Những trường hợp xem là giao dịch giữa công ty với người có liên quan

Chủ đề   RSS   
 • #581561 23/03/2022

  bhnghia99

  Sơ sinh

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:09/03/2022
  Tổng số bài viết (51)
  Số điểm: 366
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 4 lần


  Những trường hợp xem là giao dịch giữa công ty với người có liên quan

  Việc kiểm soát giao dịch giữa công ty với người có liên quan nhằm tránh những giao dịch nhằm mục đích trục lợi cá nhân, gây ảnh hưởng đến lợi ích của công ty cũng như cổ đông khác.

  Theo quy định tại khoản 1 điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020 thì những giao dịch giữa công ty với những trường hợp sau sẽ được xem là giao dịch giữa công ty với người có liên quan và buộc phải được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận:

  - Giao dịch giữa công ty với cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của công ty và người có liên quan của họ;

  - Giao dịch giữa công ty với thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người có liên quan của họ;

  - Doanh nghiệp mà thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty phải kê khai theo quy định tại khoản 2 Điều 164 của Luật này.

  Trong đó, người có liên quan của họ được quy định ở trên có thể hiểu theo quy định tại khoản 23 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2020 là vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu.

  Trên đây là các trường hợp khi có giao dịch hoặc giao kết hợp đồng sẽ được liệt vào các trường hợp giao dịch giữa công ty và người có liên quan. Cho nên, khi giao dịch có dấu hiệu thuộc các trường hợp trên phải chú ý và phải được ĐHĐCĐ hoặc HĐQT thông qua.

   
  338 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #593435   31/10/2022

  thanhdat.nguyen1404
  thanhdat.nguyen1404
  Top 200
  Lớp 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:07/06/2022
  Tổng số bài viết (382)
  Số điểm: 3098
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 60 lần


  Những trường hợp xem là giao dịch giữa công ty với người có liên quan

  Cảm ơn chia sẻ từ bạn. Về vấn đề giao dịch với người có liên quan, chủ sở hữu của doanh nghiệp thì còn một vấn đề nữa cần quan tâm là việc xác định giao dịch liên kết. Theo Điều 5 Nghị định 132/2020/NĐ-CP quy định:
  "Điều 5. Các bên có quan hệ liên kết

  1. Các bên có quan hệ liên kết (sau đây viết tắt là “bên liên kết”) là các bên có mối quan hệ thuộc một trong các trường hợp:
   
  a) Một bên tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào việc điều hành, kiểm soát, góp vốn hoặc đầu tư vào bên kia;
   

  b) Các bên trực tiếp hay gián tiếp cùng chịu sự điều hành, kiểm soát, góp vốn hoặc đầu tư của một bên khác.
  ...

  2. Các bên liên kết tại khoản 1 điều này được quy định cụ thể như sau:

  ...

  l) Doanh nghiệp có phát sinh các giao dịch nhượng, nhận chuyển nhượng vốn góp ít nhất 25% vốn góp của chủ sở hữu của doanh nghiệp trong kỳ tính thuế; vay, cho vay ít nhất 10% vốn góp của chủ sở hữu tại thời điểm phát sinh giao dịch trong kỳ tính thuế với cá nhân điều hành, kiểm soát doanh nghiệp hoặc với cá nhân thuộc trong một các mối quan hệ theo quy định tại điểm g khoản này."
  Theo đó, nếu giao dịch với chủ sở hữu của công ty thuộc vào trường hợp nêu trên thì được xác định là giao dịch liên kết. Đối với giao dịch liên kết thì bị khống chế 30% lãi suất khi xác định thuế thu nhập doanh nghiệp nên các doanh nghiệp rất hạn chế các trường hợp giao dịch liên kết.

   

   
  Báo quản trị |  
 • #594215   26/11/2022

  concobebee
  concobebee
  Top 500
  Mầm

  Vietnam
  Tham gia:26/09/2022
  Tổng số bài viết (173)
  Số điểm: 980
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 28 lần


  Những trường hợp xem là giao dịch giữa công ty với người có liên quan

  Cảm ơn bài viết rất hay và bổ ích từ bạn. Theo quan điểm cá nhân, tôi thấy việc quy định cụ thể những trường hợp được xem là giao dịch giữa công ty với người có liên quan rất quan trọng, làm cơ sở để xác định được những giao dịch đó có cần phải được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận hay không. 

  Có thể thấy, việc kiểm soát giao dịch như trên nhằm tránh những giao dịch với mục đích trục lợi cá nhân, gây ảnh hưởng đến lợi ích của công ty cũng như cổ đông khác, góp phần ổn định quá trình giao dịch của công ty.

   
   
  Báo quản trị |