Nhiệm vụ, quyền hạn Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm

Chủ đề   RSS   
 • #598667 15/02/2023

  nguyenhoaibao12061999
  Top 50
  Cao học

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (1732)
  Số điểm: 57611
  Cảm ơn: 98
  Được cảm ơn 1534 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Nhiệm vụ, quyền hạn Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm

  Ngày 14/02/2023, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 89/QĐ-TTg năm 2023 tải về về việc kiện toàn Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm.
   
  Cụ thể, nhiệm vụ, quyền hạn của ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm được quy định như sau:
   
  nhiem-vu-quyen-han-uy-ban-quoc-gia-phong-chong-aids-ma-tuy-mai-dam
   
  (1) Nhiệm vụ và quyền hạn
   
  - Giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo xây dựng chiến lược, chủ trương, chính sách, chương trình, kế hoạch phòng, chống AIDS, ma tuý, mại dâm.
   
  - Giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, triển khai thực hiện, đôn đốc, kiểm tra và đánh giá hoạt động của các bộ, ngành, đoàn thể trung ương và địa phương về công tác phòng, chống AIDS, ma tuý, mại dâm.
   
  - Giúp Thủ tướng Chính phủ tổ chức và chỉ đạo sự phối hợp hoạt động giữa các bộ, ngành, đoàn thể trung ương và địa phương; lồng ghép, phối hợp các chương trình, kế hoạch và nguồn lực của công tác phòng, chống AIDS, ma tuý, mại dâm theo yêu cầu và mục tiêu chung.
   
  - Chỉ đạo các bộ, ngành, đoàn thể trung ương, ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện nhiệm vụ được giao và báo cáo tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ phòng, chống AIDS, ma tuý, mại dâm.
   
  - Giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực phòng, chống AIDS, ma tuý, mại dâm.
   
  - Tổng hợp và định kỳ báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình thực hiện công tác phòng, chống AIDS, ma tuý, mại dâm.
   
  (2) Chế độ làm việc của ủy ban Quốc gia
   
  Ủy ban Quốc gia làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, đề cao trách nhiệm người đứng đầu.
   
  Các thành viên ủy ban Quốc gia làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Thủ trưởng các cơ quan quy định tại khoản 2, 3 Điều 3 Quyết định 89/QĐ-TTg tải về cử đại diện tham gia Thành viên ủy ban Quốc gia, trình Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch ủy ban Quốc gia quyết định.
   
  Chủ tịch ủy ban Quốc gia ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của ủy ban Quốc gia, cơ chế điều hành, chế độ thông tin, báo cáo; mối quan hệ giữa ủy ban Quốc gia với các Ban Chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương để bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ và sự chỉ đạo thống nhất từ trung ương đến địa phương.
   
  (3) Cơ quan Thường trực của ủy ban Quốc gia
   
  - Văn phòng Chính phủ là Cơ quan Thường trực chung, giúp ủy ban Quốc gia và Chủ tịch ủy ban Quốc gia.
   
  - Bộ Công an là Cơ quan Thường trực về lĩnh vực phòng, chống ma tuý của ủy ban Quốc gia.
   
  - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội là Cơ quan Thường trực về lĩnh vực phòng, chống mại dâm của Ủy ban Quốc gia.
   
  - Bộ Y tế là Cơ quan Thường trực về lĩnh vực phòng, chống AIDS của ủy ban Quốc gia.
   
  Tổ chức chỉ đạo công tác phòng, chống AIDS, ma tuý, mại dâm ờ các bộ, ngành, đoàn thể trung ương và địa phương.
   
  * Các bộ, ngành, đoàn thể trung ương
   
  Căn cứ đặc điểm, yêu cầu cụ thể của từng bộ, ngành, đoàn thể để kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS, ma tuý, mại dâm, giúp Thủ trưởng bộ, ngành, đoàn thể chỉ đạo, triển khai và phối hợp công tác phòng, chống AIDS, ma tuý, mại dâm của bộ, ngành, đoàn thể mình. Ban Chỉ đạo do một lãnh đạo bộ, ngành, đoàn thể làm Trưởng ban. 
   
  Thủ trưởng các bộ, ngành, đoàn thể quyết định thành lập Ban Chỉ đạo, quy định chức năng, nhiệm vụ, thành phần và ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS, ma tuý, mại dâm.
   
  Trường hợp không thành lập Ban Chỉ đạo, Thủ trưởng bộ, ngành, đoàn thể phải phân công một lãnh đạo phụ trách công tác này và bố trí một lãnh đạo cấp cục/vụ, một chuyên viên chuyên trách hoặc kiêm nhiệm giúp lãnh đạo theo dõi, tổng hợp chung.
   
  * Ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
   
  Kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS, ma tuý, mại dâm tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương để giúp Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, triển khai và lồng ghép công tác phòng, chống AIDS, ma tuý, mại dâm trên địa bàn tỉnh. 
   
  Ban Chỉ đạo do một lãnh đạo ủy ban nhân dân cấp tỉnh làm Trưởng ban; các thành viên Ban Chỉ đạo do Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định.
   
  * Ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
   
  Kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS, ma tuý, mại dâm cấp huyện do một lãnh đạo UBND huyện làm Trưởng ban. Ban Chỉ đạo và các thành viên Ban Chỉ đạo do Chủ tịch UBND huyện quyết định.
   
  * Ở xã, phường, thị trấn
  Căn cứ đặc điểm, yêu cầu của công tác phòng, chống AIDS, ma tuý, mại dâm của từng địa phương, Chủ tịch UBND xã quyết định thành lập, kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS, ma tuý, mại dâm.
   
  Xem thêm Quyết định 89/QĐ-TTg năm 2023 tải về có hiệu lực ngày 04/02/2023 thay thế Quyết định 50/2007/QĐ-TTg, Quyết định 2083/QĐ-TTg năm 2016, Quyết định 1968/QĐ-TTg năm 2017.
   
  164 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn nguyenhoaibao12061999 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (15/02/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận