Phân công soạn thảo văn bản thi hành Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023

Chủ đề   RSS   
 • #599947 03/03/2023

  nguyenhoaibao12061999
  Top 50
  Cao học

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (1709)
  Số điểm: 57106
  Cảm ơn: 98
  Được cảm ơn 1519 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Phân công soạn thảo văn bản thi hành Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023

  Ngày 05/3/2023 Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 172/QĐ-TTg 2023 tải về ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023.
   
  Theo đó, Thủ tướng phân công Bộ Y tế soạn thảo văn bản thi hành Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023 như sau:
   
  phan-cong-soan-thao-van-ban-thi-hanh-luat-kham-benh-chua-benh-2023
   
  (1) Trách nhiệm của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ
   
  Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo và chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về chất lượng, tiến độ xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết.
   
  - Phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ trong quá trình xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết.
   
  - Thường xuyên đôn đốc, kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị và người đứng đầu được phân công chủ trì soạn thảo, trình văn bản.
   
  - Công khai nội dung, tiến độ, kết quả cụ thể từng giai đoạn trên cổng thông tin điện tử của bộ, cơ quan ngang bộ.
   
  Chú động phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan có liên quan kịp thời giải quyết hoặc báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ hoặc Phó Thủ tướng Chính phủ phụ trách lĩnh vực về khó khăn, vướng mắc trong quá trình soạn thảo hoặc đề xuất bổ sung văn bản quy định chi tiết.
   
  (2) Bộ trưởng, thủ trưởng có trách nhiệm phối hợp soạn thảo
   
  Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ được giao phối hợp soạn thảo văn bản quy định chi tiết có trách nhiệm chủ động phối hợp với cơ quan chủ trì soạn thảo, bảo đảm chất lượng, tiến độ trình, ban hành văn bản.
   
  (3) Phối hợp với Bộ tài chính
   
  Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với Bộ Y tế quy định chi tiết khoản 1 và khoản 3 Điều 108 Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023 tại Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 60/2021/NĐ-CP quy định cơ chế tự chủ tài chính trong lĩnh vực sự nghiệp công lập, đảm bảo chất lượng, tiến độ có hiệu lực đồng thời với hiệu lực của Luật Khám bệnh, chữa bệnh.
   
  (4) Bộ Tư pháp và Văn phòng Chính phủ cử cán bộ theo dõi
   
  Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ cử cán bộ, công chức tham gia soạn thảo, chỉnh lý và đẩy nhanh tiến độ thẩm định, thủ tục trình dự thảo văn bản quy định chi tiết bảo đảm chất lượng, tiến độ theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
   
  (5) 25 hằng tháng phải báo cáo tiến độ soạn thảo
   
  Định kỳ ngày 25 hằng tháng, cơ quan chủ trì soạn thảo cập nhật thông tin về tình hình, tiến độ soạn thảo văn bản quy định chi tiết và gửi Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ để tổng hợp, báo cáo Chính phủ tại phiên họp thường kỳ.
   
  (6) Trách nhiệm của Bộ Tư pháp
   
  Bộ Tư pháp có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc ban hành văn bản quy định chi tiết của các bộ, cơ quan ngang bộ; báo cáo, kiến nghị Thủ tướng 
   
  Chính phủ xem xét, xử lý trách nhiệm của các bộ, cơ quan ngang bộ để xảy ra tình trạng chậm, nợ ban hành văn bản.
   
  Xem thêm Quyết định 172/QĐ-TTg 2023 tải về có hiệu lực ngày 03/3/2023.
   
  99 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận