Nhiệm vụ và quyền hạn Bộ Khoa học về năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân

Chủ đề   RSS   
 • #603063 06/06/2023

  Nhiệm vụ và quyền hạn Bộ Khoa học về năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân

  Đây là nội dung về nhiệm vụ và quyền hạn Bộ Khoa học về năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân quy định tại Nghị định 28/2023/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 02/6/2023 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ

  Nhiệm vụ và quyền hạn Bộ Khoa học về năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân

  Theo quy định tại Khoản 13 Điều 2  Nghị định 28/2023/NĐ-CP, nhiệm vụ và quyền hạn Bộ Khoa học về năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân như sau:

  - Xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền và tổ chức thực hiện các cơ chế, chính sách về nghiên cứu, phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình.

  - Quản lý nhà nước đối với các hoạt động nghiên cứu, phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử trong các ngành kinh tế - kỹ thuật; chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành xây dựng, hướng dẫn và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển ứng dụng năng lượng nguyên tử phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; hướng dẫn, tổ chức triển khai các nhiệm vụ trong việc xây dựng cơ sở bức xạ, cơ sở hạt nhân theo quy định của pháp luật.

  - Quản lý an toàn bức xạ, phóng xạ môi trường, an toàn hạt nhân, an ninh nguồn phóng xạ, an ninh hạt nhân và thanh sát hạt nhân đối với các hoạt động trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử trên phạm vi cả nước.

  - Tổ chức quản lý mạng lưới quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường quốc gia và hệ thống phòng chuẩn quốc gia trong lĩnh vực đo lường bức xạ và hạt nhân.

  - Quy định và hướng dẫn việc khai báo, cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ; thanh tra và xử lý vi phạm về bảo đảm an toàn bức xạ và an toàn hạt nhân đối với các hoạt động trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử.

  - Quản lý nhiên liệu hạt nhân, nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng vật liệu hạt nhân, vật liệu hạt nhân nguồn, chất thải phóng xạ và hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử; quản lý xuất nhập khẩu công nghệ thiết bị bức xạ, nhiên liệu hạt nhân, nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng, vật liệu hạt nhân và nguồn phóng xạ trong phạm vi cả nước.

  - Quy định việc kiểm soát và xử lý sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân.

  Nhiệm vụ và quyền hạn Bộ Khoa học về hợp tác và hội nhập quốc tế

  Theo quy định tại Khoản 16 Điều 2  Nghị định 28/2023/NĐ-CP, nhiệm vụ và quyền hạn Bộ Khoa học về hợp tác và hội nhập quốc tế như sau:

  - Hướng dẫn và tổ chức thực hiện các hoạt động hội nhập quốc tế về khoa học và công nghệ theo quy định.

  - Tổ chức thực hiện các chương trình, hiệp định, thỏa thuận hợp tác song phương và đa phương, đề án hội nhập quốc tế và khu vực về khoa học và công nghệ đã được phê duyệt; triển khai mạng lưới đại diện khoa học và công nghệ ở nước ngoài theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

  - Chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện các quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế liên quan đến các lĩnh vực quản lý nhà nước của bộ.

  - Đại diện chính thức của Việt Nam tại các tổ chức quốc tế trong lĩnh vực khoa học và công nghệ theo phân công, ủy quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

  Nghị định 28/2023/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 06/6/2023.

   
  130 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận