Những ưu đãi tại đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt

Chủ đề   RSS   
 • #466727 05/09/2017

  Những ưu đãi tại đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt

  Ngày 31/8/2017, Quốc Hội đã ban hành Dự thảo Luật Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt, đánh dấu sự khai sinh của một Luật mới của nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Luật này sẽ quy định về quy hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương và cơ quan nhà nước tại đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc. Trong đó, nổi bật nhất có thể kể đến những ưu đãi mà Luật sẽ áp dụng cho các tổ chức và cá nhân có liên quan đến đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc. Do đó, hôm này mình sẽ trình bày những ưu đãi của Dự thảo Luật để các bạn cập nhật và cùng thảo luận.

  Các khoản ưu đãi

  Hình thức ưu đãi

  Đối tượng được ưu đãi

  Thuế thu nhập cá nhân

  Miễn thuế 5 năm nhưng không quá năm 2030 và giảm 50% số thuế thu nhập cá nhân phải nộp trong các năm tiếp theo

  Thu nhập từ tiền lương, tiền công và thu nhập từ kinh doanh của cá nhân làm việc tại đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt

  Miễn thuế trong 10 năm nhưng không quá năm 2030 và giảm 50% số thuế thu nhập cá nhân phải nộp trong các năm tiếp theo

  Thu nhập từ tiền lương, tiền công và thu nhập từ kinh doanh của nhà quản lý, nhà khoa học, chuyên gia có trình độ chuyên môn cao làm việc tại đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt

  Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

  Mua hàng hóa miễn thuế ở khu phi thuế quan bằng định mức miễn thuế nhập khẩu đối với hành lý của người nhập cảnh cho từng lần nhập cảnh theo quy định của pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu/1 người/1 ngày và không quá 04 lần trong 01 tháng (30 ngày liên tục).

  Khách tham quan du lịch là người nước ngoài, người Việt Nam mang hộ chiếu nước ngoài

  Mua hàng hoá miễn thuế ở khu phi thuế quan bằng định mức miễn thuế nhập khẩu đối với hành lý của người nhập cảnh cho từng lần nhập cảnh theo quy định của pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu/1 người/1 ngày và không quá 02 lần trong 01 tháng (30 ngày liên tục).

  Khách du lịch là người Việt Nam có thời gian lưu trú từ 01 ngày trở lên (trên 24 giờ) tại cơ sở lưu trú trên địa bàn đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt; trừ người làm việc thường xuyên và người ra, vào thường xuyên đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt

  Miễn thuế nhập khẩu cho từng lần nhập cảnh không quá định mức miễn thuế nhập khẩu đối với hành lý của người nhập cảnh cho từng lần nhập cảnh theo quy định của pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

  Người nhập cảnh tại sân bay, bến cảng thuộc đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt bằng hộ chiếu, giấy thông hành hoặc bằng các loại giấy tờ khác có giá trị thay cho hộ chiếu do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam hoặc nước ngoài cấp, có hành lý mang theo người, hành lý gửi trước hoặc gửi sau chuyến đi

  Miễn thuế nhập khẩu

  Hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án đầu tư tại đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt

  Miễn thuế nhập khẩu lần đầu

  Hàng hóa là trang thiết bị nhập khẩu trong nước chưa sản xuất được hoặc trong nước đã sản xuất được nhưng chưa đáp ứng được quy cách tiêu chuẩn kỹ thuật hoặc chưa phù hợp cho dự án để thực hiện dự án khu hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo, trung tâm nghiên cứu và phát triển, y tế, giáo dục tại đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc và các dự án đầu tư thuộc Phụ lục 2, Phụ lục 3, Phụ lục 4, và khoản 3 Điều 3 của Luật này.

  Miễn thuế nhập khẩu trong thời hạn 07 năm, kể từ khi bắt đầu sản xuất kinh doanh hoặc kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đầu tư kinh doanh của dự án đầu tư

  Nguyên liệu, vật tư, linh kiện trong nước chưa sản xuất được nhập khẩu để sản xuất kinh doanh của dự án hoặc để thực hiện dự án đầu tư các khu hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo, trung tâm nghiên cứu và phát triển, y tế, giáo dục tại đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc và các dự án đầu tư thuộc Phụ lục 2, Phụ lục 3, Phụ lục 4, và khoản 3 Điều 3 của Luật này.

  Miễn thuế xuất khẩu

  Hàng hóa là vật liệu xây dựng từ thị trường trong nước xuất khẩu vào khu phi thuế quan thuộc đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt để xây dựng, sửa chữa và bảo dưỡng kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội chung trong khu phi thuế quan.

  Không thuộc đối tượng chịu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

  Hàng hoá xuất khẩu từ khu phi thuế quan ra nước ngoài; hàng hoá nhập khẩu từ nước ngoài vào khu phi thuế quan và chỉ sử dụng trong khu phi thuế quan; hàng hoá chuyển từ khu phi thuế quan này sang khu phi thuế quan khác

  Thuế giá trị gia tăng

  Không thuộc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng

  Các hàng hóa miễn thuế xuất, nhập khẩu kể trên

  Thuế thu nhập doanh nghiệp

  Thuế suất 10% trong thời gian 30 năm, miễn thuế 04 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 09 năm tiếp theo kể từ khi có thu nhập chịu thuế

  Các dự án đầu tư tại đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt bao gồm dự án khu hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo, trung tâm nghiên cứu và phát triển và các dự án đầu tư thuộc Phụ lục 2, Phụ lục 3, Phụ lục 4, và khoản 3 Điều 3 của Luật này.

  Thuế suất 10% trong suốt thời gian thực hiện dự án, miễn thuế 04 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 09 năm tiếp theo kể từ khi có thu nhập chịu thuế.

  Các dự án đầu tư tại đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao và môi trường

  Thuế suất 10% trong thời gian 10 năm, miễn 02 năm và giảm 50% trong thời gian 05 năm kể từ khi có thu nhập chịu thuế

  Các dự án đầu tư tại đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt thuộc ngành, nghề sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt trên địa bàn đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt

  Thuế suất 17% trong 10 năm kể từ khi có thu nhập từ dự án đầu tư bất động sản

  Thu nhập từ dự án đầu tư kinh doanh bất động sản trên địa bàn đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt

  Thuế suất 10% trong thời gian 15 năm, miễn thuế 04 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 09 năm tiếp theo kể từ khi có thu nhập chịu thuế

  Các dự án đầu tư khác

  Miễn thuế thu nhập doanh nghiệp

  Thu nhập từ chuyển giao công nghệ thuộc Danh mục công nghệ khuyến khích chuyển giao theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ cho tổ chức, cá nhân tại đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt

  Lựa chọn áp dụng mức ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp có lợi nhất

  Nhà đầu tư có dự án đầu tư đáp ứng nhiều điều kiện được hưởng nhiều mức ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp khác nhau đối với cùng một dự án đầu tư

  Thuế tiêu thụ đặc biệt

  Đối tượng không chịu thuế tiêu thụ đặc biệt

  Hàng hóa được miễn thuế nhập khẩu, bao gồm:

  - Hàng hóa được mua miễn thuế bởi khách tham quan du lịch là người nước ngoài, người Việt Nam mang hộ chiếu nước ngoài.

  - Hàng hóa được mua miễn thuế bởi khách du lịch là người Việt Nam có thời gian lưu trú từ 01 ngày trở lên (trên 24 giờ) tại cơ sở lưu trú trên địa bàn đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt.

  - Hành lý của người nhập cảnh tại sân bay, bến cảng thuộc đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt bằng hộ chiếu, giấy thông hành hoặc bằng các loại giấy tờ khác có giá trị thay cho hộ chiếu do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam hoặc nước ngoài cấp, có hành lý mang theo người, hành lý gửi trước hoặc gửi sau chuyến đi.

  - Hàng hoá xuất khẩu từ khu phi thuế quan ra nước ngoài; hàng hoá nhập khẩu từ nước ngoài vào khu phi thuế quan và chỉ sử dụng trong khu phi thuế quan; hàng hoá chuyển từ khu phi thuế quan này sang khu phi thuế quan khác không thuộc đối tượng chịu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

  Thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt là 10% trong thời hạn 10 năm kể từ khi có doanh thu từ dịch vụ. Hết thời hạn 10 năm, các dịch vụ này áp dụng mức thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt

  Dịch vụ kinh doanh casino; trò chơi điện tử có thưởng bao gồm trò chơi bằng máy jackpot, máy slot và các loại máy tương tự; dịch vụ kinh doanh đặt cược tại đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt

  Tiền thuê đất, thuê mặt nước, tiền sử dụng đất và thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

  Miễn tối đa toàn bộ tiền thuê đất, thuê mặt nước tối đa cho cả thời gian thuê

  Dự án đầu tư khu hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo, trung tâm nghiên cứu và phát triển, y tế, giáo dục - đào tạo, dạy nghề, văn hóa, thể thao và môi trường tại đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc và các dự án đầu tư thuộc Phụ lục 2, Phụ lục 3, Phụ lục 4, và khoản 3 Điều 3 của Luật này.

  Miễn tối đa 15 năm tiền thuê đất, mặt nước

  Ngành, nghề khác

  Miễn thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

  Dự án đầu tư trong đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt

   

  Cập nhật bởi PhamCina ngày 05/09/2017 04:16:34 CH Cập nhật bởi PhamCina ngày 05/09/2017 04:10:27 CH
   
  3780 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn PhamCina vì bài viết hữu ích
  danghaa_ (05/09/2017)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận