Phân biệt Nghị quyết là văn bản quy phạm pháp luật và Nghị quyết cá biệt?

Chủ đề   RSS   
 • #578596 28/12/2021

  mibietchi
  Top 500
  Chồi

  Vietnam --> Hà Tĩnh
  Tham gia:25/05/2014
  Tổng số bài viết (148)
  Số điểm: 1190
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 62 lần


  Phân biệt Nghị quyết là văn bản quy phạm pháp luật và Nghị quyết cá biệt?

  Nghị quyết là văn bản quy phạm pháp luật nếu:
   
  - Do Quốc hội ban hành và có các nội dung được quy định tại khoản 2 điều 15 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015
   
  - Do Uỷ ban thường vụ quốc hội ban hành và có các nội dung được quy định tại Khoản 2 Điều 16 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015
   
  - Do Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Đoàn Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam liên tịch ban hành và có các nội dung được quy định tại điều 18  Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015 được sửa đổi bổ sung bởi Khoản 5 Điều 1 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi 2020
   
  - Do Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành và có nội dung được quy định tại điều 21 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015
   
  - Do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh ban hành và có các nội dung được quy định tại điều 27 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015
   
  - Do Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã ban hành và có các nội dung được quy định tại Điều 30 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015 được sửa đổi bởi Khoản 7 Điều 1 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi 2020
   
  => Nghị quyết là văn bản cá biệt nếu do các cơ quan khác ban hành và không có các nội dung được quy định tại các điều khoản trên.
   
  Bên cạnh đó, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân không phải là Văn bản quy phạm pháp luật nếu có các nội dung được quy định tại khoản 3 điều 3 Nghị định 34/2016/NĐ-CP được bổ sung bởi Khoản 1 Điều 1 Nghị định 154/2020/NĐ-CP bao gồm:
   
  "a) Nghị quyết miễn nhiệm, bãi nhiệm đại biểu Hội đồng nhân dân và các chức vụ khác;
   
  b) Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân và bầu các chức vụ khác;
   
  c) Nghị quyết giải tán Hội đồng nhân dân;
   
  d) Nghị quyết phê chuẩn cơ cấu cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương;
   
  đ) Nghị quyết thành lập, sáp nhập, giải thể cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân; quyết định thành lập các ban, ban chỉ đạo, hội đồng, Ủy ban để thực hiện nhiệm vụ trong một thời gian xác định;
   
  e) Nghị quyết tổng biên chế ở địa phương;
   
  g) Nghị quyết dự toán, quyết toán ngân sách địa phương;
   
  g1) Nghị quyết về chương trình, đề án, dự án, kế hoạch;
  ...
  l) Các nghị quyết, quyết định khác không có nội dung quy định tại các Điều 27, 28, 29 và 30 của Luật. "
   
   
  169 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #578668   29/12/2021

  dtlanh99
  dtlanh99
  Top 500


  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:16/12/2021
  Tổng số bài viết (299)
  Số điểm: 2080
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1 lần


  Phân biệt Nghị quyết là văn bản quy phạm pháp luật và Nghị quyết cá biệt?

  Cảm ơn bài viết của bạn, việc phân biệt văn bản quy phạm pháp luật và văn bản cá biệt rất quan trọng trong việc xác định đúng đúng hình thức, thẩm quyền, thể thức cũng như đảm bảo tính pháp lý của văn bản. Để phân biệt thì cần căn cứ vào các yếu tố đặc trưng cần và đủ để cấu thành một văn bản quy phạm pháp luật như bạn đã chia sẻ trong bài viết.

   
  Báo quản trị |  
 • #583333   30/04/2022

  minhcong99
  minhcong99
  Top 500
  Mầm

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:16/03/2022
  Tổng số bài viết (147)
  Số điểm: 945
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 4 lần


  Phân biệt Nghị quyết là văn bản quy phạm pháp luật và Nghị quyết cá biệt?

  Cảm ơn bạn đã chia sẽ lý luân về phân biệt hai loại văn bản trên. Hiện nay ý nghĩa của việc phân biệt các loại văn bản rất quan trọng trong việc tìm hiểu, áp dụng pháp luật, xác định đúng đúng hình thức, thẩm quyền, thể thức. Đây là cũng được xem như là kiến thức sơ khai khi bắt đầu tìm hiểu pháp luật.

   

   
  Báo quản trị |