Nhiệm vụ và quyền hạn của Vụ Khoa học Xã hội, Nhân văn và Tự nhiên

Chủ đề   RSS   
 • #607201 30/11/2023

  camnhungtng
  Top 500


  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:15/12/2022
  Tổng số bài viết (238)
  Số điểm: 1877
  Cảm ơn: 9
  Được cảm ơn 20 lần


  Nhiệm vụ và quyền hạn của Vụ Khoa học Xã hội, Nhân văn và Tự nhiên

  Ngày 24/11/2023, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định 2727/QĐ-BKHCN về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Vụ Khoa học Xã hội, Nhân văn và Tự nhiên. Trong đó, nhiệm vụ và quyền hạn của Vụ Khoa học Xã hội, Nhân văn và Tự nhiên trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ được quy định như sau:

  1. Nhiệm vụ và quyền hạn của Vụ Khoa học Xã hội, Nhân văn và Tự nhiên

  Theo Điều 2 Quy chế tổ chức và hoạt động của Vụ Khoa học Xã hội, Nhân văn và Tự nhiên thì nhiệm vụ và quyền hạn của Vụ này bao gồm:

  1) Trong phạm vi lĩnh vực được giao quản lý, xây dựng và trình Bộ trưởng:      

  - Dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật; chủ trương, chính sách, biện pháp, kế hoạch 05 năm và hằng năm về hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo;

  - Định hướng mục tiêu; phương hướng phát triển; cơ chế quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo, danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia.

  2) Tổ chức hướng dẫn, triển khai và phối hợp kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật; chủ trương, chính sách, biện pháp, kế hoạch 05 năm và hằng năm; đề xuất định hướng thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia thuộc phạm vi được giao quản lý; phát hiện và phối hợp với các đơn vị chức năng có liên quan trình Bộ trưởng xử lý những trường hợp sai phạm theo quy định của pháp luật.

  3) Về quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo của các Bộ, ngành, địa phương trong phạm vi được giao:

  - Phối hợp với Vụ Kế hoạch - Tài chính hướng dẫn xây dựng kế hoạch, kiểm tra việc phân bổ sử dụng kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ của các bộ, ngành được phân công; phối hợp quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo tại các địa phương;

  - Chủ trì theo dõi, tổng hợp tình hình, kết quả việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ của các bộ, ngành;

  - Định kỳ hằng năm hoặc đột xuất theo yêu cầu, tổng hợp báo cáo Bộ trưởng về tình hình, kết quả hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo của các bộ, ngành.

  4) Về quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia trong phạm vi được giao:

  - Chủ trì hướng dẫn, tiếp nhận, xử lý, tổng hợp đề xuất đặt hàng; tham mưu với Lãnh đạo Bộ trong việc đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia cấp bách, mới phát sinh có tác động lớn đến sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh quốc gia; phối hợp với Vụ Kế hoạch - Tài chính trình Lãnh đạo Bộ quyết định Danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ để đặt hàng tổ chức, cá nhân thực hiện;

  - Chủ trì hoặc phối hợp thực hiện việc tuyển chọn, giao trực tiếp cho tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ; thẩm định, kiểm tra, đánh giá, điều chỉnh, nghiệm thu kết quả thực hiện và xử lý tài sản hình thành của nhiệm vụ khoa học và công nghệ;

  - Tham mưu đề xuất phương án tổ chức thực hiện việc giao kết quả nhiệm vụ khoa học và công nghệ cho các bộ, ngành theo đề xuất đặt hàng; cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng theo quy định;

  - Đôn đốc tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đăng ký, giao nộp kết quả nghiên cứu, báo cáo thông tin về ứng dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo quy định;

  - Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai các nội dung hợp tác quốc tế về nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo trong khuôn khổ hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam, giữa Bộ Khoa học và Công nghệ với các đối tác nước ngoài theo phân công.

  5) Thực hiện hoạt động nghiên cứu khoa học phục vụ công tác quản lý các lĩnh vực được giao.

  6) Tham mưu, cho ý kiến về đề xuất đầu tư xây dựng cơ bản, trang thiết bị và phát triển các nguồn lực cho các bộ, ngành thuộc phạm vi quản lý khi được Lãnh đạo Bộ giao.

  7) Phối hợp với đơn vị liên quan xây dựng cơ sở dữ liệu về chuyên gia, tổ chức khoa học và công nghệ thuộc phạm vi được giao quản lý.

  8) Triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính, các nhiệm vụ về chuyển đổi số, phát triển Chính phủ điện tử trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật.

  9) Quản lý công chức, tài sản, tài chính, hồ sơ, tài liệu và thực hiện công tác thống kê, báo cáo, văn thư, lưu trữ của Vụ theo phân cấp của Bộ và quy định của pháp luật.

  10) Thực hiện các nhiệm vụ khác được Bộ trưởng giao.

  2. Chế độ làm việc của Vụ Khoa học Xã hội, Nhân văn và Tự nhiên

  Theo Điều 4 Quy chế tổ chức và hoạt động của Vụ Khoa học Xã hội, Nhân văn và Tự nhiên, chế độ làm việc được quy định như sau:

  - Vụ được tổ chức và làm việc theo chế độ thủ trưởng, kết hợp với bàn bạc tập thể.

  - Thực hiện chế độ chuyên viên làm việc trực tiếp với lãnh đạo Vụ. Vụ trưởng Vụ Khoa học Xã hội, Nhân văn và Tự nhiên bố trí, phân công công việc của các Phó Vụ trưởng, chuyên viên làm việc trên cơ sở nhiệm vụ và biên chế được giao. Khi cần thiết, Vụ có thể thành lập các tổ, nhóm công tác tùy theo yêu cầu công việc và quy định cụ thể nhiệm vụ của các tổ, nhóm công tác này.

  - Thực hiện chế độ làm việc, quan hệ công tác với các đơn vị thuộc Bộ theo Quy chế làm việc của Bộ và các quy định khác do Bộ trưởng ban hành.

  - Có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, tổ chức, cá nhân ngoài Bộ có liên quan theo đúng quy định trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

  Như vậy, Vụ Khoa học Xã hội, Nhân văn và Tự nhiên có nhiệm vụ và quyền hạn được quy định tại Điều 2 Quy chế tổ chức và hoạt động Vụ Khoa học Xã hội, Nhân văn và Tự nhiên có hiệu lực từ ngày 24/11/2023.

   
  49 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận