Nội dung kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính năm 2023

Chủ đề   RSS   
 • #600022 09/03/2023

  nguyenhoaibao12061999
  Top 50
  Đại học

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (1217)
  Số điểm: 42895
  Cảm ơn: 82
  Được cảm ơn 1224 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Nội dung kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính năm 2023

  Ngày 08/3/2023 Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ đã ban hành Quyết định 13/QĐ-BCĐCCHC năm 2023 về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ.
   
  Theo đó, nội dung kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính năm 2023 được quy định như sau:
   
  noi-dung-ke-hoach-hoat-dong-cua-ban-chi-dao-cai-cach-hanh-chinh-nam-2023
   
  (1)  Mục tiêu trong năm 2023 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính
   
  - Nâng cao chất lượng chỉ đạo, điều hành công tác cải cách hành chính của các thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ (Ban Chỉ đạo), tạo đột phá trong cải cách hành chính năm 2023. Tăng cường trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, nhất là người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong việc triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính.
   
  - Tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện, chất lượng, hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 ban hành kèm theo Nghị quyết 76/NQ-CP năm 2021. 
   
  Gắn kết công tác cải cách hành chính của các bộ, ngành, địa phương với việc xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số.
   
  - Thực hiện có hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ cải cách hành chính, góp phần bảo đảm thực hiện có chất lượng những nhiệm vụ tại Nghị quyết 01/NQ-CP năm 2023.
   
  Về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023.
   
  (2) Yêu cầu của kế hoạch cải cách hành chính
   
  - Giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, phối hợp giữa các bộ, ngành và địa phương thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính một cách hiệu quả.
   
  - Triển khai có kết quả các nhiệm vụ trọng tâm trong cải cách hành chính năm 2023, cụ thể là cải cách thể chế, cắt giảm thủ tục hành chính, nhất là thủ tục hành chính trong nội bộ các cơ quan hành chính nhà nước, quy định kinh doanh, giảm thời gian, chi phí hành chính, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến, tăng cường mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp, lấy người dân, doanh nghiệp làm chủ thể, trung tâm phục vụ.
   
  - Xác định rõ trách nhiệm của từng bộ, ngành, địa phương trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao.
   
  - Thành viên Ban Chỉ đạo cần chủ động phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công.
   
  (3) Nội dung triển khai kế hoạch cải cách 
   
  - Các bộ, ngành, địa phương phối hợp Bộ Nội vụ và các cơ quan liên quan có nhiệm vụ tiếp tục triển khai đồng bộ các nội dung cải cách hành chính theo Nghị quyết 76/NQ-CP năm 2021 Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030.
   
  Đồng thời, tăng cường giám sát, kiểm tra tình hình thực hiện các văn bản chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính.
   
  Ngoài ra, đẩy mạnh công tác tuyên truyền cải cách hành chính; giải quyết các kiến nghị của bộ, ngành, địa phương liên quan đến cải cách hành chính.
   
  - Các thành viên Ban Chỉ đạo phối hợp cùng Các bộ, ngành và địa phương xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch kiểm tra cải cách hành chính theo chuyên đề của các thành viên Ban Chỉ đạo.
   
  - Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam phối hợp cùng Các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính.
   
  - Các thành viên Ban Chỉ đạo; các bộ, ngành, địa phương các cơ quan có liên quan thực hiện đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính, tăng cường nghiên cứu, đề xuất sáng kiến cải cách hành chính; định kỳ hàng quý, thực hiện kiểm điểm, đánh giá kết quả của các thành viên trước Ban Chỉ đạo.
   
  - Bộ Nội vụ phối hợp Các bộ, ngành, địa phương hướng dẫn, đôn đốc bộ, cơ quan, địa phương thực hiện kiện toàn Ban Chỉ đạo cải cách hành chính.
   
  - Các bộ, cơ quan, tỉnh, thành phố chưa kiện toàn phối hợp với Bộ Nội vụ và các cơ quan có liên quan thực hiện kiện toàn Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của bộ, cơ quan địa phương, trong đó, Bộ trưởng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh là Trưởng ban.
   
  - Bộ Nội vụ phối hợp với các bộ, ngành và địa phương tổng hợp, đề xuất việc giải quyết các khó khăn, vướng mắc của các bộ, ngành, địa phương trong thực hiện cải cách hành chính.
   
  - Bộ Nội vụ phối hợp với các bộ, ngành, địa phương, cơ quan có liên quan nghiên cứu, đề xuất xây dựng Đề án Chiến lược quốc gia về cải cách hành chính của Việt Nam đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.
   
  - Bộ Nội vụ phối hợp với các bộ, ngành, địa phương triển khai xác định và công bố Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2022 và Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
   
  Xem thêm Quyết định 13/QĐ-BCĐCCHC có hiệu lực ngày 08/3/2023.
   
  14 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận