Những đối tượng nào được xét tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp ngành Tổ chức Nhà nước?

Chủ đề   RSS   
 • #604341 28/07/2023

  Bao116

  Mầm

  Vietnam
  Tham gia:13/04/2023
  Tổng số bài viết (99)
  Số điểm: 555
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 2 lần


  Những đối tượng nào được xét tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp ngành Tổ chức Nhà nước?

  Những đối tượng nào được xét tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp ngành Tổ chức Nhà nước? Hồ sơ đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp ngành Tổ chức Nhà nước gồm những thành phần nào?

  Những đối tượng nào được xét tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp ngành Tổ chức Nhà nước?

  Theo tiểu mục đ Mục 1 Phần II Thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan hành chính Nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nội vụ ban hành kèm theo Quyết định 507/QĐ-BNV năm 2023, những đối tượng nào được xét tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp ngành Tổ chức Nhà nước gồm có:

  - Cá nhân đã và đang công tác trong ngành Tổ chức nhà nước:

  + Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động công tác trong các cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc Bộ Nội vụ, gồm: các Vụ, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ, Văn phòng Ban cán sự đảng Bộ, Cơ quan chuyên trách Đảng ủy Bộ, Văn phòng Công đoàn Bộ, Văn phòng Đoàn Thanh niên Bộ, Viện Khoa học Tổ chức nhà nước, Tạp chí Tổ chức nhà nước, Trung tâm Thông tin.

  + Công chức, viên chức làm công tác tổ chức cán bộ tại các đơn vị trực thuộc Bộ Nội vụ, gồm: Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Ban Tôn giáo Chính phủ, Học viện Hành chính Quốc gia.

  + Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động chuyên trách hoặc kiêm nhiệm công tác tổ chức cán bộ tại các bộ, ban, ngành, các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương; các tổng công ty, tập đoàn kinh tế do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập.

  + Công chức, viên chức chuyên trách hoặc kiêm nhiệm công tác tổ chức cán bộ tại các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh và các đơn cơ quan, tổ chức thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

  + Công chức, người lao động công tác trong lĩnh vực Tổ chức nhà nước tại Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

  + Công chức công tác trong lĩnh vực Tổ chức nhà nước thuộc phòng Nội vụ các huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương.

  + Cán bộ, công chức, viên chức chuyên trách hoặc kiêm nhiệm công tác tổ chức cán bộ tại Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp tỉnh.

  - Lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo các bộ, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương; Lãnh đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Lãnh đạo các tổng công ty, các tập đoàn kinh tế do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập; lãnh đạo các cục, tổng cục thuộc bộ, ngành; Lãnh đạo các sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Lãnh đạo tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh; Lãnh đạo các huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương có công lao đóng góp trong quá trình xây dựng và phát triển chung của ngành Tổ chức nhà nước.

  - Cá nhân là người nước ngoài, người Việt Nam ở nước ngoài có công xây dựng và củng cố mối quan hệ hợp tác hữu nghị toàn diện với Bộ Nội vụ hoặc trong ngành Tổ chức nhà nước;

  - Công dân có công lao đóng góp trong quá trình xây dựng và phát triển chung của ngành Tổ chức nhà nước.

  - Các trường hợp khác theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

  ky-niem-chuong

  Hồ sơ đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp ngành Tổ chức Nhà nước gồm những thành phần nào?

  Theo tiểu mục c Mục 1 Phần II Thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan hành chính Nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nội vụ ban hành kèm theo Quyết định 507/QĐ-BNV năm 2023, hồ sơ đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp ngành Tổ chức Nhà nước gồm những thành phần như sau:

  - Tờ trình của đơn vị;

  - Danh sách đề nghị tặng Kỷ niệm chương chương;

  - Bản khai thành tích và quá trình công tác đối với cá nhân trong ngành;

  - Bản sao Quyết định khen thưởng hoặc Bằng công nhận đối với những trường hợp thuộc diện ưu tiên xét tặng theo quy định tại khoản 1 Điều 10 Thông tư 14/2019/TT-BNV.

  Tóm lại, những đối tượng nào được xét tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp ngành Tổ chức Nhà nước gồm có:

  - Cá nhân đã và đang công tác trong ngành Tổ chức nhà nước;

  - Các chức danh lãnh đạo có công lao đóng góp trong quá trình xây dựng và phát triển chung của ngành Tổ chức nhà nước;

  - Cá nhân là người nước ngoài, người Việt Nam ở nước ngoài có công xây dựng và củng cố mối quan hệ hợp tác hữu nghị toàn diện với Bộ Nội vụ hoặc trong ngành Tổ chức nhà nước;

  - Công dân có công lao đóng góp trong quá trình xây dựng và phát triển chung của ngành Tổ chức nhà nước.

  - Các trường hợp khác theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

   
  134 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận