Những trường hợp phải tiến hành hủy hóa đơn?

Chủ đề   RSS   
 • #576028 30/09/2021

  Những trường hợp phải tiến hành hủy hóa đơn?

  Căn cứ Điều 29 Thông tư 39/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 51/2010/NĐ-CP và 04/2014/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

  - Thay đổi địa điểm kinh doanh làm thay đổi cơ quan quản lý thuế trực tiếp và doanh nghiệp không muốn tiếp tục sử dụng số hóa đơn đã phát hành nhưng chưa sử dung hết;

  - Được cơ quan thuế chấp thuận ngưng sử dụng mã số thuế (còn gọi là đóng mã số thuế);

  - Phát hành loại hóa đơn mới thay thế hóa đơn đã thông báo phát hành mà chưa sử dụng hết;

  - Không tiếp tục sử dụng hóa đơn đã mua từ cơ quan thuế;

  - Hóa đơn đặt in bị in sai, in trùng, in thừa.

  Như vậy, trường hợp doanh nghiệp giải thể, phá sản, bị chia, bị hợp nhất, bị sáp nhập được cơ quan thuế chấp thuận đóng mã số thuế, đã thông báo không tiếp tục sử dụng hóa đơn thì thực hiện thủ tục hủy hóa đơn.

  Thời hạn hủy hóa đơn chậm nhất là ba mươi (30) ngày, kể từ ngày thông báo với cơ quan thuế. Trường hợp cơ quan thuế đã thông báo hóa đơn hết giá trị sử dụng (trừ trường hợp thông báo do thực hiện biện pháp cưỡng chế nợ thuế), doanh nghiệp phải hủy hóa đơn, thời hạn hủy hóa đơn chậm nhất là mười (10) ngày kể từ ngày cơ quan thuế thông báo hết giá trị sử dụng hoặc từ ngày tìm lại được hóa đơn đã mất.

  Doanh nghiệp có hóa đơn hủy phải tiến hành theo thủ tục sau:

  - Lập Bảng kiểm kê hóa đơn cần hủy;

  - Thành lập Hội đồng hủy hóa đơn. Hội đồng hủy hóa đơn phải có đại diện lãnh đạo, đại diện bộ phận kế toán của doanh nghiệp;

  - Các thành viên Hội đồng hủy hóa đơn phải ký vào biên bản hủy hóa đơn và chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai sót.

   

   
  302 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận