Nhiệm vụ, quyền hạn của Vụ Công tác Quốc hội, Địa phương và Đoàn thể trực thuộc Văn phòng Chính phủ?

Chủ đề   RSS   
 • #607131 27/11/2023

  Hong312
  Top 75
  Lớp 6

  Vietnam --> Đăk Lăk
  Tham gia:05/05/2021
  Tổng số bài viết (876)
  Số điểm: 7512
  Cảm ơn: 7
  Được cảm ơn 136 lần


  Nhiệm vụ, quyền hạn của Vụ Công tác Quốc hội, Địa phương và Đoàn thể trực thuộc Văn phòng Chính phủ?

  Vụ Công tác Quốc hội, Địa phương và Đoàn thể giúp Bộ trưởng, Chủ nhiệm thực hiện chức năng tham mưu tổng hợp, điều phối giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong chỉ đạo, điều hành các hoạt động phối hợp công tác giữa Chính phủ với Quốc hội, Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cơ quan trung ương của các tổ chức chính trị - xã hội; một số lĩnh vực công tác địa phương; công tác dân tộc.

  Vụ Công tác Quốc hội, Địa phương và Đoàn thể trực thuộc Văn phòng Chính phủ  thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn gì

  Theo Điều 15 Quyết định 696/QĐ-VPCP năm 2023 Vụ Công tác Quốc hội, Địa phương và Đoàn thể thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây

   Về theo dõi phối hợp công tác giữa Chính phủ với Quốc hội

  - Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ban cán sự đảng Chính phủ, các cơ quan, đơn vị liên quan chuẩn bị nội dung, chương trình và phục vụ các cuộc họp liên tịch giữa Ban cán sự đảng Chính phủ và Đảng đoàn Quốc hội về nội dung chuẩn bị kỳ họp Quốc hội;- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan theo dõi, tổng hợp về chương trình, nội dung kỳ họp Quốc hội, phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; hoạt động của Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;

   - Theo dõi, tổng hợp chung về công tác giám sát, trả lời chất vấn theo yêu cầu của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội và đại biểu Quốc hội đối với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

  Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan trình Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ cho các bộ, ngành, địa phương chuẩn bị đề án, dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, báo cáo, nội dung trả lời chất vấn, chấp hành giám sát theo yêu cầu của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đại biểu Quốc hội;

   - Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan trình Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ cho các bộ, ngành, địa phương giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri. Tổng hợp kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ báo cáo Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội;...

  Về công tác địa phương

  - Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan theo dõi, tổng hợp tình hình kinh tế - xã hội của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

  - Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thẩm tra các báo cáo, đề án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật (trừ các dự án luật, pháp lệnh), công việc thường xuyên khác về đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt; cơ chế, chính sách đặc thù phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; quy hoạch tỉnh;

  - Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan chuẩn bị chương trình, nội dung, phục vụ các cuộc làm việc của lãnh đạo Chính phủ, Văn phòng Chính phủ với địa phương về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương (trừ các cuộc làm việc có nội dung chuyên đề do Vụ chuyên ngành chủ trì);

  - Phối hợp với các đơn vị liên quan xử lý những công việc đột xuất về khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, tai nạn xảy ra tại các địa phương;

  - Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan đề xuất, xử lý các vấn đề có liên quan đến công tác Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, bao gồm:

  + Tổng hợp, nắm tình hình hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; tham dự các hội nghị, cuộc họp của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, các cơ quan liên quan khi được Bộ trưởng, Chủ nhiệm phân công; công tác bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp.

  + Cơ cấu, số lượng, phương án nhân sự Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Phê chuẩn kết quả bầu cử, điều động, kỷ luật, đình chỉ công tác, phê chuẩn từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; giao quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đình chỉ công tác, cách chức Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp dưới.

  Ngoài ra, thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn khác do Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ hoặc Bộ trưởng, Chủ nhiệm, các Phó Chủ nhiệm giao.

  Trên đây là các quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Vụ Công tác Quốc hội, Địa phương và Đoàn thể trực thuộc Văn phòng Chính phủ  theo Quyết định 696/QĐ-VPCP năm 2023 có hiệu lực từ ngày 01/12/2023.

   

   
  172 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận