho miễn nhiệm. Vậy quyết định miễn nhiệm Giám đốc/Tổng giám đốc là gì? Bị miễn nhiệm khi nào? Quy trình miễn nhiệm như thế nào? 

  (1) Quyết định miễn nhiệm Giám đốc/Tổng giám đốc là gì?

  Căn cứ theo Khoản 6 Điều 7 Luật Cán bộ, công chức 2008 có giải thích về “miễn nhiệm” như sau:

  “Miễn nhiệm là việc cán bộ, công chức được thôi giữ chức vụ, chức danh khi chưa hết nhiệm kỳ hoặc chưa hết thời hạn bổ nhiệm.”

  Như vậy, quyết định miễn nhiệm Giám đốc/Tổng giám đốc là văn bản do chủ thể có thẩm quyền của tổ chức, đơn vị tiến hành buộc thôi giữ chức vụ đối với Tổng giám đốc/giám đốc đang làm việc tại tổ chức, đơn vị do mình quản lý.

  (2) Giám đốc/Tổng giám đốc bị miễn nhiệm khi nào?

  Căn cứ theo Khoản 1 Điều 102 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định về những trường hợp mà Giám đốc hoặc Tổng giám đốc bị miễn nhiệm như sau:

  - Có đơn xin nghỉ việc.

  - Không đáp ứng được những điều kiện quy định tại Điều 101 Luật Doanh nghiệp 2020.

  Người có thẩm quyền ra quyết định miễn nhiệm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc là Hội đồng quản trị, việc đưa ra quyết định miễn nhiệm được liệt kê là một trong những quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị tại Điều 153 Luật Doanh nghiệp 2020, cụ thể:

  “Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý quan trọng khác do Điều lệ công ty quy định; quyết định tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của những người quản lý đó; cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở công ty khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó”

  Như vậy, trường hợp Giám đốc/Tổng giám đốc có đơn xin nghỉ việc hoặc không đáp ứng được những điều kiện thì Hội đồng quản trị có quyền miễn nhiệm người cũ và bổ nhiệm Giám đốc/Tổng giám đốc mới ngay tại cuộc họp.

  (3) Quy trình miễn nhiệm Giám đốc/Tổng giám đốc

  Để ra quyết định miễn nhiệm Giám đốc/Tổng giám đốc, doanh nghiệp cần tiến hành tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị được quy định theo Điều 157 Luật Doanh nghiệp 2020 như sau:

  - Triệu tập họp: 

  + Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập họp trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị miễn nhiệm Giám đốc/Tổng giám đốc. 

  + Gửi thông báo mời họp chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày họp (hoặc theo quy định tại Điều lệ công ty). 

  - Yêu cầu về số lượng thành viên dự họp: 

  + Cuộc họp được tiến hành khi có từ ba phần tư tổng số thành viên dự họp. Trường hợp không đủ số lượng, triệu tập họp lần thứ hai trong vòng 07 ngày (hoặc theo quy định tại Điều lệ công ty). Cuộc họp lần thứ hai được tiến hành nếu có hơn một phần hai số thành viên dự họp. 

  - Hình thức tham dự và biểu quyết: 

  + Tham dự trực tiếp và biểu quyết tại cuộc họp. 

  + Ủy quyền cho người khác theo quy định tại Khoản 10 Điều 157 Luật Doanh nghiệp 2020

  + Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến hoặc hình thức tương tự. 

  + Gửi phiếu biểu quyết qua thư, fax, thư điện tử (phải đựng trong phong bì kín, chuyển đến Chủ tịch Hội đồng quản trị chậm nhất 1 giờ trước khi khai mạc). 

  - Hình thức thông qua quyết định: 

  + Biểu quyết tại cuộc họp. 

  + Lấy ý kiến bằng văn bản hoặc hình thức khác do Điều lệ công ty quy định.

  - Ra quyết định: quyết định được thông qua nếu được đa số thành viên dự họp tán thành (trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định tỷ lệ cao hơn). Trường hợp số phiếu ngang nhau, quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

  - Lưu trữ biên bản: 

  + Ghi lại cuộc họp bằng biên bản. 

  + Lưu giữ biên bản và tài liệu sử dụng trong cuộc họp tại trụ sở chính của công ty. 

  Xem và Tải về Mẫu Quyết định miễn nhiệm Giám đốc/Tổng giám đốc tại đây: https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2024/03/01/quyet-dinh-mien-nhiem-giam-doc-tong-giam-doc.doc

  Tổng kết lại, Quyết định miễn nhiệm Giám đốc/Tổng giám đốc là văn bản do chủ thể có thẩm quyền của tổ chức, đơn vị tiến hành buộc thôi giữ chức vụ đối với Giám đốc/Tổng giám đốc đang làm việc tại tổ chức, đơn vị. Để ra quyết định miễn nhiệm cần tổ chức họp Hội đồng quản trị, quyết định chỉ được thông qua khi được đa số thành viên tham dự cuộc họp tán thành. Trường hợp số phiếu ngang nhau thì Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ là người đưa ra quyết định cuối cùng.

   
  200 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận