Nhiệm kỳ của Giám đốc, Phó giám độc công ty TNHH MTV, công ty cổ phần

Chủ đề   RSS   
 • #603126 08/06/2023

  Nhiệm kỳ của Giám đốc, Phó giám độc công ty TNHH MTV, công ty cổ phần

  Giám đốc Công ty TNHH MTV có thể nhiều hơn 2 nhiệm kỳ hay không? Trong luật không có quy định về thời hạn, nhiệm kỳ làm việc của các phó giám đốc của công ty TNHH MTV và công ty Cổ phần không?
   
  Giám đốc Công ty TNHH MTV có thể nhiều hơn 2 nhiệm kỳ hay không?
  Căn cứ khoản 1 Điều 82 Luât doanh nghiệp 2020 quy định về Giám đốc, tổng giám đốc của công ty TNHH MTV thì Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty bổ nhiệm hoặc thuê Giám đốc hoặc Tổng giám đốc với nhiệm kỳ không quá 05 năm để điều hành hoạt động kinh doanh hằng ngày của công ty. Giám đốc hoặc Tổng giám đốc chịu trách nhiệm trước pháp luật và Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình. Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên khác của Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty có thể kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, trừ trường hợp pháp luật, Điều lệ công ty có quy định khác.
   
  Như vậy, tại các quy định khác có nêu rõ số lượng nhiệm kỳ mà cá nhân có thể nắm giữ, trường hợp Giám đốc, Tổng giám đốc công ty TNHH MTV không nhắc đến thì ta có thể hiểu rằng, 01 Giám đốc hoặc Tổng giám đốc tại công ty TNHH MTV được bổ nhiệm hoặc thuê với nhiệm kỳ không quá 05 năm và chỉ có thể có 01 nhiệm kỳ.
   
  Trong luật không có quy định về thời hạn, nhiệm kỳ làm việc của các phó giám đốc của công ty TNHH MTV và công ty Cổ phần không?
  - Tại Công ty TNHH MTV:
   
  Theo khoản 2 Điều 82 Luât doanh nghiệp 2020 quy định về quyền và nghĩa vụ của Giám đốc, Tổng giám đốc thì Giám đốc hoặc Tổng giám đốc có quyền và nghĩa vụ sau đây:
   
  + Tổ chức thực hiện nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty;
   
  + Quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh hằng ngày của công ty;
   
  + Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của công ty;
   
  + Ban hành quy chế quản lý nội bộ của công ty;
   
  + Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm người quản lý công ty, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty;
   
  + Ký hợp đồng nhân danh công ty, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty;
   
  + Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức công ty;
   
  + Trình báo cáo tài chính hằng năm lên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty;
   
  + Kiến nghị phương án sử dụng lợi nhuận hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh;
   
  + Tuyển dụng lao động;
   
  + Quyền và nghĩa vụ khác được quy định tại Điều lệ công ty và hợp đồng lao động.
   
  Như vậy, Phó giám đốc công ty TNHH MTV do Giám đốc, Tổng giám đốc công ty bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm. Pháp luật không có quy định chi tiết về chức danh này, do đó, nếu điều lệ công ty có quy định thì thực hiện theo điều lệ công ty.
   
  - Tại Công ty Cổ phần:
   
  Căn cứ khoản 3 Điều 162 Luât doanh nghiệp 2020 quy định về quyền và nghĩa vụ của Giám đốc, Tổng giám đốc thì Giám đốc hoặc Tổng giám đốc có quyền và nghĩa vụ sau đây:
   
  + Quyết định các vấn đề liên quan đến công việc kinh doanh hằng ngày của công ty mà không thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị;
   
  + Tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;
   
  + Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của công ty;
   
  + Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của công ty;
   
  + Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh quản lý trong công ty, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị;
   
  + Quyết định tiền lương và lợi ích khác đối với người lao động trong công ty, kể cả người quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc;
   
  + Tuyển dụng lao động;
   
  + Kiến nghị phương án trả cổ tức hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh;
   
  + Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.
   
  Như vậy, cũng gióng như quy định trong công ty TNHH MTV, Công ty Cổ phần thì Phó giám đốc cũng do Giám đốc, Tổng giám đốc bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm. Trong pháp luật cũng không quy định về thời gian bổ nhiệm hay số lượng nhiệm kỳ, do đó, việc bổ nhiệm và giữ chức vụ Phó giám đốc sẽ do điều lệ công ty quy định.
   
   
  432 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận