Những đối tượng được phải thực hiện đánh giá môi trường chiến lược?

Chủ đề   RSS   
 • #605900 05/10/2023

  Những đối tượng được phải thực hiện đánh giá môi trường chiến lược?

  Đánh giá môi trường chiến lược là cơ sở để tích hợp, lồng ghép giải pháp bảo vệ môi trường trong chính sách, chiến lược, quy hoạch. Vậy những đối tượng nào phải thực hiện đánh giá môi trường chiến lược?
   
  1. Đối tượng phải thực hiện đánh giá môi trường chiến lược
   
  Căn cứ Điều 25 Luật Bảo vệ môi trường 2020, các đối tượng dưới đây sẽ phải thực hiện đánh giá tác động môi trường:
   
  - Chiến lược khai thác và sử dụng tài nguyên cấp quốc gia.
   
  - Quy hoạch tổng thể quốc gia; Quy hoạch không gian biển quốc gia; Quy hoạch sử dụng đất quốc gia; quy hoạch vùng; quy hoạch tỉnh; quy hoạch đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt.
   
  - Chiến lược phát triển ngành, lĩnh vực quy mô quốc gia, cấp vùng, quy hoạch ngành quốc gia và quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành có tác động lớn đến môi trường thuộc danh mục do Chính phủ quy định.
   
  - Việc điều chỉnh mục tiêu của quy hoạch quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này.
   
  2. Thực hiện đánh giá môi trường chiến lược
   
  Căn cứ Điều 26 Luật Bảo vệ môi trường 2020, việc thực hiện đánh giá tác động môi trường chiến lược được thực hiện như sau:
   
  -  Cơ quan, tổ chức được giao nhiệm vụ xây dựng chiến lược, quy hoạch quy định tại Điều 25 của Luật này có trách nhiệm đánh giá môi trường chiến lược đồng thời với quá trình xây dựng chiến lược, quy hoạch đó.
   
  - Kết quả đánh giá môi trường chiến lược của chiến lược quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 25 của Luật này được tích hợp trong hồ sơ trình phê duyệt chiến lược.
   
  - Kết quả đánh giá môi trường chiến lược của quy hoạch quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 25 của Luật này được lập thành báo cáo riêng kèm theo hồ sơ trình thẩm định quy hoạch.
   
  - Cơ quan chủ trì thẩm định quy hoạch có trách nhiệm thẩm định kết quả đánh giá môi trường chiến lược trong quá trình thẩm định quy hoạch. Cơ quan phê duyệt chiến lược có trách nhiệm xem xét kết quả đánh giá môi trường chiến lược trong quá trình phê duyệt.
   
  - Bộ Tài nguyên và Môi trường có ý kiến bằng văn bản về nội dung đánh giá môi trường chiến lược đối với chiến lược, quy hoạch.
  - Kết quả đánh giá môi trường chiến lược là một trong các căn cứ để cơ quan có thẩm quyền xem xét phê duyệt chiến lược, quy hoạch.
   
  3. Nội dung đánh giá môi trường chiến lược
   
  Theo Điều 27 Luật Bảo vệ môi trường 2020, nội dung đánh giá môi trường chiến lược bao gồm:
   
  - Nội dung đánh giá môi trường chiến lược của chiến lược bao gồm:
   
  + Đánh giá sự phù hợp của chính sách có liên quan đến bảo vệ môi trường trong chiến lược với quan điểm, mục tiêu, chính sách về bảo vệ môi trường và phát triển bền vững, điều ước quốc tế về bảo vệ môi trường mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên và theo quy định của Luật này;
   
  + Đề xuất phương án điều chỉnh, hoàn thiện nội dung của chiến lược để bảo đảm phù hợp với quan điểm, mục tiêu, chính sách về bảo vệ môi trường và phát triển bền vững, điều ước quốc tế về bảo vệ môi trường mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên và theo quy định của Luật này.
   
  - Nội dung đánh giá môi trường chiến lược của quy hoạch bao gồm:
   
  + Các nội dung của quy hoạch có khả năng tác động đến môi trường;
   
  + Phạm vi thực hiện đánh giá môi trường chiến lược;
   
  + Thành phần môi trường, di sản thiên nhiên có khả năng bị tác động bởi quy hoạch;
   
  + Các phương pháp đánh giá môi trường chiến lược đã áp dụng;
   
  + So sánh, đánh giá sự phù hợp của quan điểm, mục tiêu quy hoạch với quan điểm, mục tiêu, chính sách về bảo vệ môi trường, chiến lược, Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, nội dung bảo vệ môi trường trong quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh;
   
  + Kết quả nhận dạng các vấn đề môi trường chính có tính tích cực và tiêu cực của quy hoạch;
   
  + Tác động của biến đổi khí hậu;
   
  + Kết quả dự báo xu hướng tích cực và tiêu cực của các vấn đề môi trường chính khi thực hiện quy hoạch; giải pháp duy trì xu hướng tích cực, giảm thiểu xu hướng tiêu cực của các vấn đề môi trường chính;
   
  + Định hướng bảo vệ môi trường trong quá trình thực hiện quy hoạch;
   
  + Kết quả tham vấn các bên có liên quan trong quá trình thực hiện đánh giá môi trường chiến lược;
   
  + Vấn đề cần lưu ý về bảo vệ môi trường (nếu có), kiến nghị phương hướng và giải pháp khắc phục.
   
  - Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết Điều này.
   
  Như vậy, những đối tượng thuộc Điều 25 Luật Bảo vệ môi trường 2020 sẽ phải thực hiện Đánh giá môi trường chiến lược theo quy định pháp luật. Nội dung đánh giá sơ bộ tác động môi trường được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét đồng thời với hồ sơ đề nghị quyết định hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư.
   
  137 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận