Nhiệm vụ quyền hạn của Cục Chăn nuôi về chăn nuôi động vật khác và đối xử nhân đạo với vật nuôi?

Chủ đề   RSS   
 • #606483 30/10/2023

  Hong312
  Top 75
  Lớp 5

  Vietnam --> Đăk Lăk
  Tham gia:05/05/2021
  Tổng số bài viết (850)
  Số điểm: 7292
  Cảm ơn: 7
  Được cảm ơn 135 lần


  Nhiệm vụ quyền hạn của Cục Chăn nuôi về chăn nuôi động vật khác và đối xử nhân đạo với vật nuôi?

  Cục Chăn nuôi là tổ chức trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật về giống, sản phẩm giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, điều kiện cơ sở chăn nuôi, xử lý chất thải chăn nuôi, chăn nuôi động vật khác, chế biến và thị trường sản phẩm chăn nuôi; an toàn thực phẩm trong chăn nuôi thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ theo phân cấp, ủy quyền của Bộ trưởng.

  Cục Chăn nuôi có tư cách pháp nhân, có tài khoản và con dấu riêng, có kinh phí hoạt động theo quy định pháp luật.

  Trụ sở chính của Cục đặt tại thành phố Hà Nội.

  Cơ cấu tổ chức Cục Chăn nuôi

  Theo Điều 3 Quyết đinh 4066/QĐ-BNN-TCCB Cơ cấu tổ chức Cục Chăn nuôi

  Lãnh đạo Cục; có Cục trưởng và các Phó Cục trưởng do Bộ trưởng bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy định

  + Cục trưởng có trách nhiệm: trình Bộ trưởng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục; ban hành Quy chế làm việc của Cục; quy định chức năng, nhiệm vụ của các tổ chức tham mưu thuộc Cục; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức đơn vị sự nghiệp công lập (các tổ chức có tư cách pháp nhân) thuộc Cục sau khi có văn bản chấp thuận của Bộ; bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh lãnh đạo của các tổ chức trực thuộc Cục theo phân cấp của Bộ trưởng và quy định pháp luật;

  + Cục trưởng điều hành hoạt động của Cục, chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng và trước pháp luật về hoạt động của Cục. Phó Cục trưởng giúp Cục trưởng theo dõi, chỉ đạo một số mặt công tác theo sự phân công của Cục trưởng; chịu trách nhiệm trước Cục trưởng và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

  Các tổ chức tham mưu: Văn phòng Cục (có bộ phận thường trực phía Nam); Phòng Kế hoạch, Tổng hợp; Phòng Pháp chế, Thanh tra; Phòng Giống vật nuôi; Phòng Thức ăn chăn nuôi; Phòng Khoa học Công nghệ, Môi trường và Hợp tác quốc tế.

  Các đơn vị sự nghiệp công lập

  + Trung tâm Khảo, kiểm nghiệm và kiểm định Chăn nuôi có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản riêng để hoạt động theo quy định pháp luật. Trụ sở chính Trung tâm đặt tại thành phố Hà Nội.

  + Các đơn vị sự nghiệp khác được thành lập trên cơ sở Đề án do Cục xây dựng trình Bộ trưởng phê duyệt theo quy định;

  Cục trưởng Cục Chăn nuôi có trách nhiệm sắp xếp, tổ chức lại phòng, đơn vị sự nghiệp thuộc Cục theo quy định của pháp luật.

  Nhiệm vụ và quyền hạn của Cục chăn nuôi về chăn nuôi động vật khác và đối xử nhân đạo với vật nuôi

  Theo khoản 9 Điều 2 Quyết đinh 4066/QĐ-BNN-TCCB nhiệm vụ và quyền hạn của Cục chăn nuôi về chăn nuôi động vật khác và đối xử nhân đạo với vật nuôi

  Cục chăn nuôi có các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây

  + Trình cấp có thẩm quyền ban hành Danh mục động vật khác được phép chăn nuôi; thực hiện rà soát, đánh giá và trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định sửa đổi, bổ sung Danh mục động vật khác được phép chăn nuôi theo quy định pháp luật; quy định việc chăn nuôi động vật khác thuộc Danh mục động vật khác được phép chăn nuôi, đối xử nhân đạo với vật nuôi;

  + Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra thực hiện quy định của pháp luật, quy trình chăn nuôi động vật khác, đối xử nhân đạo với vật nuôi; cấp mã số quản lý đối với cơ sở chăn nuôi động vật khác được phép chăn nuôi;

  + Quản lý nhà nước về chăn nuôi động vật khác và đối xử nhân đạo với vật nuôi theo phân công, phân cấp của Bộ trưởng và quy định pháp luật.

  Ngoài ra, Cục chăn nuôi còn thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định pháp luật và phân công, phân cấp của Bộ trưởng.

  Trên đây là một số quy định về cơ cấu tổ chức và nhiệm vụ quyền hạn của Cục chăn nuôi thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo Quyết đinh 4066/QĐ-BNN-TCCB có hiệu lực từ ngày 04/10/2023.

   
  64 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận