Nhiệm vụ của Văn phòng điều phối trung ương chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới?

Chủ đề   RSS   
 • #610224 03/04/2024

  Hong312
  Top 75
  Lớp 6

  Vietnam --> Đăk Lăk
  Tham gia:05/05/2021
  Tổng số bài viết (868)
  Số điểm: 7472
  Cảm ơn: 7
  Được cảm ơn 136 lần


  Nhiệm vụ của Văn phòng điều phối trung ương chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới?

  Văn phòng Điều phối Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (gọi tắt là Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương) đặt tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thực hiện chức năng giúp việc Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 (gọi tắt là Ban Chỉ đạo Trung ương) và trực tiếp giúp Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương, Tổ trưởng Tổ công tác thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 (sau đây gọi tắt là Tổ công tác) về quản lý, điều phối, tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 theo quy định của pháp luật (sau đây gọi tắt là Chương trình).

  Nhiệm vụ và quyền hạn của văn phòng điều phối trung ương chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

  Theo Điều 2 Quyết định 01/QĐ-BNN-TCCB nhiệm vụ quyền hạn của Văn phòng Điều phối Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới bao gồm

  Tham mưu, giúp Ban Chỉ đạo Trung ương

  + Chủ trì, xây dựng chương trình, kế hoạch công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương, chuẩn bị nội dung, chương trình, hội nghị, hội thảo và các báo cáo theo yêu cầu của Trưởng ban Ban Chỉ đạo Trung ương;Xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình; kế hoạch phối hợp, kiểm tra, giám sát và hướng dẫn các cơ quan, đơn vị và địa phương tham gia thực hiện Chương trình;

  + Xây dựng kế hoạch vốn, phân bổ vốn ngân sách và các nguồn vốn huy động khác để xây dựng nông thôn mới;

  + Lập nhu cầu kinh phí hàng năm phục vụ hoạt động Ban Chỉ đạo Trung ương, Tổ công tác, Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và thực hiện;

  + Nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách và cơ chế phối hợp hoạt động liên ngành để thực hiện có hiệu quả Chương trình;

  + Theo dõi, tổng hợp, báo cáo, giám sát, đánh giá tình hình thực hiện Chương trình trong phạm vi cả nước; công tác phối hợp giữa các bộ, ngành, các tổ chức và địa phương trong tổ chức thực hiện Chương trình theo quy định.

  + Đôn đốc các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương và các địa phương trong việc xây dựng, hoàn thiện và hướng dẫn cơ chế chính sách liên quan đến quản lý, điều hành Chương trình; kiểm tra, giám sát, đánh giá, sơ kết, tổng kết, khen thưởng trong quá trình thực hiện Chương trình.

  Tham mưu, giúp Tổ trưởng tổ công tác

  Quản lý, điều phối, tổ chức thực hiện Chương trình theo quy định của pháp luật;

  Tổ chức thực hiện quy định tại Quyết định số 1629/QĐ-BNN-TCCB ngày 09/5/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về thành lập Tổ công tác.

  Tham mưu, trình Bộ trưởng

  -  Cơ chế, chính sách, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án, cơ chế phối hợp hoạt động liên ngành và các nội dung có liên quan để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 theo quy định tại Quyết định 263/QĐ-TTg ngày 22/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan; tổ chức thực hiện sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo phân công của Bộ trưởng và quy định của pháp luật;

  - Chương trình, kế hoạch, bộ tài liệu phục vụ công tác đào tạo, tập huấn để nâng cao năng lực, nhận thức, chuyển đổi tư duy cho đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới các cấp, người dân và cộng đồng về xây dựng nông thôn mới.

  - Hướng dẫn, kiểm tra, tổ chức thực hiện và tổng hợp báo cáo công tác đào tạo, tập huấn về xây dựng nông thôn mới các cấp theo quy định,...

  Ngoài ra còn các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật và phân công của Bộ trưởng.

  Cơ cấu tổ chức Văn phòng Điều phối Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

  Theo Điều 3 Quyết định 01/QĐ-BNN-TCCB Lãnh đạo Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương: Có Chánh Văn phòng và các Phó Chánh Văn phòng do Bộ trưởng bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy định.

  Các tổ chức tham mưu bao gồm: Phòng Hành chính, Tổng hợp; Phòng Kế hoạch, Tài chính; Phòng Nghiệp vụ; Phòng Quản lý mỗi xã một sản phẩm và Du lịch nông thôn; Chánh Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương có trách nhiệm sắp xếp, tổ chức lại các Tổ chức tham mưu theo quy định của pháp luật.

  Công chức, viên chức, hợp đồng lao động làm việc tại Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương, gồm:

  + Công chức làm việc theo chế độ chuyên trách nằm trong biên chế công chức hành chính của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Bộ trưởng bố trí, tuyển dụng theo vị trí việc làm và quy định của pháp luật;

  + Công chức, viên chức do các Bộ, ngành và các cơ quan khác của Bộ có liên quan cử đến làm việc theo chế độ biệt phái;

  + Chánh Văn phòng được ký hợp đồng lao động làm việc tại Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương trên cơ sở vị trí việc làm được phê duyệt và quy định pháp luật hiện hành.

  Trên đây là một số nội dung về Nhiệm vụ của văn phòng điều phối trung ương chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới theo Quyết định 01/QĐ-BNN-TCCB có hiệu lực từ ngày 02/01/2024.

   

   
  110 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận