Nội dung, chương trình, tài liệu, hình thức đào tạo chuyên môn về y tế lao động (Mới nhất)

Chủ đề   RSS   
 • #578885 30/12/2021

  katkumhat
  Top 100
  Lớp 3

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:31/08/2020
  Tổng số bài viết (722)
  Số điểm: 4895
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 77 lần


  Nội dung, chương trình, tài liệu, hình thức đào tạo chuyên môn về y tế lao động (Mới nhất)

  Mới đây, Bộ Y tế vừa ban hành Thông tư 29/2021/TT-BYT hướng dẫn hoạt động đào tạo chuyên môn về y tế lao động. Theo đó, yêu cầu đối với nội dung, chương trình, tài liệu và thời gian đào tạo, hình thức đào tạo là một trong những nội dung trọng tâm được đề cập trong Thông tư này.

  1. Nội dung đào tạo:

  + Tổng quan các văn bản quy phạm pháp luật về vệ sinh lao động, chăm sóc sức khỏe người lao động;

  + Quản lý yếu tố có hại tại cơ sở sản xuất, kinh doanh;

  + Bệnh nghề nghiệp và bệnh liên quan đến nghề nghiệp;

  + Sơ cứu, cấp cứu tại nơi làm việc;

  + Phòng chống dịch bệnh và các bệnh không lây nhiễm tại nơi làm việc;

  + An toàn thực phẩm và dinh dưỡng tại nơi làm việc;

  + Truyền thông giáo dục về vệ sinh lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp, chăm sóc, nâng cao sức khỏe tại nơi làm việc;

  + Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác vệ sinh lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp tại cơ sở sử dụng lao động;

  + Quản lý hồ sơ vệ sinh lao động, sức khỏe người lao động.

  Yêu cầu cụ thể đối với nội dung đào tạo quy định tại Khoản này được thực hiện theo hướng dẫn chi tiết tại Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư này.

  2. Chương trình, tài liệu đào tạo:

  + Thủ trưởng cơ sở đào tạo xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo cấp chứng chỉ chứng nhận chuyên môn về y tế lao động trên cơ sở nội dung đào tạo quy định tại Khoản 1 Điều này;

  + Trên cơ sở chương trình đào tạo đã được ban hành, Thủ trưởng cơ sở đào tạo xây dựng, thẩm định và ban hành tài liệu đào tạo trước khi tổ chức đào tạo. Tài liệu đào tạo phải được rà soát cập nhật liên tục bảo đảm tính khoa học và phù hợp với nhu cầu thực tiễn.

  3. Thời gian và hình thức đào tạo:

  + Thời gian đào tạo lần đầu cấp chứng chỉ chứng nhận chuyên môn về y tế lao động tối thiểu là 40 giờ, bao gồm cả thời gian kiểm tra đánh giá;

  + Đào tạo cập nhật chuyên môn về y tế lao động được thực hiện 5 năm một lần kể từ ngày Chứng chỉ chứng nhận chuyên môn về y tế lao động lần đầu có hiệu lực với thời gian đào tạo cập nhật ít nhất bằng 50% thời gian đào tạo lần đầu, bao gồm cả thời gian kiểm tra đánh giá;

  + Hình thức đào tạo: Tập trung.

  Thông tư 29/2021/TT-BYT sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06/02/2022.

   
  274 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận