Phim chiếu trên mạng cần đáp ứng điều kiện gì và ai được quyền đăng chiếu phim trên mạng

Chủ đề   RSS   
 • #606112 13/10/2023

  lvkhngoc
  Top 200
  Lớp 2

  Vietnam
  Tham gia:10/07/2022
  Tổng số bài viết (395)
  Số điểm: 3334
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 72 lần


  Phim chiếu trên mạng cần đáp ứng điều kiện gì và ai được quyền đăng chiếu phim trên mạng

  Đăng chiếu phim trên không gian mạng được hiểu là phổ biến trên không gian mạng. Chỉ những chủ thể được cho phép và phải thực hiện thủ tục công nhận đủ điều kiện phân loại phim phổ biến trên không gian mạng thì mới được phép đăng chiếu. 

  1. Chủ thể được phổ biến phim trên không gian mạng

  Theo quy định tại Khoản 1 Điều 21 Luật Điện ảnh 2022 quy định: “Chủ thể được phép phổ biến phim trên không gian mạng là doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, tổ chức thực hiện hoạt động phổ biến phim theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.” 

  => Theo đó, chủ thể được phổ biến phim trên không gian mạng bao gồm:

  - Doanh nghiệp

  - Đơn vị sự nghiệp

  - Tổ chức

  2. Điều kiện phổ biến phim trên không gian mạng

  Tại Khoản 2 Điều 21 Luật Điện ảnh 2022 quy định chủ thể khi phổ biến phim trên không gian mạng phải bảo đảm thực hiện các quy định sau:

  - Bảo đảm điều kiện để phổ biến phim đối với từng hình thức phổ biến phim;

  - Thực hiện hiển thị mức phân loại phim, cảnh báo theo quy định của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

  - Không được phổ biến phim vi phạm quy định tại Điều 9 Luật Điện ảnh 2022 và quy định khác của pháp luật có liên quan

  - Trước khi phổ biến phim trên không gian mạng, phải bảo đảm điều kiện thực hiện phân loại phim theo quy định của Chính phủ và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung, kết quả phân loại phim.

  Trường hợp chưa bảo đảm điều kiện thực hiện phân loại phim thì đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc Cơ quan được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ủy quyền thực hiện phân loại đối với phim chưa được cấp Giấy phép phân loại phim hoặc Quyết định phát sóng theo trình tự, thủ tục quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều 27 của Luật Điện ảnh 2022.

  - Thông báo danh sách phim sẽ phổ biến và kết quả phân loại phim cho Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước khi thực hiện phổ biến phim trên không gian mạng.

  - Thực hiện biện pháp kỹ thuật cần thiết và hướng dẫn để cha, mẹ hoặc người giám hộ của trẻ em tự kiểm soát, quản lý, bảo đảm trẻ em xem phim phổ biến trên không gian mạng phù hợp với độ tuổi xem phim; để người sử dụng dịch vụ báo cáo về phim vi phạm quy định của Luật Điện ảnh 2022;

  - Cung cấp đầu mối, thông tin liên hệ để tiếp nhận, xử lý yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước; phản ánh, khiếu nại, tố cáo của người sử dụng dịch vụ;

  - Gỡ bỏ phim vi phạm quy định tại Điều 9 Luật Điện ảnh 2022 và quy định khác của pháp luật có liên quan khi có yêu cầu bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

  => Theo đó, khi phổ biến phim trên không gian mạng phải đảm bảo những điều kiện quy định nói trên.

  3. Khi nào thì được công nhận đủ điều kiện phân loại phim để chiếu trên không gian mạng 

  Tại khoản 3 Điều 12 Nghị định 131/2022/NĐ-CP quy định về trình tự, thủ tục đề nghị công nhận đủ điều kiện phân loại phim phổ biến trên không gian mạng. 

  - Doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, tổ chức thực hiện phổ biến phim trên không gian mạng nộp 01 bộ hồ sơ qua Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền về điện ảnh của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

  - Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền về điện ảnh của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp nhận báo cáo, trả lời bằng văn bản và đăng tải công khai tên doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, tổ chức đủ điều kiện phân loại phim trên không gian mạng trên Hệ thống dữ liệu về phân loại phim trên không gian mạng; trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

  => Theo đó, để được công nhận đủ điều kiện phân loại phim phổ biến trên không gian mạng thì trong thực hiện nộp hồ sơ và nhận được kết quả trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

  Như vậy, muốn đăng chiếu phim trên mạng thì chủ thể đáp ứng các điều kiện, làm thủ tục, nộp hồ sơ đến Cục Điện ảnh để được công nhận đủ điều kiện phân loại phim phổ biến trên không gian mạng.

   
  124 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận