Những điểm mới về thủ tục đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất năm 2017

Chủ đề   RSS   
 • #466839 06/09/2017

  danghaa_
  Top 200
  Lớp 4

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:30/08/2017
  Tổng số bài viết (380)
  Số điểm: 5521
  Cảm ơn: 36
  Được cảm ơn 112 lần


  Những điểm mới về thủ tục đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất năm 2017

  Thủ tục đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất được quy định tại Nghị định 102/2017 thay thế Nghị định 83/2010 như sau:

   

  2017

  2010

  Cơ quan có thẩm quyền

  Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai và Văn phòng đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (sau đây gọi chung là Văn phòng đăng ký đất đai)

  Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất  thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường và Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất  thuộc phòng Tài nguyên và Môi trường quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

   

  Hồ sơ

  1. Phiếu yêu cầu đăng ký (01 bản chính);

  2. Hợp đồng thế chấp hoặc hợp đồng thế chấp có công chứng, chứng thực trong trường hợp pháp luật quy định (01 bản chính hoặc 01 bản sao có chứng thực);

  3. Bản chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc một trong các loại giấy chứng nhận quy định tại khoản 2 Điều 97 của Luật đất đai (sau đây gọi chung là Giấy chứng nhận);

  4. Đối với trường hợp thế chấp tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai không phải là nhà ở, thì ngoài các giấy tờ quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này, người yêu cầu đăng ký phải nộp các giấy tờ sau đây:

  a) Giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật phải xin phép xây dựng hoặc Quyết định phê duyệt dự án đầu tư theo quy định của pháp luật phải lập dự án đầu tư (01 bản sao không có chứng thực), trừ trường hợp hợp đồng thế chấp tài sản đó có công chứng, chứng thực; một trong các loại Bản vẽ thiết kế thể hiện được mặt bằng công trình của dự án trong trường hợp chủ đầu tư thế chấp dự án xây dựng công trình (01 bản sao không có chứng thực);

  b) Giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật phải xin phép xây dựng hoặc Quyết định phê duyệt dự án đầu tư theo quy định của pháp luật phải lập dự án đầu tư (01 bản sao không có chứng thực), trừ trường hợp hợp đồng thế chấp tài sản đó có công chứng, chứng thực; một trong các loại Bản vẽ thiết kế thể hiện được mặt bằng của tài sản gắn liền với đất đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt trong trường hợp thế chấp tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai là công trình xây dựng khác (01 bản sao không có chứng thực);

  5. Văn bản thỏa thuận có công chứng, chứng thực giữa người sử dụng đất và chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất về việc tạo lập tài sản gắn liền với đất trong trường hợp thế chấp tài sản gắn liền với đất mà người sử dụng đất không đồng thời là chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất (01 bản chính hoặc 01 bản sao có chứng thực hoặc 01 bản sao không có chứng thực kèm bản chính để đối chiếu);

  6. Giấy tờ chứng minh trong các trường hợp sau đây:

  a) Văn bản ủy quyền trong trường hợp người yêu cầu đăng ký là người được ủy quyền (01 bản chính hoặc 01 bản sao có chứng thực hoặc 01 bản sao không có chứng thực kèm bản chính để đối chiếu);

  b) Một trong các loại giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng không phải nộp phí khi thực hiện đăng ký biện pháp bảo đảm theo quy định tại Điều 12 của Nghị định này.

   

  1.  Đơn yêu cầu đăng ký giao dịch bảo đảm;

  2.  Hợp đồng bảo đảm hoặc hợp đồng bảo đảm có công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật;

  3.  Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc các Giấy chứng nhận đã cấp qua các thời kỳ;

  4. Trường hợp người yêu cầu đăng ký là người được ủy quyền thì phải có Văn bản ủy quyền.

   

  Phương thức nộp hồ sơ

  1. Qua hệ thống đăng ký trực tuyến;

  2. Nộp trực tiếp;

  3. Qua đường bưu điện;

  4. Qua thư điện tử trong trường hợp người yêu cầu đăng ký đã được cấp mã số sử dụng cơ sở dữ liệu về biện pháp bảo đảm.

   

  1. Nộp trực tiếp tại trụ sở của cơ quan đăng ký;

  2. Gửi qua đường bưu điện;

  3. Gửi qua fax hoặc gửi qua thư điện tử đối với đăng ký giao dịch bảo đảm bằng động sản tại các Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản với điều kiện người yêu cầu đăng ký đã đăng ký khách hàng thường xuyên tại Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp;

  4. Gửi qua hệ thống đăng ký trực tuyến.

   

  Thời hạn hồ sơ được giải quyết

  -Nếu nhận hồ sơ sau 15 giờ, thì hoàn thành việc đăng ký, cung cấp thông tin ngay trong ngày làm việc tiếp theo; trường hợp phải kéo dài thời gian giải quyết hồ sơ, thì cũng không quá 03 ngày làm việc.

  -Trường hợp nộp hồ sơ đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp xã) hoặc nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, thì thời hạn giải quyết hồ sơ đăng ký được tính từ ngày Văn phòng đăng ký đất đai nhận hồ sơ do Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc do Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa chuyển đến.

  - Nếu nhận hồ sơ sau 15 giờ, thì hoàn thành việc đăng ký ngay trong ngày làm việc tiếp theo; trong trường hợp phải kéo dài thời gian giải quyết hồ sơ đăng ký thì cũng không quá 03 ngày làm việc.

  Trả kết quả

  1. Ghi nội dung đăng ký giao dịch bảo đảm vào Giấy chứng và Sổ Địa chính

  2. Chứng nhận việc đăng ký vào Đơn yêu cầu đăng ký giao dịch bảo đảm;

  1. Ghi nội dung đăng ký giao dịch bảo đảm vào Giấy chứng nhận; vào Sổ Địa chính, Sổ theo dõi biến động đất đai theo quy định của pháp luật;

  2. Chứng nhận việc đăng ký vào Đơn yêu cầu đăng ký giao dịch bảo đảm;

  3. Trả kết quả cho người yêu cầu đăng ký theo quy định tại Điều 19 của Nghị định này.

   

  Quy định này có hiệu lực vào ngày 15/10/2017

   
  16781 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận