Nhiệm vụ của thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Chủ đề   RSS   
 • #608312 22/01/2024

  nguyenhoaibao12061999
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (2261)
  Số điểm: 78451
  Cảm ơn: 100
  Được cảm ơn 2004 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Nhiệm vụ của thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

  Ngày 22/12/2023 Tổng Thanh tra Chính phủ đã ban hành Thông tư 02/2023/TT-TTCP hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Thanh tra huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương.
   
   
  Theo đó, Thanh tra tỉnh thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo quy định của pháp luật và các nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau:
   
  (1) Thanh tra tỉnh trình ủy ban nhân dân cấp tỉnh
   
  - Dự thảo quyết định và các văn bản khác về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; dự thảo quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh
   
  - Dự thảo chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; dự thảo các văn bản khác khi được giao.
   
  (2) Thực hiện văn bản quy phạm pháp luật , kế hoạch của cơ quan thanh tra
   
  Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, kế hoạch và các văn bản khác về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
   
  (3) Đôn đốc Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh thực hiện thanh tra
   
  Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi tắt là ủy ban nhân dân cấp huyện), Giám đốc sở trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
   
  (4) Về vấn đề thanh tra của Thanh tra cấp tỉnh
   
  - Hướng dẫn Thanh tra sở, Thanh tra huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là Thanh tra huyện) xây dựng dự thảo kế hoạch thanh tra để tổng hợp vào kế hoạch thanh tra của tỉnh, trình Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành; tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra của Thanh tra tỉnh; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch thanh tra của Thanh tra sở, Thanh tra huyện;
   
  - Thanh ưa việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, đơn vị thuộc ủy ban nhân dân cấp tỉnh, ủy ban nhân dân cấp huyện; thanh tra hành chính, thanh ưa chuyên ngành đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý của các sở không thành lập cơ quan thanh ưa; thanh ưa việc quản lý vốn và tài sản nhà nước tại doanh nghiệp nhà nước do Uy ban nhân dân cấp tỉnh là đại diện chủ sở hữu khi được Chủ tịch ủy .ban nhân dân cấp tỉnh giao;
   
  - Thanh ưa lại vụ việc thanh ưa hành chính đã có kết luận của Thanh tra sở, Thanh tra huyện nhưng phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật; thanh tra vụ việc khác khi được Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao;
   
  - Theo dõi, đôn đốc, kiểm ưa việc thực hiện kết luận, kiến nghị của Thanh ưa tinh, quyết định xử lý về thanh tra của Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh; kiểm ưa tính chính xác, hợp pháp đối với kết luận thanh ưa của Thanh ưa sở, Thanh tra huyện và quyết định xử lý sau thanh tra của Giám đốc sở, Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện khi cần thiết;
   
  - Hướng dẫn nghiệp vụ thanh ưa đối với Thanh tra sở, Thanh tra huyện; tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cho công chức thanh ưa của tỉnh.
   
  (5) Về tiếp công dân của Thanh tra cấp tỉnh
   
  - Hướng dẫn ủy ban nhân dân cấp huyện, các cơ quan, đơn vị thuộc ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện việc tiếp công dân tại địa điểm tiếp công dân theo quy định;
   
  - Thanh ưa, kiểm tra trách nhiệm việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, xử lý đơn của ủy ban nhân dân cấp huyện, các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân cấp tinh;
   
  - Hướng dẫn nghiệp vụ cho người làm công tác tiếp công dân thuộc sở, ngành, ủy ban nhân dân cấp huyện.
   
  (6) Về giải quyết khiếu nại, tố cáo của Thanh tra cấp tỉnh
   
  - Hướng dẫn ủy ban nhân dân cấp huyện, các cơ quan, đơn vị thuộc ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện việc xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, giải quyết khiếu nại, tố cáo;
   
  - Thanh ưa trách nhiệm thực hiện pháp luật về khiếu nại, tố cáo đối với cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân cấp tỉnh, ủy ban nhân dân cấp huyện, đơn vị Sự nghiệp công lập, đơn vị khác thuộc ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo quy định của pháp luật; kiến nghị các biện pháp để thực hiện hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc phạm vi quản lý của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; 
   
  - Xác minh, báo cáo kết quả xác minh và kiến nghị biện pháp giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh khi được giao;
   
  - Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan thuộc quyền quản lý của Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong việc giải quyết khiếu nại; kiến nghị Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc kiến nghị người có thẩm quyền áp dụng biện pháp cần thiết để chấm dứt vi phạm, xem xét trách nhiệm, xử lý đối với người có hành vi vi phạm pháp luật về khiếu nại;
   
  - Xem xét việc giải quyết tố cáo mà Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện> Giám đốc sở và tương đương đã giải quyết nhưng có dấu hiệu vi phạm pháp luật; trường hợp có căn cứ cho rằng việc giải quyết tố cáo có vi phạm pháp luật thì kiến nghị Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, giải quyết lại theo quy định:
   
  - Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận nội dung tố cáo, quyết định xử lý tố cáo của Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh khi được giao;
   
  - Tiếp nhận, xử lý đơn; giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
   
  (7) Về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Thanh tra cấp tỉnh
   
  - Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của ủy ban nhân dân cấp huyện và các cơ quan, đơn vị thuộc ủy ban nhân dân cấp tỉnh;
   
  - Phối hợp với Kiểm toán nhà nước, Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân trong việc phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý tham nhũng, tiêu cực;
   
  - Thanh tra vụ việc có dấu hiệu tham nhũng do người công tác tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý của chính quyền địa phương thực hiện, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Thanh tra Chính phủ;
   
  - Kiểm soát tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai công tác tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý của chính quyền địa phương theo quy định;
   
  - Thanh tra việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng đối với - công ty đại chúng, tổ chức tín dụng, tổ chức xã hội theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng;
   
  - Kiểm tra, giám sát nội bộ nhằm ngăn chặn hành vi tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động của Thanh tra tỉnh.
   
  92 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn nguyenhoaibao12061999 vì bài viết hữu ích
  admin (14/03/2024)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận