Như thế nào là ô nhiễm môi trường? Khu vực ô nhiễm môi trường đất được phân loại như thế nào?

Chủ đề   RSS   
 • #610970 26/04/2024

  tlthuthao21899
  Top 200
  Lớp 2

  Vietnam --> Bến Tre
  Tham gia:06/12/2019
  Tổng số bài viết (456)
  Số điểm: 3525
  Cảm ơn: 4
  Được cảm ơn 52 lần


  Như thế nào là ô nhiễm môi trường? Khu vực ô nhiễm môi trường đất được phân loại như thế nào?

  Với việc xã hội hóa ngày càng nhanh thì việc bảo vệ môi trường cũng là một yếu tố hết sức quan trọng vì thế mà pháp luật quy định như thế nào mới gọi là ô nhiễm môi trường? Khu vực ô nhiễm môi trường đất được phân loại như thế nào?

  Như thế nào mới gọi là ô nhiễm môi trường?

  Căn cứ theo quy định tại khoản 12 Điều 3 Luật Bảo vệ môi trường 2020 như sau:

  - Ô nhiễm môi trường là sự biến đổi tính chất vật lý, hóa học, sinh học của thành phần môi trường không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật môi trường, tiêu chuẩn môi trường gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe con người, sinh vật và tự nhiên.

  Như vậy, ô nhiễm môi trường là sự biến đổi tính chất vật lý, hóa học, sinh học của thành phần môi trường không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật môi trường, tiêu chuẩn môi trường gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe con người, sinh vật và tự nhiên.

  Khu vực ô nhiễm môi trường đất được phân loại như thế nào?

  Căn cứ theo quy định tại Điều 16 Luật Bảo vệ môi trường 2020, về việc phân loại khu vực ô nhiễm môi trường đất như sau:

  - Khu vực ô nhiễm môi trường đất là khu vực đất có chất ô nhiễm vượt mức cho phép theo quy chuẩn kỹ thuật môi trường, gây ảnh hưởng xấu đến môi trường và sức khỏe cộng đồng.

  - Khu vực ô nhiễm môi trường đất được phân loại theo tiêu chí nguồn gây ô nhiễm, khả năng lan truyền, đối tượng chịu tác động.

  - Khu vực ô nhiễm môi trường đất được phân loại theo mức độ ô nhiễm, gồm khu vực ô nhiễm, khu vực ô nhiễm nghiêm trọng và khu vực ô nhiễm đặc biệt nghiêm trọng.

  Như vậy, ô nhiễm môi trường đất được phân loại theo khu vực và mỗi khu vực có mức độ ô nhiễm khác nhau.

  Trách nhiệm bảo vệ môi trường đất của cơ quan Nhà nước ra sao?

  Căn cứ theo quy định tại Điều 19 Luật Bảo vệ môi trường 2020 như sau:

  - Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm sau đây:

  + Quy định chi tiết tiêu chí xác định, phân loại khu vực ô nhiễm môi trường đất theo mức độ ô nhiễm;

  + Chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan có liên quan trong việc xây dựng và chỉ đạo thực hiện kế hoạch xử lý, cải tạo và phục hồi ô nhiễm môi trường đất đặc biệt nghiêm trọng thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 15 Luật Bảo vệ môi trường 2020; tổ chức điều tra, đánh giá và công khai thông tin về chất lượng môi trường đất;

  + Trình Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch xử lý, cải tạo và phục hồi khu vực ô nhiễm môi trường đất đặc biệt nghiêm trọng thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 15 Luật Bảo vệ môi trường 2020;

  + Tổng hợp danh mục các khu vực ô nhiễm môi trường đất; xây dựng, cập nhật vào hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu môi trường quốc gia và công bố thông tin về các khu vực ô nhiễm môi trường đất trên phạm vi cả nước.

  - Bộ Quốc phòng, Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức thực hiện việc xử lý, cải tạo và phục hồi khu vực ô nhiễm môi trường đất quốc phòng, đất an ninh và khu vực khác theo quy định của pháp luật.

  - Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm sau đây:

  + Thực hiện điều tra, đánh giá, xác định và khoanh vùng các khu vực có nguy cơ ô nhiễm môi trường đất, khu vực ô nhiễm môi trường đất trên địa bàn và xác định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân gây ô nhiễm;

  + Xử lý khu vực ô nhiễm môi trường đất, khu vực ô nhiễm môi trường đất nghiêm trọng thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 15 Luật Bảo vệ môi trường 2020;

  + Báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường về các khu vực có dấu hiệu ô nhiễm môi trường đất liên tỉnh, khu vực ô nhiễm môi trường đất đặc biệt nghiêm trọng;

  + Cập nhật thông tin về khu vực ô nhiễm môi trường đất trên địa bàn vào hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu môi trường theo quy định.

  Có thể thấy, mỗi cơ quan sẽ có trách nhiệm bảo vệ môi trường khác nhau, tùy từng cấp sẽ có nội dung thực hiện khác nhau

   
   
  128 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận