Nhân viên về quản lý rủi ro hải quan trực tiếp thực hiện các công việc gì?

Chủ đề   RSS   
 • #609835 22/03/2024

  huongpham3797

  Sơ sinh

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:30/11/2022
  Tổng số bài viết (91)
  Số điểm: 485
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 2 lần


  Nhân viên về quản lý rủi ro hải quan trực tiếp thực hiện các công việc gì?

  Nhân viên về quản lý rủi ro hải quan tương ứng với ngạch công chức nào? Nhân viên về quản lý rủi ro hải quan trực tiếp thực hiện các công việc gì?
   

  Nhân viên về quản lý rủi ro hải quan tương ứng với ngạch công chức nào? Yêu cầu về trình độ?

  Theo Bản mô tả vị trí việc làm của Nhân viên về quản lý rủi ro hải quan thuộc Phụ lục II ban hành kèm theo quy định Nhân viên về quản lý rủi ro hải quan tương ứng với ngạch công chức nhân viên.

  Nhân viên về quản lý rủi ro hải quan sẽ thực hiện, áp dụng quản lý rủi ro và quản lý tuân thủ trong quản lý hải quan; tổ chức thực hiện thu thập, xử lý thông tin hải quan; xây dựng, quản lý áp dụng tiêu chí; quản lý đánh giá tuân thủ, phân loại rủi ro và tiến hành các biện pháp, kỹ thuật nghiệp vụ quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ Hải quan đảm bảo đúng quy định của pháp luật..

  Cũng theo quy định này thì chức danh nghề nghiệp Nhân viên về quản lý rủi ro hải quan cần có trình độ như sau:

  Trình độ đào tạo

  Bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên

  Kinh nghiệm (thành tích công tác)

  Theo yêu cầu của tiêu chuẩn ngạch và của vị trí việc làm

  Phẩm chất cá nhân

  * Phẩm chất chính trị, đạo đức

  - Trung thành với Tổ quốc, với Đảng, tận tụy phục vụ nhân dân, tích cực tham gia sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, trước hết là việc hiện đại hóa Ngành

  - Có bản lĩnh chính trị vững vàng; gương mẫu chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, Chính sách và pháp luật của Nhà nước, các nội quy quy chế của cơ quan và nơi cư trú

  - Có tư tưởng đổi mới, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm cá nhân; không có các biểu hiện tiêu cực, sách nhiễu, cửa quyền, tham nhũng, lãng phí; phục tùng sự phân công của tổ chức và sự chỉ đạo của cấp trên.

  - Có lý lịch rõ ràng, đạo đức tốt, lối sống lành mạnh, có tinh thần đoàn kết nội bộ, xây dựng tập thể vững mạnh.

  - Chấp hành nguyên tắc tập trung, dân chủ và quy chế dân chủ ở cơ quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

  * Phẩm chất cá nhân:

  - Nhanh nhẹn, linh hoạt;

  - Trung thực, khách quan;

  - Có tính sáng tạo

  - Ham học hỏi

  - Có tư duy phân tích, tổng hợp;

  - Trách nhiệm với công việc;

  - Có tinh thần đồng đội.

  Các yêu cầu khác

  - Nắm được các quy trình nghiệp vụ hải quan và quy định liên quan đến nhiệm vụ được giao. Tuyệt đối chất hành sự chỉ đạo về nghiệp vụ và phân công nhiệm vụ của cấp trên.

  - Có năng lực thực hiện một số lĩnh vực nghiệp vụ hải quan đơn giản được giao.

  - Sử dụng được công cụ hỗ trợ và phương tiện kỹ thuật được trang bị.

  Nhan-vien-hc-hai-quan

  Nhân viên về quản lý rủi ro hải quan trực tiếp thực hiện các công việc gì?

  Theo Bản mô tả vị trí việc làm của Nhân viên về quản lý rủi ro hải quan thuộc Phụ lục II ban hành kèm theo quy định chức danh nghề nghiệp này trực tiếp thực hiện các công việc sau:

  - Xây dựng, quản lý, ứng dụng các hệ thống thông tin nghiệp vụ hải quan; nghiên cứu, phát triển, ứng dụng các biện pháp kỹ thuật nghiệp vụ quản lý rủi ro và chế độ, chính sách quản lý tuân thủ trong quản lý hải quan

  - Thu thập, xử lý thông tin hải quan, thông tin nghiệp vụ hải quan; thực hiện các biện pháp, kỹ thuật nghiệp vụ quản lý rủi

  ro, đánh giá, phân tích, dự báo rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan.

  - Theo dõi, phân tích, đánh giá tuân thủ, phân loại mức độ rủi ro và áp dụng chế độ, chính sách quản lý tuân thủ đối với các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh

  - Xây dựng, quản lý, áp dụng tiêu chí quản lý rủi ro, chỉ số tiêu chí quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan.

  - Thực hiện phân tích, đánh giá rủi ro trước khi hàng hóa xuất nhập khẩu, hành khách, phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh đến hoặc rời cảng; đề xuất áp dụng các biện pháp kiểm soát rủi ro đối với các đối tượng có nguy cơ vi phạm trong hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh

  - Thiết lập, quản lý, áp dụng chỉ số tiêu chí lựa chọn kiểm tra, giám sát hải quan, kiểm tra sau thông quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; hành lý của người xuất cảnh, nhập cảnh; phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh

  - Thực hiện kế hoạch kiểm soát rủi ro, chuyên đề kiểm soát rủi ro, quản lý hồ sơ rủi ro, danh mục hàng hóa rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan; xây dựng, quản lý, áp dụng hồ sơ rủi ro; ứng dụng danh mục hàng hóa rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ Hải quan

  - Thường xuyên theo dõi, thu thập, phân tích, so sánh, đánh giá thông tin, số liệu trên Hệ thống thông tin nghiệp vụ Hải quan và các nguồn thông tin khác để nhận định những vấn đề phát sinh, bất thường trên địa bàn quản lý để kịp thời phát hiện, đề xuất các biện pháp xử lý phù hợp theo quy định đảm bảo phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật hải quan của các tổ chức và cá nhân có liên quan.

  - Phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong ngành và các cơ quan chức năng khác trong việc trao đổi, cung cấp thông tin; thực hiện, áp dụng quản lý rủi ro, quản lý tuân thủ trong quản lý hải quan

  - Phối hợp tổ chức thực hiện thanh tra chuyên ngành; phối hợp theo dõi, đôn đốc, tổng hợp, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các kết luận thanh tra trong công tác quản lý rủi ro

  - Tổ chức lưu trữ hồ sơ, tài liệu có liên quan theo quy định của pháp luật

  Tóm lại, Nhân viên về quản lý rủi ro hải quan trực tiếp thực hiện các công việc nêu trên.
   
   
  49 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận